Bibelkritikken slår nå inn nasjonens grunnsøyler!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no16.09.06

 

Den 15.09.06 anbefaler Kirkerådet at Kirkemøtet går for at det direkte statlige kirkestyret avvikles, og at de grunnlovsbestemmelser som hjemler dagens statskirkeordning oppheves/endres. Dette vil gjelde blant annet Grunnlovens § 2:

”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

Den som har lært å lese ser at ”De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” – innebærer full religionsfrihet i Norge. Hvorfor vil man da ødelegge paragrafen, med en unnskyldning om ”det mulitkulturelle argument”? Tror man ikke lenger på Guds Ords velsignede virkning på Norge?

I tillegg er det ikke anledning til og totalt endre §2, fordi Grunnlovens § 112 inneholder bla følgende: ”…Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand,…) – altså fjernes ”evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion ” er dette et lovstridig overgrep og det vil det være for al fremtid. Det er ingen ”Modifikation”.

Hvorfor vil man fortsette å ødelegge kirken, Den norske Grunnlov og dermed Norge som nasjon? Grunnen må være enkel: man tror ikke lenger på Den treenige Gud som skapte himmel og jord. Man tror ikke lenger på en nasjonalstat og det vi feirer hver 17. mai! Guds Ord forteller oss i Apgj. 17, 26-27: ”og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulde lete etter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss”. Man skal ikke se bort i fra at de som nå river ned Den norske stat (og dens grenseskjell) sitter på begge sider av bordet, med den samme uhyggelige ideologiske ånd som driver dem!

En nasjon som har sitt fundament i den kristne tro vil være god å bo i, men de siste tiårene har vist at den kristningen Norge ble til del er under full nedrivning med mange teologer i spissen! De fikk seg sin utdannelse ved MF eller TF og der ble de smittet av troen på mennesket og dermed trodde de ikke lenger at Guds Ord Bibelen var helt inspirert av Gud slik det står skrevet i 2. Tim, 3,16-17: ”Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkommen, dugelig til all god gjerning”. Og den gode gjerning ble til den onde.

De mange flyktninger som har kommet til Norge med flere kommer hit fordi vi hadde et ordnet samfunn og ikke et slikt samfunn som vi finner i Kina, Russland, Irak, Iran, Libanon med flere. Forskjellen fra disse land til Norge er Grunnlovens § 2 hva den utleder av statsstyrelse – uten den vil vi meget raskt få merke enda kraftigere hva det vil si å forlate Israels Gud!

Uttalelsen fra Kirkerådet oversendes nå til behandling på Kirkemøtet 13.-19. november i Øyer. Kirkemøtet avgir høringsuttalelse til NOU 2006:2 ”Staten og Den norske kirke”.

Be om at dette arbeidet som river ned Norge mislykkes på alle måter, og at det går klart frem at det var Gud som satte foten ned! Om det ikke skjer er Norge kommet enda et skritt nærmere et voldsomt oppgjør med Gud. Tar vi ikke Gud på alvor kan vi være sikre på at Gud tar oss på alvor!