Vandetta mot norske bønder?

 

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no12.12.05

 

 

En har merket seg flere mediappslag, i november, om påstått skattejuks blant bønder i Vestfold. Blant annet har Østlandsposten, Nationen og NrK Vestfold dekket saken.

Bakgrunnen er at 0,84 % av Vestfolds bønder hadde besøk av skattemyndighetene i august. Om dette var en tilfeldig stikkprøvekontroll er ikke offisielt bekreftet, var det ikke en stikkprøvekontroll er mediaoppslagene om enda grovere.

 

I det ene tilfellet sto en representant frem for skattemyndighetene og fastslo at det dreide seg om et nettverk av svart arbeid. Altså et nettverk av bønder som systematisk lar være å betale skatt og avgifter til staten. Så langt undertegnede kjenner sakene, som privatperson, er ikke disse endelig avsluttet fra alle parter og konklusjonene er vel da ikke klare?

 

En hver person bør finne det urimelig, at flere av medieoppslagene lett kan oppfattes slik at man på generelt grunnlag retter søkelys mot bondenæringen. Selvsagt støtter en ikke skattejuks og det er i så fall en sak for skattevesenet, eventuelt i neste omgang rettsapparatet, men en forhåndsdom i enkelte media tjener ikke saken.

 

I samfunnet ellers er det slik at den som har gjort noe straffbart skal stå til rette for det, men man straffer ikke kollektivt – ikke i et rettsamfunn som Norge. Det er også klare spilleregler for det kontrollorgan som har en gitt myndighet til å undersøke slike saker.

Heller ikke den ”fjerde statsmakt” har anledning til kollektiv avstraffelse, den skal arbeide i tråd med ”Vær varsom plakaten” og har plikt til å sjekke kilder og i noen tilfeller verne personer mot seg selv.

 

På generelt grunnlag er det grenser for hvor mye negativ medieomtale, på eventuelt feil premisser, en næring kan gis (evnt. en sak/person), før selvbildet kraftig svekkes. Dette selvbildet er alle mennesker avhengige av og det er alle involvertes plikt å belyse en sak fra alle sider, også de sider som taler ”tiltalte” til fordel, før man konkluderer. En slik fordel, kan være, det noen oppfatter som et innfløkt regelverk. Alle har vi prøvd å fylle ut selvangivelsen!

 

På landsbasis er det i følge en ny undersøkelse, fra Norsk Respons,  slik at over 20 prosent av bøndene regner med å trappe ned, og 9 prosent sier de har pensjonert seg om fem år. Det har Norge ikke råd til, hverken på kort eller lang sikt!

Offisielle tall fra Fylkesmannen, forteller oss at det i Vestfold er 1765 bønder, altså de som søker produksjonstilskudd. 20 % av fylket er dyrket mark og 56 % er produktiv skog. Vestfold er en del av et Norge som nok er et av få land i verden der man har en godt dokumentert, rein og sunn mat. La oss alle slutte opp om dette videre!

 

Det regnes at Norge har en svart økonomi på omkring 4-6% av BNP og sannsynligvis høyere. Bare i byen Milano (i Italia) skal, etter hukommelsen, de ha en svart økonomi på omkring 400 milliarder! Problemet er derfor stort og det trenges ressurser til å få bukt med problemet. Men første tiltak i slike saker er å ta vare på rettsikkerheten til enkeltindivider og gjøre et nøkternt arbeid i saker som skulle dukke opp. Forebyggende arbeid er å ikke lage et rigid regel/lovverk, men å holde også skjemaflommen nede på et nødvendig lavmål. Men alt dette vil ikke fjerne svart arbeid i et samfunn – det er det bare det som barna lærer på Søndagsskolen som i stor grad kan. Dette er altså et meget godt forebyggende tiltak – og nok det eneste som virkelig kan stoppe en voksende svart økonomi blant oss nordmenn, sammen med god undervisning i hjem og skole.