Mye penger = nok mattilgang?

 

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no10.09.07

 

Overraskende mange fagfolk på matproduksjon i Norge hevder at Norge er et av de landene i verden som vil merke en verdensomspennende matmangel sist, fordi vi har en så god kjøpekraft. Det er altså rent sjeldent en hører slike fagfolk advare mot at også Norge kan få problemer med å kjøpe den nødvendige mat fra verdensmarkedet når denne tilgangen nå trues mer en på lenge. Det er en liten % andel av en nasjons matproduksjon som blir lagt ut for eksport, for korn dreier det seg i snitt om ca 10% og de resterende 90% benyttes innenlands. I dag er det kun ca 55 dagers lager av korn i verden. (se også http://home.online.no/~lar-hoeg)

En del investorer skjønner utviklingen nå - hvilket gir seg utslag i økte investeringer i landbruksrelatert virksomhet. (Kilde: Søk i Google på ”Investorer ser mot landbruk”)

 

Vi har de siste måneder vært vitne til at hveteprisene internasjonalt har doblet seg og man forventer enda større økning. Og det en kunne frykte (mht redusert eksport av mat) begynner nå å bli publisert i flere aviser senest i Landbrugs Avisen (www.landbrugsavisen.dk) i Danmark den 04.09.07:

 

Rusland overvejer eksportforbud på korn

Frygt for et muligt russisk eksportforbud på korn er med til at presse verdenspriserne op. Ifølge en ny rapport fra International Grain Council i London vil verdens lagre af hvede i løbet af 2007 falde til det laveste niveau i mere end 25 år, skriver epn.dk. Og tilstanden kan meget snart blive forværret, da Rusland og Kasakhstan ifølge Bloomberg News overvejer at lægge en højere told på korneksporten for at undgå store prisstigninger på landenes hjemmemarkeder. Sker det, vil det lægge et yderligere pres verdensmarkedet for korn. Flere af Ruslands store kornregioner blev i forsommeren ramt af tørke, og man forventer en nedgang i landets samlede høstudbytte i forhold til sidste år. Den russiske regering har nedsat en arbejdsgruppe, der inden for de næste 14 dage skal fremlægge en plan for, hvordan man skal gribe hele kornsituationen an.”

 

Tallene over bør skremme ett hvert menneske - siden Russland i 2004 sto for 7,1% av hveteproduksjonen i verden.

Enhver nasjon vil først tenke på sine egne innbyggere – hvilket man nå får håpe den norske regjering også gjør ved raskt å etablere nasjonale beredskapslagre for matkorn, salt, sukker og gjær med mer! Slike lagre eksisterer ikke i dag i et Norge med kun 50% selvberging, på kalloribasis.

 

USA signaliserer kraftig nedgang for maiseksporten pga økt bioenergiforbruk innenlands! (Kilde: Institute for Agriculture and Trade Policy 12.12.06) USA sto i 2004 for 41,6 % av verdens produksjon av mais!!!

 

Nationen.no melder at rett over kjølen, i Polen, er bøndene kraftig rammet av ekstreme værforhold. Det råder videre krisestemning i europeisk landbruk der Middelhavslandene er Europas viktigste frukt- og grønnsaksprodusenter, med Spania som den største blant de store. Klimaendringer gir mer ekstreme værforhold og gjør produksjonsvilkårene i regionen usikre. Det er tørke, flom og høye temperaturer som gir problemer. Det er svikt i avlingene på opp i mot 65%!

De to store organisasjonene for oppkjøpere av bulkfrukt i Europa heter OEITFL og EFPMA. Generalsekretær i førstnevnte, Susanne Meyer, sier at situasjonen er prekær.

 

Går vi til Australia tørker de der snart bort og de opplever en svikt på 40% i sine hveteavlinger! (Kilde: Søk i Google på ”Australsk tørke bør varsku Norge”) Australia sto i 2004 for 4% av verdens hveteproduksjon.

 

De fleste har hørt om Kina (med 1 300 000 000 innbyggere) som nå har gått fra å være eksportør av korn til å bli importør. (Kilde: Søk i Google på ”Lester Brown i Beijing”)

 

Vi kan også gå til vårt eget land der det i 2007 var ekstremnedbør i Vestfold og søndre Buskerud, to av våre viktigste grønnsaksproduserende fylker, med påfølgende avlingssvikt og kvalitetsnedgang. For bl.a. løk og erter har man nå store problemer med å finne varer utenlands som kan kompensere for avlingssvikten.

 

De meldinger som nå kommer fra Kina, Australia, Russland, Ukraina med flere land mht sviktende avlinger bør få folk til å skjønne at det ikke lenger er nok å ha god kjøpekraft når man skal ut på verdensmarkedet for å kjøpe mat. Det kan raskt komme dit at reduksjonen av matvolumet som legges ut for salg blir så stor at man ikke får kjøpt det man trenger til det daglige brød! På godt norsk heter en slik situasjonen, i verste fall, sult.

 

I tabellene under ser du hvilke land i verden som står for den største produksjonen av hvete og mais (hentet fra Samvirke nr 10. 2004):