Intervju i Verdibørsen

- som en reaksjon på den amerikanske teologen Ehrman – som nå er agnostiker og har mistet sin tro.

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no31.10.2006

 

Jeg fikk en oppringing på begynnelsen av uke 43 med spørsmål om jeg var den som bl.a. hadde skrevet ”Jesu Ord om endetiden –”?  Journalist Aase Cathrine Myrtveit i Verdibørsen NRK P2 var ikke helt klar over spørsmålet før jeg sa tittelen. Så kom ærendet om at hun ønsket seg et intervju til Verdibørsen lørdag morgen den 28.10.06, med reprise søndag kveld (i alt ca. 55 min) – og hun fikk min mailadresse hvor hun kunne sende spørsmålene. Så utviklet det seg en merkelig sak oss i mellom pr. mail – som jeg ikke går nærmere inn på – rent bortsett fra at vi avtalte at jeg skulle få 7 minutter fordelt på 3 spørsmål, uten klipping og redigering. På tross av den strenge tidsgrensen som var satt – slengte hun likevel på et tilleggsspørsmål om ”dommedag” – hva hun nå ville med det? Avtale ble også inngått angående rammene rundt innslaget med intro etc. så jeg skulle føle meg trygg for evt. manipulering og uthengning. 

Likevel ble innslaget og avtalen brutt med store beklagelser om at det var hennes feil, gjennom flere stadig endrede begrunnelser etter at innlegget var innspilt og hun hadde fått høre denne kraftige avvisningen av Ehrman og tilliten til Skriften. Utsagn som ”du kan mye” etc. viser at det nok var overraskende at man satte inne med kunnskaper på et slikt spesialområde og gikk rett mot den vranglære Ehrman fòr med. Liberal oppfølging kom selvsagt med prof. Halvor Moxnes ved Teologisk Fakultet i Oslo og etter hvert Helge Hognestad på Hamar som var full av takksigelser til biskop Rosemarie Køhn som hadde innsatt han igjen. Her var det ikke knapt med tid – og uansett innvendinger burde disse fått skikkelig motbør om man ville hevde ”balanse” som NRK stadig gjør uten å gjøre for mye av det i praksis.

Underlig er det også å se at Aftenpostens helgebilag (den 27.10.06) også hadde et mange siders oppslag om denne teologen og hans budskap om at Jesu ord var mer eller mindre tapt ved det som hadde foregått med kopieringen av de mange håndskrifter og ikke minst det som hadde foregått med Bibelen rundt 200-300 tallet e. Kr.

Interessant er det også at jeg nettopp skrev inn red. Arthur Bergs artikkel om ”De eldste og beste håndskrifter”. Artikkelen kommer i neste nummer av bladet LYS. Vi har for øvrig masse stoff om den debatten som utspant seg omkring da oversettelsen Norsk Bibel 1988 kom – samt en god del utenlandsk litteratur på stoffet. Så det skal ikke bli så enkelt å lure vestlandspietistene og det bibeltro lekfolk – selv om Skriften sier at i endetiden skal man ønske å ”tro eventyr”, ta seg lærer i hopetall og det ”som klør dem i øret”.

(Teksten under (mine svar i Verdibørsen) ble kuttet en god del av meg – slik at den passet til 7 min. dvs 2-3 min. pr spørsmål som ble fremført som jeg ellers har gjort det til et radiointervju. Myrtveits spørsmål etc. er merket med rødt.)

Hei,
Her kommer noen ord om hva jeg kunne tenke meg å spørre om, slik vi bli enige om i vår telefonsamtale i går.

: Er Bibelen (NT) Jesus ord?

Ja, selvsagt og i sin helhet - for Jesus sier jo selv om apostlenes tale at den som hører eder hører meg. Og om GT sier Han at ikke en tøddel skal forgå før det er skjedd alt sammen.    Jesu død og oppstandelse er så godt bevitnet fra verdens sentrum den gang - at ingen trenger å tvile på faktagrunnlaget, og ikke en av apostlene ville dø for noe som ikke var og er sant. De ble martyrer alle unntatt Johannes. GT og NT henger budskapsmessig klart sammen, og Jesus er ”vannmerket” og Hans blod og ”den røde tråd” i hele Skriften som ekthetsmerker.

Apostlene visste at Sannheten frigjør for tid og evighet og at kjærligheten gleder seg ved sannhet osv. Vi har også profetiene og deres oppfyllelse som nok et bevis på Skriftens pålitelighet. Dessuten har vi den naturlige åpenbaring i skaperverket. Så vi er uten unnskyldning. Om en bare tenker på kunnskapsmengden i den genetiske kode – må det stå en enorm skaper- og kunnskapsmakt bak all kjemien, anatomien, fysiologien og morfologien og Han som åpenbarte seg i Ordet og naturen.  

Videre har vi solide håndskrifter/avskrifter i de gamle Textus Reseptus (mottatte tekster over 5000 håndskrifter) som utgjør over 95 % av grunnlagsmaterialet for videre avskrifter og oversettelser av NT. De gnostiske skrifter utgjør en bitte liten del og avviker sterkt. Nå snakker vi selvsagt om NT - for GT er jødene betrodd, sier Paulus. GT er også bekreftet av Qumranrullene/ Dødehavsrullene som er fra tiden rundt Jesu liv. Tekstene endelig samlet og fastlagt av Masoretene (rabbinere)  (østlige/Babel og Vestlige/Israel) som arbeidet for å få fram den mest ukorrupte Skrift av GT. Og den greske oversettelsen fra de sytti jødiske lærde oversettere (Septuaginta) i Alexandria kom ca. 200 år f.Kr. G.T. ble bekreftet av Jesus selv. Så jeg er overbevist om at den hele Skrift er innblest av Gud som Skriften selv sier, og det ble gitt av Gud på hebraisk og gresk. Hvem som har gjort det videre oversettelsesarbeidet, vet vi også.

: Betyr det noe for deg at Ehrman (og andre) hevder å påvise en rekke feil i bibelteksten- dette pga misforståelser og bevisste endringer gjort av oversettere og kopister

Nei, i grunnen ikke. Nå kjenner jo jeg Ehrman bare litt fra Internett - men det er trist for han selv og de som tror han - hvis han avviser det sanne vi har fra de rette grunntekster. Vi har rike og sikre kilder. Jeg aksepterer ikke at en eller annen person skal fortelle de troende hvor grensen går mellom det menneskelige og det Guddommelige i Bibelen. Hvor går grensen - hvem skal sette grensen og hvem skal vi stole på?   Jeg har ikke noe annet syn på Bibelen enn det den har på seg selv, og den avslutter med sterke advarsler i J. Åp. mot å legge til å trekke fra.

Forfalskninger av og forvillelser i Skriften kan vi lese om gjennom hele GT og inn i NT. De er kommet på forskjellige måter til alle tider og har sin rot i hybris – det menneskelige hovmod. Jesus har selv advart oss mot falske lærere – så dette er ikke noe nytt. Falske og forvrengte avskrifter kjenner vi godt til fra kort tid etter Jesu død – og de har lenge vært på vei inn i våre oversettelser i nyere tid. Vi har to sentrale gnostiske håndskrifter som codex Sinaiticus (Katarinaklosteret i Sinai) og codex Vaticanus (Vatikanet/ ROM) – som man påstår er de eldste og beste, men som nok ble vraket både før og nå fordi gnostikeren og kjetteren Origenes m.fl. hadde preget dem med gresk tenkning og derfor avvek de sterkt fra Textus Reseptus som ligger til grunn for Luthers oversettelser og King James fra 1611 i England. (Disse grunntekstene kom til Vesten ved det Øst-Romerske rikets sammenbrudd i 1453 da muslimene stormet Konstantinopel) Disse er basis for Nordens og de norske bibler fra 1930 og 1988. I 1978 bibelen fra Bibelselskapet – som ble nevnt flere ganger i debatten var ideomatisk oversatt (etter mening – ikke konkordant ord for ord) – har nettopp ta med disse to ”eldste og beste” håndskrifter som klart bryter med den gamle tradisjonen og canon med ”vannmerket og den røde tråd”, Kristus og blodet. Gnostikerne opererte i tillegg med et eget åpenbaringslys utenom Skriften!

Og lekfolket i Norden har jo prøvet og erfart at denne sanne lære har satt enkeltindividet i frihet og etter hvert hele nasjonen. Det nittende århundre i Norge fra biskop Erik Pontoppidan, til Hans Nielsen Hauge, Ole G. Ueland og fram til Jørgen Løvland – da Norge ble fri i fred i 1905 – gir oss en solid historisk erfaring om at sannheten skal frigjøre oss! Jeg har ganske grundig gått gjennom dette i min bok: ”Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905” som kom i fjor. Vi ble en vidunderlig velordnet velstandsnasjon og misjonsnasjon på evangelisk-luthersk Grunnlovsbasis.  Så dette er sannhets Ord kristenfolket har bygd på og høstet fruktene av. Ingen makter å ta dette fra oss.

: Hva slags konsekvenser får det at man er Bibeltro/ altså hvordan TENKER du om din samtid - når du mener at Bibelen er Guds ord?

Ja, det var jo et enormt spørsmål til min korte tid. Konsekvensen blir jo det motsatte av det nordmenn fikk oppleve fram til 1905 og en lang stund etterpå da folket ble satt i frihet av dette Ordet fra sjelens innerste ved store folkevekkelser til vi altså voks til en stor frigjort og velordnet velstands- og misjonsnasjon. Jesus sa jo selv igjen og igjen at det og det skjedde forat Skriften skulle oppfylles – og man farer storlig vill fordi man ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft, og som før, så nå. Både GT og NT forkynner i klare ordelag at frafallet fra den enfoldige (i motsetning til de mangfoldige) tro på Skriften vil komme – og da rulles etter hvert denne verden opp i veldige sluttoppgjør hvor freden forlater jorden som det er forutsagt hos profetene og i NT. Mye annet vil skje i naturen som på Moses og faraos tid. Selvsagt bortforklarer verden og de fleste skriftlærde det som før. Men det er sagt oss at ”vi skal skjønne det når det skjer” slik at det styrker vår tro og tillit til Han som har frelst oss og gitt oss løftet om Sin gjenkomst.  

Men jeg kan også nevne konkrete ting som bl.a. globaliseringen som jo er en form for Ny-babylonisering som Gud stoppet effektivt. Ap.gj. 17 taler om skapelse i nasjonalstater. Skriften taler klart og tydelig om dom over Israel og fordrivelse to ganger, men også to gjenkomster og da for godt, og verden samler seg imot jødene. Skriften taler om et folkeliv som i Nohas dager som tydelig var ganske vilt på det samlivsmessige området. Men hovedvekten i Jesu advarsler til sine disipler var og er: Se til at ingen fører dere vill fra den sunne og sanne lære i Skriften om veien til det evige liv hos Han eller i den evige fortapelse. Det er jo heller ikke noe nytt for det jevne kristne lekfolk, så vi holder oss til Skriften og det vi har lært - fordi vi vet hvem vi har lært det av og har erfart sannheten som våre fedre. Og Jesu får hører Hans røst. Vi holder oss til sikre kilder. Vi vet på Hvem vi tror. Dødsrikets porter får ikke makt over Guds menighet.

Jeg sa i går at vi kunne bruke en 7-10 minutter. Siden du blir med oss på telefon, tror jeg at vi må sikte inn på 7 min. Dette rett og slett pga lyden. Men hvis vi holder oss til disse 3 spm (hvis du synes de er greie nok) - så bør det vel gå? Passer det for deg å bli oppringt torsdag kl 13? I tilfelle ja: Hvilket nummer skal jeg bruke? (mobil gir gjerne dårlig lyd) 

Vennlig hilsen Aase Cathrine Myrtveit