To aviser om Kr.F.

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 19.07.05

 

Avisen Dagen bruker som hovedoppslag at ”Kristelig Folkeparti festar grepet om kristenfolket” - mens Nationen skriver ”Regjeringspartiene Høyre og KrF lekker. (Begge oppslag er sakset under.) Høyre har mistet over 12, KrF nesten 8 prosent av medlemmene det siste året.” Man undres hvordan det er mulig å skildre virkeligheten så forskjellig – uten at man er ute i manipulerende ærend.

Videre undres man over hvordan man i Dagen kan sette en slik overskrift med store bilder fra det vranglærende Sarons dal. Et senter som førte inn herlighetsteologien til Norge, åpnet seg mot palestinerne (les arabere) og verdensterroristen Arafat og deres sentrale agresive avgud Allah. Et parti som administrer fosterdrapsloven – nettopp i flere år med Høybråten og samarbeider tett med en homofil finansminister.

Fester Kr.F. sitt grep på kristenfolket på denne måten går det galt både med Kr.F., Dagen og ”kristenfolket” som ikke lenger er noe kristenfolket men et folk på avveier sammen med det norske folk. Da hjelper det heller ikke med noen valgseier og flertallsvedtak. Man er slått inn på dommens og undergangens vei om det ikke skjer en radikal omvendelse. Når man skyver fra seg ”grunnfjellet” foraktelig omtalt som fundamentalister i norsk kristenhet – de som bygde dette landet – kan man heller ikke vente at disse ”heimlause” skal støtte dem verken med penger eller på annen måte. De er selv årsaken til nedgangen i egne rekker og oppgangen i de verdslige partiene som Nationen avslutter med.

Generelt svikter tilliten mellom de styrte og de styrende over hele Europa – og det er et særdeles dårlig tegn for vår felles fremtid. Vårt håp er at det igjen kommer en folkevekkelse og folkebevegelse som skyver disse mer eller mindre partioppnevnte – ikke folkeoppnevnte ”herskere” til side – og gir oss ledere som vil folket vel etter Guds og Grunnlovens tankegang og ånd.

Vitsen som Høybråten avsluttet med hvor han sammenligner valg av paven med statsministervalget i Norge – er antagelig mer sant enn han selv skjønner.*

 

Kristelig Folkeparti festar grepet om kristenfolket

Dagfinn Høybråten følte han «kom til sine eigne» då han talte i Sarons Dal søndag kveld.

Av Øystein Vik, sakset fra Dagen 19.07.05

Høybråten var i form og klar for valkampen då han avslutta si første valkamphelg søndag kveld, ei helg som tok til i Levende Ord i Bergen. Han proklamerte at valet vert eit verdival, og la dramatisk til at «mykje står på spel».
– Kampen står mot eit sorteringssamfunn og for livet, for meir bistand bistand, for ein ruspolitikk prega av solidaritet, og for frivillig arbeid, sa Høybråten i talen sin. Til stor applaus frå dei rundt 1.500 frammøtte.
Det var ein av to gongar Høybråten vart avbroten av applaus under talen sin. Han fekk også kraftig applaus då han erklærte at regjeringa har bevilga meir pengar til Evangeliesenterets arbeid mot rusavhengigheit.

Kristne verdiar
Kristeleg Folkeparti har ein uttalt ambisjon om å enda på eit tosifra valresultat. For å nå det må dei ta tilbake ein del av veljarane som har forsvunne til andre parti eller har sete seg på gjerdet. Framstegspartiet har utfordra KrF tydeligast ved å flørta med kristne veljarar på saker som Israel og homofili, men Høybråten vil ikkje gå med på at Hagen & co. er hovudmotstandarar i valet.
Me har ingen hovudmotstandar. Me konsentrerer oss berre om kor viktig det er med eit sterkt KrF, slik som Aril Edvardsen sa i Dagen laurdag, seier Høybråten til Dagen. Han medgir at det betyr mykje å få støtte frå Sarons Dal-generalen, og at han er nøgd med å verta invitert til det store sommarstemnet som einaste politikar.
– Eg har opplevd eit sterkt og godt møte, og eg tykte at bodskapen min vart teke godt i mot.
Høybråten meiner kristenfolket vil spela ei viktig rolle i dette valet.
– Viktige verdispørsmål står på dagsorden, og det er viktig at kristenfolket er seg sitt ansvar bevisst. Dei som vil ha fleire og sterkare kristne verdiarrøysta på KrF, seier partileiaren. I talen sin understreka han blant anna at KrF vil forsterka den kristne føremålsparagrafen i skulen framfor å svekka den.
Før Høybråtens tale vart han ønskt velkomen av Aril Edvardsen.
– Det er flott å ha deg her både som kristen og som leiar av KrF. Og så er eg stolt fordi du både er kristen og demokrat, sa Edvardsen. Han understreka med det enno ein gong at kristne må forstå at samfunnet ikkje kan styrast etter Bibelen.
Me lever i ei demokrati, sa Edvardsen, og nytta høvet til å åtvara KrF mot å gå for langt til høgre i politikken.
– Tenk litt mot venstre også. Vert det for mykje FrP-politikkk vaknar den gamle AUF-aren i meg.

Sekulære fundamentalistar
Edvardsen kom også med eit stikk i sida mot dei han omtalar som «sekulære fundamentalistar».
– Eg har aldri likt fundamentalistar, korkje kristne, muslimske eller andre. Men no har me fått ein ny type, sekulære fundamentalistar som vil påtvinga alle andre sine sekulære synspunkt. Dei er ikkje noko betre dei.
Høybråten opna talen sin med å seia at Noreg treng visjonar, og visjonsrike folk slik som haugianarane var.
Dei ville skapa noko samstundes som dei kjende eit sterkt sosialt ansvar for dei svakaste i samfunnet. Slik tankegang treng me, sa Høybråten. Paritleiaren hadde også ein vits på lager om seg sjølv.
– I Noreg vel me statsminister akkurat slik som ein vel pave i Roma. Kjem det kvit røyk ut av Stortinget er det Bondevik som er statsminister og kjem det svart røyk er det Stoltenberg. Men kjem det ingen røyk, då er det Høybråten som har vorte statsminister.

 

Medlemmene svikter Høyre og KrF

Regjeringspartiene Høyre og KrF lekker. Høyre har mistet over 12, KrF nesten 8 prosent av medlemmene det siste året.

Av Anders Horntvedt, sakset deler av oppslaget fra Nationen 19.07.05

 

Siste år mistet Høyre over 5193 medlemmer, mens KrF mistet 4006.

Begge partiene mener imidlertid at den voldsomme nedgangen skyldes andre forhold enn at medlemmene er misfornøyde med hva partiene får til i regjering.
- - -
 Medlemstallet i Høyre har vært i fritt fall i mange år. I 1983 hadde Høyre, inkludert sideorganisasjoner som Unge Høyre og Senior Høyre, 177.830 medlemmer.
- - -
Nedgang i hele Europa
Tendensen med stadig synkende medlemstall i de politiske partiene har pågått i mange år. De siste tilgjengelige tallene viser at 189.719 personer er registrerte partimedlemmer. Det tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen, eller nesten en av tjue.
- Partiene har vært i tilbakegang siden slutten av 1980-tallet. Dette er felles for hele Europa. I Norge begynte den store tilbakegangen litt senere, men nå tar Norge igjen det som skjer andre steder, sier Lars Svåsand, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.
I europeisk sammenheng har Norge i flere år vært midt på treet i graden av partiorganisering.
Ifølge Svåsand har Norge forholdsvis færre partimedlemmer enn Danmark, Tyskland og Nederland, men vi ligger lavere enn land som Finland og Østerrike.

Venstre og SV øker

I Norge er det nå bare Venstre og SV som har økning i antallet medlemmer. I motsetning til de andre partiene har Frp økt hvert år siden medlemstallet var 3671 i 1994, men nå butter det.
- De siste årene har det vært en voldsom økning. Derfor er det bare naturlig at det flater litt ut nå. Grunnfjellet har økt jevnt og trutt. Antallet lokallag har ikke gått tilbake, sier Leif Hjeltnes, organisasjonssjef i Frp.