Illegal revisjon av Grunnloven i 2014?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no03.11.05

 

Grunnloven har de siste årene blitt gjenstand for det man regelrett kan kalle overgrep. Endringen av § 100 er et eksempel på dette, der ”ytringsfrihetsparagrafen” ble sterkt svekket og i strid med Grunnlovens ånd. (se Ytringsfrihet i www.kommentar-avisa.no) Maktfordelingsprinsippet som Grunnloven hegner om praktiseres ikke i stor nok grad i dag, noe ”Børre Knudsen saken” fra 1983 viste oss, der Høyesterett til slutt gjorde knefall for Stortinget i en soleklar sak, retten til liv – selve fundamentet for menneskeverdet.

 

Disse overgrep gir ikke grunn til ytterligere å ødelegge vår nasjonale arv som er lov av første grad/rang! Den er for så vidt siste rettsvern, se Grunnloven - vårt siste rettsvern i www.kommentar-avisa.no .

I Bergen skal man tenke annerledes. Der spørres det under ”Grunnlovskonferansen” 2005 – 14.-15. nov. i Grieghallen: ” Er Grunnloven et egnet styringsverktøy for dagens og morgendagens norske samfunn?” (www.possibility.no/grunnlov)

Deres ”oversikt” ligger på samme sider hvor de bl.a. har listet opp flere Gr.l. § § deriblant § 2, hvor de har fjernet alt av den gamle § 2 og bare latt stå det som ble vedtatt etter krigen Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.”, resten ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” er strøket (og man kaller det et ”utsnitt” av § 2) som en tilpassning til det mulitikulturelle samfunn med ”religionsmangfoldet”. Man ønsker altså å tillate og kjøre på rødt lys i samfunnet – hvilket konsekvenser er vel kjent.

 

Det er kanskje mer enn symbolsk – den lapsus som prof. Frank Aarebrot (en av innbyderne) hadde i avisen Dagen for en tid tilbake. Mye tyder på at han er helt blankt historisk hvor de sanne kilder til menneskerettene er – og han er ikke alene.

Francis Sejersted – mannen som historisk vil hefte ved ødeleggelsen av Gr.l. § 100 holder åpningsforedraget ”Er Grunnloven et godt uttrykk for de verdier dagens norske samfunn bygger på?”.

Ellers kjenner vi igjen den meget radikale Bernt Hagtvet og den profilerte katolikk Jane Haaland Matlary, fra programmet. Gerd Liv Valla er også på plass, sikkert meget glad i Grunnlovens § 2, der Jesus Kristus er fundamentet. Det er også andre, både politikere og akademikere, som bidrar til en relativt topptung konferanse, blant annet ved at Stortingspresidenten deltar, Torbjørn Jagland, med han har man sikret seg et offisielt preg.

 

Hva kan så være hovedmålet for konferansen? Jeg tror § 2 vil stå der som en gjenganger, fordi det er den som konstituerer hva Norge er og dermed hva Norge har av verdigrunnlag – forankret i selve bøkenes bok, Bibelen. Den eneste kilde til genuint menneskeverd! Denne ønskes fjernet fordi man ønsker seg et annerledes Norge, et Norge uten de verdier som forteller mennesket hvem det er – altså en synder som står ansvarlig innfor Gud og kun kan gå fri den evige fortapelse om han innrømmer sitt Guds opprør, sin synd og ber Herren om syndenes forlatelse i Jesus Kristi navn. Det ligger ikke for noe menneske å gjøre dette og vi liker det ikke og slett ikke skal det stå i Grunnloven. Endres denne § 2 er i praksis 17. mai avviklet, fordi Grunnlovens Ånd er borte og en ny ånd er kommet inn i strid med Grunnlovens § 112 ”… Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand,…” Altså er grunnlaget borte for en slik konferanse, der målet etter mitt syn tydelig er en ny åndsforlatthet.

 

Francis Sejersted som har forlatt Grunnlovens Ånd (se Festkveld for Løvland uten Grunnlovens Ånd? i www.kommentar-avisa.no ) – vil slå an tonen inn i revisjonsarbeidet som St. pres. Kirsti Kolle Grøndal i sin tid satte i gang. Francis Sejersted bekreftet ved sin tale på Evje under Løvland jubileet til fulle at han koblet ut Grunnlovens Ånd og han fikk skarpe reaksjoner fra de fremmøtte!

Det er for så vidt kun Grunnlovens Ånd som kan stoppe dette Gudsopprør vi nå ser utspille seg med vårt siste rettsvern, Grunnloven!

Inntil det skjer, er det all grunn for menigmann å fortelle de impliserte hva de driver på med og spre det til venner og naboer!

Sluttangrepet på Grunnloven er i gang (se www.kommentar-avisa.no), men det kan stoppes.