Fornektes en global vannflom fornekter en Gud selv

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no08.06.07

 

2 Peters brev kapittel 3 vers 3-6 lyder slik:

”idet dere først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse. For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var himler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennom vann ved Guds ord, og derved gikk den verden som da var, under i vannflommen.”

 

Når en del forskere kommer frem til at det aldri har vært en global flom er det ikke sant. Andre forskere finner tydelige spor etter en slik flom – hvorfor finner ikke de andre slike spor? Vil man ikke? Passer ikke et slikt resultat inn i den etablerte kunnskap der darwinismen er rådende? Fornektes den globale vannflom så benektes sannheten i Guds ord og samtidig også geologiske funn over flere steder på vår klode.

 

Den globale vannflom er sentral i Guds oppgjør med Synden i en tidelig epoke av verdens historie. 1. Mosebok 7, 15-24:

”Og de gikk inn til Noah i arken, par for par av alt kjød som det var livsånde i. Og de som gikk inn, var han og hun av alt kjød, således som Gud hadde befalt ham. Og Herren lukket etter ham. Da kom vannflommen strømmende over jorden i førti dager, og vannet vokste og løftet arken, og den ble hevet over jorden. Og vannet steg og øket storlig over jorden; og arken fløt bortover vannflaten. Og vannet steg høyere og høyere over jorden, så alle de høye fjell under hele himmelen ble skjult. Femten alen høyt steg vannet over fjellene, så de skjultes. Da omkom alt kjød som rørte seg på jorden, både fuglene og feet og de ville dyr og alt det som yrte og vrimlet på jorden, og alle menneskene. Alt som hadde livsens åndedrag i sin nese, alt det som var på det tørre land, døde. Og han utryddet hvert liv som var på jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; de blev utryddet av jorden, og bare Noah blev igjen, og det som var med ham i arken. Og vannet holdt sig over jorden i hundre og femti dager.”