Høyesterett åpner for økt voldtektsfrekvens

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no09.12.2005

 

 

Høyesterett har nylig avsagt en kjennelse og åpner dermed for yterligere liberalisering av pornoflyten i samfunnet. Saken gjaldt en anke i forbindelse med Straffeloven § 204 første ledd bokstav a, og kjennelsen falt 7.12.2005, i sak nr. 2005/1084. Rettens medlemmer var: Støle, Coward, Kaasen, Tjomsland og Lund. Retten var enstemmig i sin kjennelse.

Det var Oslo politidistrikt som den 17.12.03 utferdiget et forelegg mot en sjefredaktør for overtredelse av straffeloven § 204 første ledd bokstav a.. Høyesterett kom altså til at ”…at terskelen for det som kunne anses støtende ikke var overskredet, og dermed ikke straffbart.”

Høyesterett bruker også delvis legaliserte filmer som et ”bevis” på at sjefredaktøren i denne saken ikke har gått lengre en disse filmer.

 

Det har i flere tiår blitt advart kraftig fra fagfolk på området, som psykologer, leger og fengselsvesen om at pornografi er menneskeverd-nedbrytende og dermed vil virke akselererende på samfunnsproblemer som bl.a. voldtekter.

Dette er ikke bare kvinnefiendtlig, men likeså mannsfiendtlig. I samfunn der pornografien har vært råere enn i Norge har man nå beveget seg over mot en begynnende akseptering av pedofili. Dette har også mange advart i mot ville bli en naturlig utvikling når frisleppet er en realitet.

I kjølvannet av pornografien ligger det også tusenvis av sprengte hjem i form av skilsmisser, med både sårede barn og voksne.

 

Høyesterett har her ikke vært sitt ansvar bevisst og heller ikke dømt i tråd med den 1000 årige rettstradisjon som hele vår Grunnlov bygger på. I Grunnlovens § 2 står det: ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

Bibelen (Den evangelisk-lutherske Religion) viser oss i 1. Mosebok hvordan Adam og Eva etter syndefallet ble kledd i dyreskinn, fordi de ble var de var nakne. Gud vet hvilke følelser dette skaper i menneskesinnet, for Han skapte oss, og Han vet hva som er det beste for oss og for vår hverdag og hvilke rammer bluferdigheten må ha for at vi skal ha det levelig.

 

Støle, Coward, Kaasen, Tjomsland og Lund vil bli husket i historien for de som ytterligere la grunnlaget for en økt voldtektsfrekvens. Skjønner man ikke dette, bør man fratre sin stilling.

 

Et godt spørsmål til slutt kunne være: Rammer straffeloven dem som forsettelig (for saken er vel belyst også med uttalelser fra dem som virkelig har greie på hva pornografi gjør med et menneske???) har gitt en kjennelse som bidrar til at mennesker skades for eksempel ved en voldtekt?

 

Man har innhentet kompetanse for eksempel fra Wencke Mühleisen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo i en erklæring 5. oktober 2005 som sammenfatter sitt syn slik:

”Hvorvidt disse bildene kan oppfattes støtende er avhengig av individuell smak og holdninger. I en samfunnsmessig og kulturell kontekst der visuelle representasjoner av seksuelle handlinger mellom voksne, frivillige partnere i stor grad er blitt akseptert og normalisert, kan det imidlertid ut fra et kjønnsperspektiv ikke argumenteres for at disse bildene i dag er allment støtende for ”folk flest”.

 

Svar etter samme lesten har man fått fra andre, Høyesterett har bedt uttale seg, og det er mer en underlig at Høyesterett ikke har kikket i den boka som danner grunnlaget for deres rettsinnstans, Bibelen. Men det ville man nok ikke, for da hadde saken vært over på kort tid, og med et annet utfall.