En kristen nasjonalstat og dens rasering?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no11.09.06

 

Norge ble bygd opp som en kristen nasjonalstat helt i tråd med Skriften fra vi fikk restaurert kristenretten i.o.m. Grunnloven av 1814. Den var bygd opp med basis i ”det første riket” familien og en riktig fordeling av makten mellom individ, familien og staten. Det ytre forholdet til Gud i menighet og kirke, forholdet til medmennesket i familien, samfunn og menighet og til sist, forholdet til natur og ting, var godt regulert av denne kristne Grunnlov.

Det var den rette frihet og orden for oss alle! Ikke for mye og gal frihet som vil føre til kaos, og ikke gal og for mye orden som fører til diktatur. Vi fikk Sannheten som frigjorde oss bokstavelig talt.

 

Vi kan godt kalle Gr.l. det norske folks pakt med Gud og forankring i GT og de ti bud. Det er mange gode fellestrekk. Makten ble flyttet fra et undertrykkende presteskap og embetsverk til et frigjort folk i frie valg, og kongemakten tilbake til Norge i fred! Folket var frigjort fra sjelens innerste gjennom store folkevekkelser og praktisk politikk i alle de nevnte ytre forhold. Vi hadde statsmenn i det nittende århundre vi kunne stole på og som stod urokkelig fast på Grunnloven som de bygde vårt samfunn på.

Så kom opprørene inn og begynte rasseringen av lovverk og folkets samliv. Opprøret mot familien begynte før 1900 og de første sosialistene fikk vi på Stortinget i 1903 med 5 representanter. Hele tiden har man satset på å ødelegge lovverket for familien (det første riket – det grunnleggende samfunn) hvor alt må begynne – og opprøret fikk sin sentrallov i Likestillingsloven som prof. Danbolt karakteriserte som en ”totalitær fullmaktslov”. Resultatet ser vi i rasert familieliv og familielykke i Norge i dag.

Angrepene hadde lenge gått løs på Skriften og forholdet til Gud. Det var det gamle ord som lød: ”Har Gud virkelig sagt” – og så liberaliserte man stadig mer av Skriften – til man til slutt stod igjen med lite av den Sannheten som skulle frigjøre oss. Nå har man innført et KRL-fag som sidestiller vår eneste levende og sanne Gud med avgudene. I kirkens og misjonens største misjonssak i dette århundre – ble det en tapt sak fordi man ikke åpnet munnen og kjempet! Nå kommer de første nyhedenske kull ut av norsk Grunnskole som hadde en kristen rot tilbake til ca. 1750-tallet.

Men man sluttet ikke her – for kristenretten hadde også sitt nedslag i vårt forhold til natur og ting med en rekke gode sentrale paragrafer i fra § 97 og utover om privat eiendomsrett (§ 105) og forvaltningsrett (§ 101), odelsloven § 107 osv. Disse dine og mine grunnleggende menneskeretter rives foran våre øyne i lovgivning og praksis i økende tempo. Bondens og eierens tusenårige rett til bruk av utmarka (97 % av Norge) blir fratatt han med rovdyrpolitikken og ny innlandsfiskelov m.m. Årtusenets største tjuveri – overtagelsen av det frie hav for Norges kystbefolkning – nå overlatt som kjøpte kvoter til de kapitalsterke stortrålere – var nok et inngrep. Kystbefolkningen er taperne og til slutt hele folket fordi ressursene ødelegges av rovfiske. Retten til vann, mineraler etc. etc. går samme veien. Landbruket og bondestanden har man systematisk over mange år fratatt deres økonomi og rett til forvaltningen av deres naturressurser som skulle være sikret av nevnte §§ i Gr.l.

Så går man løs på el-forsyningen. Siden 1991, da vi fikk ny Energilov – og forsterking av kabler til utlandet har man drevet dette undergravingsarbeidet av den norsk stats og folkets interesser. Og det som skulle sikre oss og våre ressurser – Forsvaret – har man redusert til bl.a. en hær på ca. 3000 mann – hvorav store deler stadig befinner seg i utlandet. HV har de fratatt våpnene – mens man dysser folket i søvn med ”brød og sirkus”.  Store deler av Norges og folkets infrastruktur – som gir bærekraft til livene våre – tas fra oss i økende tempo.

 

Det verste med det som skjer er ikke først og fremst frislippet av de rå darwinistiske kapitalkrefter - selv om det er ille nok – for det er bare et av våpnene for å  gjøre folket hjelpeløst og dermed kunne føre oss inn i de store internasjonale og globale sammenhenger som er stikk i strid med Guds Ord. Ap.gj. 17,26 – 27.  Dette som taler klart og tydelig om at Herren satte ”dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete efter Gud om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss”. Eller som vi synger: ”Det folk som liv og grenser fikk”.

Nå er vi på vei mot et nytt globalisert Babel og et gigantisk Gudsopprør som gradvis tar Norge fra oss. Derfor la oss minnes Kaj Munks Ord som nylig ble offentliggjort i Dagen: ”Sannheten er ikke for forsiktige folk. De skal ikke ha sannhet, men sofa. – Var Kristus forsiktig? – Det blir ikke bedre her i Danmark (Norge) før det danske (norske) folk lærer av Kristi mot. Hos oss er det jo snart slik at modig mann kalles en forbryter. Og settes konsekvent i fengsel.” Munk taler om at vi ikke vil høre om politikk i Guds menighet, men sier han: ”I Gud hus skal vi høre om det som hender i verden, satt i forhold til Guds ord.”

Videre: ”Kirken må ikke innlate seg på noe annet enn hvordan vi får frelst vår sjel. Ja, det er en fin religion. Bare lille Jensen kan klare seg og komme til himmelen, hva raker verden ham? La den bare gå til helvete. Det er en religion keiseren like godt. Den vil han gjerne gi statsstøtte.” Dette har vi tenkt og praktisert alt for lenge – fra vår sofa - inntil vi i dag snart har fått en hedensk stat som truer misjonsbasen Norge, barn, familieliv og vår fremtid her på jord og i evigheten.

Men husk: Gud er Gud for begge regimeter (menighet og samfunn). Norge tilbake til evangelisk – luthersk Grunnlovsgrunn.