Hva er katolisisme?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Det var med god grunn Martin Luther kraftig protesterte mot den katolske kirkes lære. Den katolske kirke bygget på at man i tillegg til nåden alene måtte prestere noe egenhendig for å bli frelst (rettferdiggjort)! Ved en slik omgang med Bibelen ville ingen mennesker blitt frelst og ordet om Jesu soningsdød for våre synder ville være et falsum – for det ville da være noe i tillegg, som vi måtte gjøre oss fortjent til.

Man skulle tro at dette var noe man ikke måtte repetere for det kristenfolk i Norge?

 

I Tønsberg dukker det i midlertid opp et ”Felleskirkelig forum” som skal være dannet i forsettelsen av predikantringen.

Tønsberg blad skriver den 17.01.05: ”Felleskirkelig forum er en fortsettelse av de tidligere predikantringene. Det betyr at Forumet består av personer og leder av de forskjellige kirkene. Med nå er Den norske kirke ved Yngve Sagedal, Jan Helge Frøen, Frikirken, Frank Matre, Pinsemenigheten Betania, Rolf Ekenes, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Curt Westman, Misjonshuset Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), pater Carlo i St. Olavs katolske kirke, og dessuten er også Frelsesarmeen med.”

Man kan etter dette sitatet sitte igjen med det inntrykk av en evangelisk lutherske retning som for eksempel NLM her er med i det journalisten i Tønsberg blad nevner om at: ”Felleskirkelig forum skaper kristent fellesskap”. Et kristent fellesskap skal derimot være tuftet på kristen tro og lære – og der faller Den Katolske Kirkes læregrunnlag alvorlig igjennom.

 

Det er fundamentalt feil å gå inn i slike sammenhenger som man her kan få inntrykk av er gjort. Dette bærer preg av en farlig tilnærming i synkretistisk retning, men det håpes en tar feil. Hvorfor det? Jo, for å skrive litt om Den Katolske Kirke så er den tuftet på ”ikke nåden alene”, men de lærer at det må et lite bidrag til av mennesket for å bli frelst. Dette er vranglære for det står: ” For av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave,” Efeserbrevet 2,8.

Skjærsilden er et annet moment – katolikkene lærer at man får en ”ny sjanse” etter døden til å komme til himmelen. Guds Ord skriver til oss: ”Gå inn gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den;” Matteus 7,13.

Menneskedyrking er et tredje moment og Mariadyrkelsen der hun er mellommann mellom oss og Jesus er her sentral. Guds Ord lærer oss der i mot:

”For det er én Gud og én mellommann imellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid…” 1. Timoteus 2,5-6

 

Det er kun Jesus som vi har å sette vårt håp til og Han er mellommannen mellom mennesket og Gud! «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» 1.Korinterbrev 3.11

 

Predikanten D.L. Moody ba igjen og igjen : «Gud, det er vel ikke noe som stenger mellom deg og meg». Videre ba han: «Gud, send vekkelse». Deretter tegnet han en sirkel rundt seg selv og sa « Begynn her!»

Da revner løgnene om Skjærsilden, om Maria og Ordet om Korset lyser opp i en Synders hjerte.