Jørgen Løvland i 1914 og Dir. i Kirkerådet 2006 om Grunnloven og 2014

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no08.12.06

Under overskriften ”Neppe ny kirkeordning før 2014” uttaler dir. for Kirkerådet Jens-Petter Johnsen følgende etter å ha redegjort for hvorfor det vil ta så lang tid å få lovene og praksis på plass:

”Et endelig vedtak skjer neppe før 2010, og deretter er det en del praktiske ting som må avklares. Da nærmer vi oss fort 2014 før en eventuell ny kirkeordning kan tre i kraft, men det er jo et fint årstall, sier Johnsen.”

Han opplyser at ordningen har vært oppe til utredning 9 ganger – så det er det samme her som ved endringene i NLM m.h.p. reglene der at et nei fra folket aldri blir respektert, men mases om igjen og om igjen til man får viljen sin og kan starte rivingen.

 

Nå kan jo enhver lese hvordan nasjonsbygger, statsminister, vår første utenriksminister og stortingspresident i 1914 så på Grunnloven og vårt forhold til den og sammenligne det med at man i dag ønsker å fjerne selve Konstitusjonens grunnlov § 2 og mer til. Og husk dette sa en dypt kristen mann med røtter ned i Haugianerne og som hadde viet livet sitt til å gjenreise Norge på den beste grunnen han og folket vårt visste. Han hadde også kunnskaper og en intelligens som ble rost i høye tomer av Michelsen, h.r. justitiarius, Bjørnson m.m. fl. Og han lyktes på en Gudstyrt måte – som han selv uttalte det – å føre landet vårt til frihet og under Herrens velsignelse.

Hva makter disse karene som har tatt mål av seg til å ”frigjøre” land og folk?! Og man anser det som flott at det skjer i 2014! Les og tenk!

 

 

STORTINGSPRESIDENT JØRGEN LØVLANDS TALE TIL KONGE,

STORTING OG REGJERING I RIKSFORSAMLINGENS SAL

EIDSVOLL  17. MAI 1914

 

Majestæt!

Mine herrar, tingmennar og riksraader!

Kjære medborgarar!

 

Her og idag for 100 aar sidan sette det norske folket seglet under den grunnlovi, som var ferdug dagen fyrr, med aa velja sin eigjen konge og dermed kunne gjera for al verdi, at no stod Norigs gamle rikje atter fullskjipa og tok romet sit att millom dei sjølvstendige, frie og sjølvstyrde rikje.

Her og idag.

Det var Norigs store Magna Charta Libertatis, som vart kunngjort av det suveræne folk.

Idag for 100 aar sidan.

Dette er den største og fagraste minnestund me hev upplivt.

Me ser dei for oss idag her i salen: Her stod Georg Sverdrup, der sat Christie og nedyver ben- karne sat dei 110 andre folksens sendemennar.

Dei spyr:

Den arv me gav dykk, — korleis hev Di vakta han, korleis hev Di brukt han?

Og Gud skje lov! Me kan hugheilt møta fram til reikneskap.

 

Liksom kong Christian Frederik og sidan Christie  og hans Storting fekk berga grunnlovi gjenom dei  store vandar og faarar i 1814, soleis hev folk og ting  sidan varna og verga henne mot aatak, mot vrang»  tyding og mot misbruk, og me hev tekji burt dei  telleggi og dei brigde ho fekk med unionen. So grunnlovi av 17de mai er gjeldande idag, er enno det store fridomsbrevet for kongerikjet Norig.

 

Grunnlovi var som eit ungt og friskt tre med rik grokraft, som Eidsvollstinget planta i Norigs jord.

 

Og treet hev vakse. Det fulle folkestyret hev kome fram i parlamentarismen og i den aalmenne røysteret for karmennar og kvenmennar. So treet stend no med djupare og vidare røter, med sterkare stamme, med høgare og breidare kruna og med rikare blom og frukt.

 

Grunnlovi hev vakse seg saman med folket og folket med henne. Og såman hev dei vakse baade etter  tidarhøvi.

 

President Sverdrup sagde her: «Gjenreist er altså inden Norges enemerker Norges gamle kongestol.»  

Me veit at denne kongestolen um hausten vart flutt ut av landet og sjeldan ei kort stund var her heime, og me veit at somtid sette der seg ein «unionskonge» i stolen og styr de rik j et «utan raad av norsk mann».

 

No er kongestolen flutt heimatt til kongebyen ved Foldenfjorden, og i denne stund sit Norigs konge med sit raad av norske mennar her i salen.

 

Det heile Eidsvollsverk, grunnlovi og Norigs fulle sjølvstøda er livande, «so naar federne sjaa at paa jordi, dei kann kjenna sit folk og sit land.»

 

Men dagen er inkje berre ein minnedag og ein  reikneskapsdag. Han talar sterkt og aalvorsamt um  vaare uppgaavur og vårt andsvar: han kallar oss til aa akta og varna Eidsvollsverket i dei komande tider og paa same tid rydja og dyrka, bøta og byggja rikjet til større magt og vyrdnad, til rikare folkelukka og hugnad i alle heimar i by og bygd, so dei som møter her um 100 aar kan vitna um enndaa større vokstr og framgong i alle leider.

 

Me takkar federne for grunnlovi og me takkar dei for den tru og lit dei hadde til folket og til framtidi.

 

Dei trøystad allstøtt til forsynet og til den retferduge sak. Deira tru er inkje sviki. Gud hev halde si hand yver Noreg i 100 aar.

 

Gjøv anden fraa Eidsvollstinget altid maa vera livande i det norske folket! Me samlar oss i den gamle bøni:

Gud signe fedralandet!

 

Kilde:

Henta frå ”Menn og Minner frå 1905” Gyldendal. Torkjell J. Løvland