Hissig E.coli kan bli vanlig

 

 

 

Av sivil.agr. Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no04.04.06

 

Det nasjonale Mattilsynet ble sagt av tidligere landbruksminister Lars Sponheim og skulle bli en ny slagkraftig enhet. Det er sikkert mye fagpersonell samlet i dette tilsyn, men etter min mening jobber de under et sterkt politisk press som går utover den nasjonale matsikkerhet. Dette tilsyn skal bl.a. ta seg av kontroll av importert mat, hvilket flere ansatte bare smiler av. Den stikkprøvekontrollen som utføres har mildt sagt lite med sikkerhet å gjøre og sjansen for at norske forbrukere går på en sykdomssmell er overhengende grunnet manglende kontroll. Det viste også salmonella saken fra bl.a. Larvik sent i 2005, der salmonellainfisert kjøtt fra Polen var importert og fortært over store deler av landet før partiet ble stoppet. Var dette et engangstilfelle eller er slike saker noe som nå begynner å bli vanlig også her i Norge, slik det er det i flere land?

 

Aftenposten skriver 3.4.06 en tosiders artikkel ”Hissig E.coli kan bli vanlig” og de fortsetter med å fortelle at ”Barnefamilier kan bli nødt til å ta mer av ansvaret for bakteriekontroll”. Hvorfor? Jo, fordi nordiske land til nå har hatt svært lite av disse illsinte E.coli bakteriene og vi har slått dem ned med hård hånd. Europa og USA derimot ”har måttet resignere når bakteriene er blitt for vanlig”. Nå frykter man en lignende utvikling i Norge – og det er ikke tilfeldig for de avslutter med følgende:

”Med økt handel over grensene kan Norge komme etter. Nordmenn har levd i en tornerosesøvn. Det vi har sett nå er del av normalsituasjonen i USA og store deler av Europa, der hissige E.coli-bakterier er vanligste årsak til nyresvikt hos barn. Et mer effektivt og sentralisert landbruk med store distribusjonsnett har gitt billigere mat med god kvalitet. Men resultatet er også at farligere bakterier med større evne og mulighet til å spre seg. Bakterieinnholdet  i maten er ikke blitt prioriter like mye som effektivitet og pris. Til nå har tollbarierer gitt lite import av kjøtt til Norge, men når disse nå gradvis bygges ned, må vi se økt smittepress i øynene – både fra E-coli og andre bakterier, som salmonella, sier Kapperud.”

 

Dette er elementær smittekunnskap som man skulle tro var godt etablert i et fagdepartement som Landbruks- og matdepartementet og dets tilsyn Mattilsynet. Men man følger altså ikke etablert kunnskap om smitteforebyggende arbeid og Ola Nordmann vil dø derav. Kan det bedre dokumenteres at vi her har med overnasjonale forhold å gjøre, der man tenker globalt også i norske regjeringskontorer og er bevisst med på globaliseringspolitikken, fordi man ønsker det. Dette er globaliseringreligionen som de styres av, mens Ola Nordmanns sikkerhet undermineres. Nasjonalstaten med en godt etablert matvareproduksjon vil man ikke ta vare på. Bønder skal man ha så få av som mulig, maten kan produseres utenlands. Matvareberedskap skal vi ikke ha, derfor har vi ikke lenger slike norske lagre (se http://home.online.no/~lar-hoeg ). Og det militære forsvaret ligger med brukket rygg, i skyggen av det brukne geværs politikk! Dette minner, etter min mening, sterkt om landssvik.

Nå burde Landbruks- og matminister Terje Riis Johansen ta sin hatt og gå og ved en pressekonferanse fortelle det norske folk hva som er Sannheten om norsk landbrukspolitikk, smittepolitikk etc. og hvilke følger dette får på kort og lang sikt. Han ville få en langt bedre talerstol i ”eksil” en i såkalt posisjon, slik Kåre Kristiansen fikk det etter sin uttreden av Nobelkomiteen!

Riis Johansen ville nå frem til det norske folk med en slik sak. Nationen melder 03.04.06 følgende overskrift ”Ros til Gilde, Mattilsynet får smekk” og viser til en undersøkelse av Sentio der 56,7 prosent oppfatter Gildes arbeid som godt eller svært godt. Bare 32,7 prosent av befolkningen sier det samme om Mattilsynet. Man skal selvsagt være forsiktig med meningsmålinger, men i denne saken avspeiler nok meningsmålingen er realitet som Mattilsynets ansatte har innsyn i men ikke den vanlige norske befolkning. Nordmenn får kun innsikt i dette hver gang boblen sprekker og det blir oftere og oftere og liv går tapt. Det er flere fagfolk som har kritisert bl.a. nedleggelsen av de lokale Næringsmiddeltilsynene som for få år siden dekket det ganske land og kunne utføre flere og raske undersøkelser både forebyggende og under et smitteutbrudd.

Mattilsynets kontroller må være altomfattende og kontinuerlig til tross for forsikringsgarantier fra eksportlandet som utsteder et bevis som følger varen.

Forbruker må nå også på banen for at det blir et fravikelig krav at matvarer tydelig skal merkes med hvor de kommer fra! Samtidig bør import av bl.a. kjøtt henføres til en så stor risiko at det nærmest legges lokk på denne importen i og med den overhengende faren det utgjør for forbruker.