Skaperen som kom i jula

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no31.12.2006

 

Jesus skapte, gjør undergjerninger og gjenskaper verden!

 

Skaperen:

I flg. Skriftens Ord i  Joh. 1, 3 står det om Jesus: ”Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.” Videre fra Kolossenserne sies det om Jesus 1. 16 - 17: ”- for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham – og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.”

 

Dette er personen med den allmakt som skapte av intet på 6 dager og hvilte på den syvende dagen i flg. 2. Mosb. 20,11: ”For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og Han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.”  Både tallangivelse, ”aften og morgen” m.m. i 1. Moseb. samt at det hebraiske ordet for ”dag” – ”yom” – er bekreftet av fremstående hebraikere - utover all tvil at betyr dag à 24 timer. 

 

Jesus er allmakten Ord

Johannes skriver om at Ordet var hos Gud, ble kjød og tok bolig iblant oss. Jesus selv altså, som kom i julen – inkarnert i kjød – for å bli en av oss – dog uten synd. Han går omkring og retter opp hva synd har ødelagt. Han som hadde fulgt Israelfolket gjennom århundrene og ført dem over fra Pi Hakirot – frihetens begynnelse – hvor de trodde de var dødsens – men Han tok dem gjennom Rødehavet på tørr grunn. Han åpenbarte seg i julen i kjød – og senere gjenskaper Han råtnende celler, sener etc. på Lasarus - for til slutt å kalle Han tilbake til livet med SITT ORD – som Han – denne andre Adam – skapte den første Adam. Han avtvinger romernes vaktmannskaper erkjennelsen av at – sannelig dette var Guds sønn – etter at soningen var fullført og fullbrakt. Det mørkner over hele landet – universets krefter rokkes – lyset slukkes for en stund i oppgjørets time, så revner forhenget inn til det aller helligste – veien var banet, barnekåret er ordnet. Likene står opp og viser seg i byen – og til slutt står Han selv opp som lovet. Guddommen viste sin allmakt over synd, død og konspirasjon på høyeste religiøst – politisk plan i nasjonen.

 

Han nyskaper himmel og jord

Han har lovet dette i Ordet - som er Han selv – og komme igjen og nyskape himmel og jord. Hvis noen tror at disse undrene og denne nyskapningen fulgte og igjen skal følge darwinismens millioner av år - prosjekter – eller IDs-langvarige utvikling – tar man skammelig feil. Man har lite eller intet oppfattet av hva Skriften selv sier om Ordet og Hans veldige makt, allmakten fra evigheten som viste den igjen og igjen gjennom jødefolkets lange og lidelsesfulle historie – som Han skal vise den igjen foran en menneskehet i dypeste nød i endens tid.

Han var det som kom til vår jammer ned – fordi Gud elsket således – at Han ga sin enbårne Sønn og lesset all verdens synd og skam på Hans skuldre – som kunne bære den og utsone den. Fortsatt velsignet Jul og et like velsignet Nytt År!