Miljøbløff fra Gaarder?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no14.08.06

Wikipedia kan vi lese følgende:

”Gaarder har gjennom flere år engasjert seg for blant annet miljø og menneskerettigheter. I 1997 stiftet han Sofieprisen sammen med sin kone, Siri Dannevig. Denne prisen utdeles årlig til personer som har gjort en betydelig innsats innenfor miljø og utvikling.” Videre kan vi lese en kort sak om ”menneskerettigheter”: ”Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som ethvert menneske har krav på, uansett rase, kjønn, religion eller sosial status. Noen av de mest grunnleggende menneskerettighetene er retten til liv, ytringsfrihet, stemmerett, rettssikkerhet og religionsfrihet.”

Altså Gaarder er bl.a. opptatt av to viktige saker: ”miljø og utvikling” og ”retten til liv”.

Med bakgrunn i Gaarders to kronikker om Midtøsten krisen i Aftenposten, med en slagside mot Israel, må det da være betimelig å spørre: Hvilke land i verden er verdenskjent for sin kunnskap og innsats mot forørkning som legger miljøet i grus? Jødene er det – og de har av en grusdynge fremdyrket et land som det nå kan leves i. Ca 250 000 millioner trær har de plantet, bygget vannledninger, vannreservoarer og befolkningen øker.

Dette har skapt liv både for jøder og arabere og de mener å kunne påvise en endring i positiv retning av mikroklimaet og muligens klimaforbedringer i større regioner. Sin kompetanse har de også benyttet utenlands i land som Kina, USA, flere afrikanske land og flere nabostater som Jordan, Egypt m.fl. har også nytt godt av den israelske agronomiske kompetansen. Sin kunnskapsbase har de mye fra Bibelen med dens hjelp og inspirasjon til å forstå økologien.

 

Tel Aviv i Israel var i mai 2006 arrangør av den 16. internasjonale Agritech utstillingen. Over 5,500 utlendinger besøkte utstillingen, disse kom fra 105 nasjoner. 17 ministere og vise ministere fra landbruksdep. fra 15 nasjoner deltok på utstillingen. 76 offisielle delegasjoner var påmeldt for å studere avanserte israelske jordbruksmetoder. Jødene tar altså miljøet på alvor og blir selv tatt alvorlig, selv av terrorregimer (inkl jødehatere) som trenger landbruksfaglig hjelp fra Israel før de dør av tunge miljøkatastrofer.

Mange av de tilreisende har sett hvordan Israel, som benevnes som et laboratorium for verden, har eksportert sin kunnskap som hjelp til selvhjelp! Israel består av 5 klimasoner og den skog- og jordbruksforskning som skjer der kan med relativ enkelhet direkte overføres til tilsvarende klimasoner over store deler av verden. Blant annet er ca 18 % av jordens overflate Aridisols (en av flere jord ordener), hvilket er en jord jødene også benytter i sin forskning. En finenr slik jord bl.a. i Sahara, denne ørken som nå ant. truer større deler av Europa.

Da er det underlig at Gaarder ønsker jødestaten vekk? Og logisk nok da også på bekostning av hans andre interessefelt nemlig ”retten til liv”. Retten til liv har sitt genuine opphav hos Gud nedfelt i Bøkenes bok.

Med denne bakgrunn er det underlig at Gaarder langt på vei ser at Israel som Israel ikke eksisterer (jmf hans Aftenposten kronikk nr 1, sitat:  Men staten Israel har med sin skruppelløse krigskunst og sine motbydelige våpen massakrert sin egen legitimitet.”) – det er jo, etter min mening, dødens vei som Gaarder her peker på som en løsning. Dette er ikke noen løsning om verden vil nye godt av Israels kompetanse.

 

Det er interessant det som står å lese i profeten Sakarias 8, 22-23: ”Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med dere; for vi har hørt at Gud er med dere.”

 

Gaarder ble i 2005 utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden, den tildeles som ”belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”. Slottet burde nå ta en ny titt på grunnlaget for denne tildelingen.