Justis- og politidepartementet lover å støtte jødene i Norge!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no06.11.06

 

I et radioprogram på NRK 4.9.06 ble det poengtert fra kompetent hold at i Norge under den 2. verdenskrig var det ikke et eneste eksempel (når man kom over et visst nivå i byråkratiet) på at nordmenn hadde bidratt positivt for å hjelpe jødene her i Norge fra utslettelsen. Italia derimot hadde flere eksempler på slik hjelp og der ble 9 av 10 jøder reddet. I Norge ble 742 jøder drept av en jødisk befolkning på ca 1500 og norske tjenestemenn, bl.a. fra politiet var svært delaktige i denne jødeforfølgelsen.

 

Undertegnede sendte en e-post til Justisministeren datert 21. juli 2006, der temaet var en hendelse i Oslo der en jøde ble grovt trakassert og med spørsmål om ikke dette fra Justisministeren burde avstedkomme et offentlig utspill. Svaret fra ministeren var følgende:

 

”På vegne av Justisministeren vil vi gi uttrykk for at det er meget beklagelig når noen blir trakassert eller mobbet, uavhengig av grunnlaget for trakasseringen. Norge skal være et trygt sted for alle som bor her, uavhengig av etnisk bakgrunn eller tilhørighet, legning, hudfarge, religion m.m.. I Soria Moria erklæringen har regjeringen presisert at den vil motarbeide diskriminering, fordommer og rasisme for å gi alle det beste grunnlaget for å delta i samfunnet.

 

Det er politiet som har ansvar for å etterforske straffbare handlinger, også det som går på rasistisk eller diskriminerende ytringer og handlinger, jfr. straffelovens § 135 a. Det er viktig at slike handlinger anmeldes til nærmeste politimyndighet slik at politiet kan foreta de nødvendige vurderinger i saken og eventuelt iverksette etterforskning.

 

Det er selvsagt at jøder i Norge fritt skal kunne vise sin jødiske identitet på linje med andre folkeslag. Norsk politi vil, som lovens håndhevere, støtte jødene i dette.

 

Med vennlig hilsen

Ragnhild Bendiksby

underdirektør

 

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo”

 

Da vet vi det: Jødene skal selvsagt vente støtte fra norsk politi når de for eksempel bærer en kipa i Oslos gater og for eksempel spyttes på. Det skal ikke bli slik det var under krigen da politiet støttet dem som i sin ånd var sterkt antisemittiske og med glede sendte jøder ut av Norge til utslettelsen.

Da skal man også kunne forvente, om Justisministeren holder ord, at ulike norske massemedier også får en henvendelse fra Justisministeren når de har passert streken for antisemittisme som nettopp trigger hendelser på gateplan!