Oslo: miljøødelegger uten bærekraft

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no20.12.06

 

Aftenposten.no den 15.12.06 skriver: ”Oslo renner over” og forsetter: ”Oslo har ikke tomter for å bygge flere boliger. Samtidig fylles byen opp av innflyttere.” Det strømmer inn ca. 8 500 innflytter hvert år – det er ca like mye folk som det bor i hele Setesdal.

 

For ikke mange år siden – historisk sett – var Oslo et høyproduktivt landbruksområde med gode jordressurser og en fiskerik fjord utenfor. På begge sider av fjorden – i Øst- og Vestfold var det også rike naturressurser – som gjorde at folk slo seg ned der og fant livsgrunnlag.

I Oslo rastet plankekjørerne med hestene på Bislett – av bi-så-litt. Fjellhaug skoler i Sinsenveien lå langt på landet i min fars tid der – og murene rundt Rikshospitalet skulle holde beitedyra ute!

Ressurser trekker som sagt folk – og bit for bit var det ikke lenger bare ”lykliga gatan” som forsvant med også naturressursene som ble omgjort til en ørken av stein og betong – som i økende tempo trakk til seg folk og ressurser – ikke minst enøyde ”naturvernere” likte seg godt der de sirklet rundt makten i Storting og media, men bo på landet og kjempe for en fundamental bærekraft – forstod de lite av med sin destruktive vernetanker mot bondestanden som har drevet disse ressursene i tusener av år med rimelig godt resultat.

 

Med sitt – etter hvert kvelende flertall – begynte utsugingen og undertrykkingen av naboskapet og resten av landet. Kjører man inn til Oslo både langs E18 og E6 eller nordover så møter en det samme triste synet med en forferdelig rasering av våre siste stor kornproduserende arealer. Kjøpesentra, industrianlegg og stadig omlagte og utvidede veier ruinerer våre beste produktive ressurser. Det finnes heller ikke mer jord med slike kvaliteter å dyrke i landet, men pytt, pytt – EU har nok mat hevder man fra departements kontorene i hovedstaden – og forsvar trenger vi heller ikke for EU er så sterkt at ingen våger å angripe dem – og oss! Og herifra driver man så en utsugingspolitikk som gjør at folk flykter fra landdistriktene og de store resursene i Distrikts-Norge – og inn til stadig mer pressede by-områder.

Et problem som ikke bare er et Osloproblem – men delvis et nasjonalt problem - for ikke å si et globalt problem av dimensjoner hvor nå over halvparten av verdens godt 6 milliarder bor i byer – med store og voksende økologiske problemer.

 

Byene sluker enorme ressurser av alle slag, ikke minst energi som pøser ut CO2 og varme til atmosfæren. Søppelhaugene vokser og deres usikre kloakkslam vil ingen ha tilbake til jorda til matproduksjon, der hvor gjødsla helst burde disponeres. Og det er ikke nok med dette ressursforbruket i byene. Ikke før er helga der så strømmer man ut langs de firefelts motorveier på flukt fra byene til sin doble bosetning som stadig vokser i m2 og resursbruk. Dette skjer samtidig med at verdens naturresurser brytes ned i økende tempo.

Men hvorfor kan ikke Norge stelle seg fornuftig – med sin rike distriktsarv, spredte befolkning og enda rimelig gode miljøer. Skal vi fortsette vår halseløse ferd i ”ny-babyloniseringen” sammen med resten av verden – til tørk, flommer, sult og havet knuser og drukner store deler av byene verden rundt – inklusive vårt prestisjebygg: Operaen på bryggekanten i Oslo sentrum og div. andre kulturbygg til millioner?

 

Selvsagt forstår en at det er div. destruktive og undertykkende ideologier som har grepet vårt lederskap – men det må da finnes vett nok igjen i det norske folk – til å se og forstå at skal vi overleve som nasjon – selv om mange ikke ønsker det, men globaliseres – så må man ta vare på de grunnleggende naturressurser av jord, luft, vann og vegetasjon som sørger for å opprettholde fotosyntesen og produksjonen av mat, råstoffer og miljø – og knytte en stor nok og resurssterk nok befolkning til disse områdene – ellers går også Oslogryta under. Kanskje noen av de mange sentraltboende naturvernere kunne bevege seg ut på landet og i praksis vise oss hvordan dette skulle gjøres på en bærende måte – isteden for å drive på med sine plagende skravlerier som rikssynsere.

 

Det er dessuten et faktum at i flg. den statistikk for næringslivet – som Aftenposten bringer hvert år – så viser den at det er folket fra Agder og nordvestover i Vestlandsfylkene som står for den suverent største delen av produksjonen for eksport. I tillegg sørger de for mesteparten av verdiskapningen av olje, gass, elektrisitet og Norges neste største inntektskilde: fisken – mens Oslo kun bidrar med administrasjon og en del tjenesteyting som vet å ta seg betalt for sitt

”u-produktive” arbeid – som betyr lite for landets bærekraft. Med sine holdninger som de sprer fra NRK, Akersgata og dominerende politiske kjerne – så sprer de en lite bærekraftig livsstil og ideologi som etter hvert skal koste oss alle dyrt – ja på mange områder er den direkte destruktiv.