Viktig å bli uavhengig av olje

 

Intervju ved Svein Villy Sandnes i Norge IDag med sivilagr. Jørgen Høgetveit – november 2006

 - Det er viktig at USA nå - både på grunn av miljøet og Israel - posisjonerer seg slik i forhold til alternative energikilder at landet gjør seg uavhengig av olje. Det sier sivilagronom Jørgen Høgetveit. Han forteller at bioenergi fra mais, ryps, raps kan være ett av mange drivstoff alternativer til olje og gass - samt drivstoff fra hydrogen og oljegrus.

Høgetveit viser til at vi i dagens samfunn tar det som en selvfølge at det vil være nok tilgang på olje og gass, men at situasjonen ganske plutselig kan bli en helt annen. Og at man kan få en krise som vil kunne ramme hele verdenssamfunnet, blant annet fordi arabiske land kan stenge oljekranene eller en storkrig kan stoppe dem.

- I 1971 stengte de arabiske landene oljekranene og vi fikk her i landet en meget alvorlig situasjon der vi måtte gå ut med drivstoffrasjonering. De presset

en rekke land til boikott av Israel som for eks. Etiopia. Dette eksemplet viser hvor alvorlig situasjonen kan bli. Noe av det viktigste er at man ligger i forkant slik at

man ikke går uforberedt inn i slike kriser, sier Høgetveit.

Dagens situasjon
- Hvordan opplever du at situasjonen er i dag?
- Både USA og mange andre land tror at man har en rimelig kontroll med situasjonen og at man ikke trenger å frykte for en stor katastrofe. Jeg mener at situasjonen er langt mer alvorlig, sier Høgetveit og fortsetter:
- For det første er situasjonen hos de muslimske landene - som står for en stor del av verdens oljeproduksjon - svært ustabil. Ikke minst kan for eksempel det gode forholdet mellom Israel og USA utløse bred arabisk oljeboikott før vi vet ordet av det.


- Det er svært viktig å unngå at Iran får atomvåpen. Og skal USA gå til aksjon der, er det fare for at store oljemengder enten brenner opp direkte eller blir utilgjengelige for produksjon og eksport.

- Hva med Russland?
- I flere år har Russland solgt store olje- og gassmengder til USA, som er blitt fraktet med skip langs norskekysten. Jeg tror at USA betrakter Putin som en alliert i en felles kamp mot muslimene, men her tror jeg USA kan forregne seg.

Vi ser nå hvordan både Hydro og Statoil blir avvist og ikke får delta i Stockmannfeltet i Russland - og også hvordan BP, Shell og andre oljeselskaper kjemper. Jeg tror at Russland ønsker denne gassen og oljen selv - og vil sende gassen nedover Europa i gassrør og bruke dette i sitt maktpolitiske spill. Jeg tror at USA forregner seg kraftig dersom landet baserer seg på samarbeid med Russland, sier Høgetveit.

Unngå krisen
- Hvordan kan en kommende krise unngås?
- Jeg kan i dag se tre klare alternativer. Det ene er utvinning av olje fra enorme mengder oljegrus i Canada. Kostnadene vil bli store fordi det er kostnadskrevende med en slik utvinning.
- Det andre alternativet er at man bruker de enorme landbruksarealene som er beplantet med mais, ryps og raps og andre vekster i USA og andre land. De har allerede tatt 21 % av maisavlingene sine i Midtvesten til bioenergi. Dette er et drivstoff som kan erstatte olje og gass, men en kornfattig verden skal få kjenne hva maten betyr om USAs kornproduksjon uteblir!
- Det tredje er hydrogen. BMW har nå utviklet en bil som går på hydrogen. Og dette er også et alternativ som gjør at vi kan seile på egen kjøl videre selv om det blir olje- og gassboikott, sier Høgetveit. Ellers er det jo uhyre viktig at både USA og andre land fyller drivstofflagrene maksimalt – slik at man sikrer seg en så lang tilpassningsperiode som mulig. Og jeg vil heller ikke unnlate å nevne at Norge i denne situasjonen bør ruste opp kornlagrene sine igjen.

Han poengterer at det viktigste er at man nå i forkant av en kommende olje- og gasskrise legger opp til strategier slik at verdenssamfunnet ikke blir hardt rammet når krisen inntreffer og alt mer eller mindre stopper opp. For uansett vil oljen og gassen en gang ta slutt - og meget brått kan en verdensomspennende oljeboikott eller lignende krise finne sted. Svenskene er allerede kommet langt i å posisjonere seg på en fornuftig måte.

Klimaendringer
- Bellona argumenterer med klimaendringene og at dette gjør at man får en olje- og gasskrise før olje- og gassressursene i verden er oppbrukt.
Hvordan ser du på dette argumentet?
- Klimaforskerne har lenge signalisert klimakrise og Tony Blair sa vi hadde bare 15 år på oss før de store klimakatastrofer kommer. Så en oppbremsing i forbruket kan ha sine store fordeler. Og problemene som vil oppstå dersom man fortsetter storforbruket av olje, gass og kull - vil bli todelt.

- For det første har vi en oppvarming gjennom drivhuseffekt slik at de stormene som er meget kraftige og som ofte starter ved ekvator, vil bli enda
kraftigere og få et langt større skadeomfang enn tidligere. De tilføres stadig mer energi. I tillegg vil vi kunne få enorme tørkekatastrofer fordi de store vindsystemer endrer seg og dermed klimabeltene. Allerede i dag ser vi slike katastrofer mange steder i verden. For eks. var Australia et land som eksporterte store mengder korn. Klimaet har endret seg og år etter år tørker store kornåkrer i Australia bort. I år har de ingen ting til eksport. Landet har et betydelig problem i form av at den ene gårdbrukeren etter den andre gir opp og dreper seg, sier sivilagronomen og fortsetter:

- For det andre ser det ut til at vi får et stadig større problem som på en enkel måte kan forklares ved at svarte partikler slenges ut i verdensrommet og reduserer
fotosyntesen i verden. Til nå har dette svekket fotosyntesen her på jorda med 10 - 20 prosent viser forskning i Israel og Russland. Fotosyntesen er jo basis for produksjon av mat, råstoffer som går inn i den økonomiske prosess samt miljøet. Dette er svært alvorlig for fortsetter denne utviklingen, vil vi få store problemer for å skaffe mat og overlevelse her på jorden, sier Jørgen Høgetveit.