Frontalangrep på Grunnloven!

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.11.06

 

Ca 2 500 høringsinstanser skal uttale seg om stat–kirke-utvalgets innstilling om statskirkeordningen, med høringsfrist 1.12.06. En av de organisasjoner som nå har kommet med sin høringsuttalelse er Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

I Dagen.no 27.11.06 kan vi lese følgende: ”I staden for utsegna i § 2 i dagens grunnlov, som slår fast at den evangelisk-lutherske lære forblir Noregs religion, ser hovudstyret i NLM for seg ei ny formulering som viser til dei kristne og humanistiske verdiane som fundamentale for det norske samfunnet.”

 

Altså ønsker NLM, som har luthersk i sitt navn, å anbefale en sletting av selve Grunnlovens ånd, hvilket Grunnloven selv setter et effektivt forbud mot i § 112

”… Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand,…”

 

Grunnloven ivaretar også religionsfriheten på en utmerket måte i § 2:

”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Altså de som ikke bekjenner seg til, er ikke her forpliktet!

 

Når det gjelder humanismen omtaler Guds ord humanismens praktiske resultat (humanismens verdier) slik i Jakob 4, 1-4: ”Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden i blant dere? Er det ikke av deres lyster, som fører krig i deres lemmer? Dere attrår, og har ikke; Dere slår i hjel og bærer avind, og kan ikke få; Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi Dere ikke ber; Dere ber og får ikke, fordi Dere ber ille, for å øde det i deres lyster. Dere utro! vet Dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.”

 

Undertegnede kontaktet formannen Vegard Svensen i NLMs Hovedstyre 15.9.06 (samt Generalsekretæren) med en forespørsel om ikke Hovedstyret ut i fra oppslaget Bibelkritikken slår nå inn nasjonens grunnsøyler! (Kilde: www.Kommentar-Avisa.no) burde tillyse en pressekonferanse og kraftig signalisere NLMs syn på stat og kirke saken og den overhengende faren for Grunnlovens § 2 og Grunnlovens forbud mot endring slik § 112 uttrykker det. Henvendelsen ble ikke besvart.

20. oktober sendes på nytt samme henvendelse, men også denne gangen blir e-posten ubesvart.

Men så får man endelig svaret i media og der foreslås altså sletting av Grunnlovens ”ånds-paragraf”, § 2. Samtidig ønsker man å ”snikinnføre” uttrykket humanisme – hvilket er det samme som å sidestille Bibelens Ord med menneskets ord. Gud lar seg ikke spotte med at humanistiske verdier sidestilles kristne verdier. Menneskelige verdier er ikke noe å bygge en nasjon eller et menneskeliv på, men Guds verdier er det og Guds verdier er nevnt i Grunnlovens § 2. Derfor vil en slik endring av § 2 endre Norge og Grunnloven avvikles jmf. § 112.

 

Hvorfor Hovedstyret ikke lenger klarer å stå i mot det åndelige presset kan man spørre seg? Det er mange som hadde håpet og ba om en annen løsning, men nå drar en med seg ”50 000 NLMere” ut i myra for der å la dem synke enda lengre ned?

 

Det er forhåpentligvis tvilsomt om man her har sett konsekvensene av sin høringsuttalelse. Dette er et kraftig angrep på misjonsbasen Norge, siden Norges kristne forankring nå ønskes avhugget, den siste rest vi har av lovgivning (men som er overordnet alle andre norske lover! Se Grunnloven er rett av første rang! Kilde: www.Kommentar-Avisa.no) som verner om kristne friskoler, religionsfrihet, forsamlingsfrihet, ytringsfrihet osv. Dette er kjerneparagrafen som humanister, sosialister m.fl. nå har jaktet på i flere tiår, for så å få drahjelp av en luthersk organisasjon!?

Andenæs 1998 s. 25, jfr. også s. 10 skriver: ”Grunnloven er den høyeste rettskilde, ikke bare i den betydning at den i konflikttilfelle går foran andre rettskilder, men også ved at den er grunnlaget for gyldigheten av de øvrige rettskilder. Det er grunnloven som fastsetter hva som skal til for at det skal foreligge en gyldig lov. En kan si at lovgivningen utleder sin gyldighet av grunnloven”

 

Undertegnedes oppfordring til NLM var i e-post datert 15.9.06 kort: Vil NLM som en lekmannsorganisasjon sette inn store ressurser på denne saken? Det kan være en av de siste sjanser dere har til å skape en opinion i det norske folk! Argumentene er sterke og mange!

Eksempelvis kan det innkalles til en pressekonferanse - der man på direkten forteller hva Bibelen sier om dette og at NLM oppfordrer sitt fotfolk til massiv innsats for Sannheten, der sekretariatet vil gi all den støtte som de makter både innad sentralt og ute i landet!

 

Jeg ser det ikke som vanskelig, siden høringsfristen ikke går ut før 1. desember, å sende ett nytt høringssvar i saken. Be til Gud om at han må se i nåde til Norge!