En enkel sak med store prinsipper i Retts-Norge

 

 

 

Av Jrgen Hgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 20.11.06

 

Under har vi tatt inn et pent brev (samt to korrespondanser til) fra en bonde i Nedre Setesdal som etter vr mening er herjet med i norsk rettssystem i revis p grunn av en enkel sak som kunne vrt avgjort med et enkelt vedtak. Avtalen mellom to brdre den forrige eieren av garden og broren var for det frste ulovlig for den var ikke godkjent av noen myndighet. Dernest hadde avtalen en klar oppsigelsesrett - noe som skulle skje to r fr de 30 rene var utlpet. Det ble gjort men det hjalp ikke. S rullet sakene videre i den ene rettsinstans etter den andre med mye tidspille og stor utgifter mens RETTEN etter vr mening gikk dukken. Det er vr mening og vrt hp at man med offentliggjringen av denne saken som n str i flere aviser kunne mane myndighetene til p ny besinne seg p RETTEN i et folk og ikke drive oss mer og mer over i lovlse tilstander. Nr en ser seg rundt p hva som skjer p en rekke omrder med hensyn p RETTEN - blir en skremt.

 

 

Ope brev til Evje og Hornnes kommune

 

v/ enhetsleder Bernt Audun Strmsli 15.11.06.

 

Kommentar til dykkar brev 06.11.06:

 

Evje og Hornnes kommune (E&H) gav 16.8.68 ulovleg byggjemelding til Jakob Bjor (JB) utan at, s vidt eg kan sj, ein einaste lovparagraf vart stetta, heller ikkje Jordlova, Friluftslova eller plan og Bygningslova.

Fyrst to r etter, 01.07.70. vart det skrive leigekontrakt over naturgrunnen hytta allereide stod oppfrd p. Denne er og ulovleg, ikkje tinglyst.

1.7.2000 vart leiga oppsagd lovleg og etter ordlyden i same.

D JB nekta godta oppseiing, gjorde han seg skuldig i kontraktbrot og brot p avtalelova.

Dette veit bde du og Fylkesmannen (Fm). Like fullt godkjenner dykk lovbrotet og let saka ulovleg g vidare. S er det eg som etter kvart offentleg vert skulda for vidlftiggjre saken.

 

Etter det eg kan sj held embetsverket fram med lovlaus handsaming og feil opplysningar, for sei det fint, - frebels -. Uthevingar er gjort av meg.

 

Saka skal ikkje handsamast som innlysingsrett. Den er me ferdige med. Med kva rett nyttar du tomtefestelova? Korkje del av gardens naturgrunn eller hytte er nemd i grunnboka. Tomtefestelova omhandlar dessutan i eige kapittel 19, 1975: Avvikling nr festetida er ute. Festetida, leigekontrakta, vart oppsagd 1.7.2000.

 

Pkt. 1:Eg krev difor at du, gjerne saman med Fm, legg fram skrifteleg dokumentasjon p nr tid naturgrunnen vart erklrt festetomt!

 

Det er vanleg at eigar har rderett over det han/ho eig. Den myndighet har eg ikkje hatt hittil.

Pkt. 2:Eg krev no ei erklring om eg er umyndiggjort i denne saka. Kan hende lyt me ta ein runde p det og? Inntil slik erklring freligg eller saka stogga, nektar eg E&H og tr inn p min/vr eigedom! Etter at leigekontrakta vart oppsagt, eksisterer heller ikkje vegrett eller andre rettar ansynes den omtala naturgrunnen. Hugs det!

 

Du syner til Plan og bygningslova. Pl. bl. 93. Tiltak som krever sknad og tillatelse:

Flgende tiltak, p eller i grunnen, i vassdrag eller i sjomrder, m ikke utfres uten at sknad, og eventuelt sknad om dispensasjon, p frehand er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

Pkt. H: deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn ti r. Sorry, Strmsli. Eg har ikkje sendt delingsknad til E&H p frehand, heller ikkje gjeve fullmakt til slik. Krav om sknad er dermed ikkje stetta. E&H fyller sjlvsagt heller ikkje kravet: deretter har gitt uttalelser. Det legges mao. opp til embetsstyrt diktatur.

 

Du syner til Fylkesmannen (Fm) sitt vedtak 24.05.06.

Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) skriv ma. i notat 21.01.2003 etter synfaring:

Den naturlige del av tomta bestr av fjell og uproduktiv mark. Dette feilsitat skriv sjlvsagt Fm. vidare i si utgreiing.

E&H skogbrukssjef skriv 23.02.05: Undertegnede besiktiget tomta 23.februar 2005. En vurderer det slik at i overkant av 50% av tomtas areal er produktiv skogsmark av lav bonitet. Det resterende areal bestr av uproduktivt areal/fjell. Under synfaring kunne ikkje Fm. sine eigne fagfolk sj at hytta har tett skog rundt seg! FM er dermed ikkje lite p.

 

Erfaringsmessig vil det vre en ulempe ha en fritidseiendom i tilknyttning til et aktivt drevet landbruksareal. Akkurat der har han heil rett. Hytteeigar har allereide prvd sette politiet p meg. Avdi eg dreiv med vegrydding og dei, til dagen etter, mtte g 2-300 meter lenger for kome til hytta.

Vi m nok legge til grunn at det alltid vil vre en fare for noe trkk over den dyrka marka siden en slik adkomst til hytta er den korteste. Dette er lovbrot ansynes Friluftslova, diktert og godkjent av embetsverket v/ Fm. Det vert og lovbrot mot Jordlova 1 og vert rekne som miljkriminalitet.

 

Frdeling er og hgst ulovleg iflg Jordlova 12. Det freistar Fm. omg med det han skriv i sitt vedtak 24.5.06 du syner til: Saken er ikke behandlet etter jordloven. Sl den Strmsli! Embetsstyrt lovlyse fr Fm. Det verste er at det er sant.

 

Det finnes ikkje tvil om at mogeleg frdeling vil mtte gjerast med tvang.

Oreigningslova 1:

Oreigningsinngrep er det etter denne lova nr eigedomsretten til fast eigedom eller til bygning eller anna som har fast tilknytnintg til slik eigedom vert teken med tvang, - - .

Tom. denne lova stettar neppe kravet til frdeling. S skal ho og prvast opp mot Grunnlova 105. Vil og minne om 9. og 10. bod fr dei ti bod: du skal ikkje begjre

 

Tar og med fylgjande uttale:

Konklusjon fr E&H landbrukssjef 04.07.02: P denne bakgrunn vil en understreke at hadde man skt om en slik etablering og fradeling n, hadde Landbruksmyndighetene med stor grad av sikkerhet avsltt sknaden.

Konklusjon fr Statens Landbruksforvaltning 12.08.03: Slik saken n ligger an, kan Statens Landbruksforvaltning ikke se at det er grunnlag for overprve de lokale landbruksmyndighetens uttalelser:

Konklusjon fr E&H TNM-sjef 14.11.03: Evje og Hornnes kommune hadde mest sannsynlig ikkje godkjent en slik plassering i dag.

 

Sitat fr professor i statsvitenskap i Fdrelandsvennen 7.10.05:

Det er direkte farlig med avgjrelser som tas p grunnlag av flelser, og hvor makt og andre motiver ikke blir avslrt.

Makt og motiv er avslrt.

Pkt. 3:Vil du framleis ta ein bit av gardens naturgrunn med makt? Mao. oreigning.

S svarar du p mine spursml innan vanleg svarfrist.

 

 

Oddvar Bjor

 

 

Kopi til: Ordfrar Robstad

Fylkesmannen i Aust Agder

Sivilombodsmannen

 

 

Til Evje og Hornnes kommune, byggesak.

 

Oreigningslova

Kap. 1, Om kva som kan oreignast og kva det kan oreignast til:

1: Oreigningsinngrep er det etter denne lova nr eigedomsretten til fast eigedom eller til bygning eller anna som har fast tilknytning til slik eigedom, vert teken med tvang, eller nr bruksrett, servitutt eller anna rett til, i eller over fast eigedom vert teken, brigda, overfrd eller avlyst med tvang, sleis og forbod mot nytta eigedomen p ein viss mte. (Understr. av undert.)

 

Dersom Evje og Hornnes kommune tenker seg gjere inngrep p bnr.42, gnr.1-2., er det tvillaust at naturgrunn vert teken med tvang, og skal d handsamast etter Oreigningslova.

 

Eg kan ikkje sj at det finnes:

  1. Lovleg sknad til frdeling av naturgrunnen.
  2. Grunnboksheimel til naturgrunnen.
  3. Lovheimel som gjev hve til frdeling.
  4. Lovleg domsvedtak som gjev nokon eigedomsrett til del av gardens naturgrunn.
  5. Stetting av krav og vilkr til kommunens si godkjenning av byggjemelding for hytte som er oppfrd p bnr.42, gnr.1-2 Byggemeldinga er difor ulovleg.
  6. Tidlegare godkjenning av vedtak om frdeling av naturgrunn fr kommunens TNM-sjef og landbrukskontoret, tvert i mot.
  7. Lovleg bruk av naturgrunnen etter 1.7.2002. Jfr. Oppseiing av leigekontrakt.

 

Elles syner eg til mine tidlegare brev.

 

Eg forventer no at Evje og Hornnes kommune, innan vanleg svarfrist, gjev meg svar p om oreigning vert stogga, eller opna for gjenomfring.

 

Evje, 16.10.06

Oddvar Bjor

 

 

S sender E&H brev 6.11.06 der Strmsli skriv:

 

Saken er behandlet, med innlsningsrett etter tomtefesteloven. Fradeling er videre godkjent etter plan og bygningsloven, stadfestet av Fylkesmannen i Aust Agder av 24.05.06.

 

Etter dette er det ikke fattet vedtak i saken, og ut fra dette har ikke Evje og Hornnes kommune grunn eller hjemmel for stoppe videre prosess med fradeling.

 

Bernt Audun Strmsli