Grunnlovsvern: begrensing av ytringsfriheten og frihetslover

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no01.08.05

 

Det norske folk reiser seg mot totalitære makter og ytringer fra nazister og muslimer melder Aftenposten 29.7.-05  og forlanger at deres ytringsfrihet skal begrenses mer ”enn norsk lov åpner for i dag. Mange vil nekte nazister og muslimske fundamentalister å holde offentlige møter.

De skriver videre om spørreundersøkelsen: ”Kun to av ti vil tillate alle, også omstridte grupper som eksempelvis nazister, rasister og muslimske fundamentalister, å arrangere offentlige møter, slik bestemmelsen om ytringsfrihet nedfelt i Grunnloven tillater.

Av et representativt utvalg på 1404 personer i alderen 18- 79 år svarte 76 prosent at de vil nekte nazister å arrangere offentlige møter. 25 prosent mener at kommunister ikke bør få lov til å samles på samme vis.

Spørreskjemaundersøkelsen ble utført av TNS Gallup på oppdrag for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i fjor høst. Resultatene, som ikke tidligere er gjort offentlig kjent, inngår i et større prosjekt der 35 land bidrar.  - - - Ifølge NSD er menn mer skeptiske til muslimske fundamentalister og kristne fundamentalister enn kvinner, mens kvinner er mer skeptiske til nazister og rasister.

70 prosent av de som er intervjuet, oppgir at føler sterk frykt eller "noe frykt" overfor en eller flere av gruppene.”

 

Et hvert samfunn – lite eller stort – reguleres av en bestemt frihet og orden. Lovverk som i de fleste nasjoner har spirt fra en eller annen religiøs grunn. I den vestlige sivilisasjon spirte den fra den sanne Gudstro – på den enè og sanne Javhe og fant sin endelige optimale frihet og orden med basis i § 2 ”den evangelisk lutherske religion” og de retter og plikter mennesket skulle ha i flg. dette menneskesyn.

En sentral § i vårt grunnlovsverk og frihetsorden slik vi hadde den i § 100 av 1814om ytringsfriheten:

 

”§ 100. Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsetligen og aabenbar enten selv har visst, eller tilskyndet andre til Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen, Sædelighed eller de constitutionelle Magter, Modstand mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende Beskyldninger mod nogen. Frimodige Yttringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte.”

 

Den ga full frihet for enhver borger, men satte grenser mot ”Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mot Religionen” (§ 2), god sed og skikk og forakt mot konstitusjonelle myndigheter osv. Dette var en frihet samtidig et vern mot samfunnsnedbrytende krefter som var sterkt medvirkende til det samfunnet Norge er i dag.

Men nå er dette vernet etter min mening sterkt ødelagt av den nye § 100 vi har fått om ytringsfrihet. Den er liberalisert på en måte så den ødelegger kilden for retten ved å svekke blasfemihenvisningen og mye av det andre vernet forøvrig som en folkestyrt rettsstat må ivareta om ikke antidemokratiske krefter skal manipulere og skremme folket på avveier som vi har sett det i Europas nyere historie bl.a. i dikternes og tenkernes Tyskland. Forstår man ikke Grunnlovens § 100 av 1814 rett – er vi inne i demokratiets dilemma og den folkestyrte rettsstat vil gå i oppløsning under trykket av de manipulerende totalitære åndsideologier som driver det fram.

Hvor langt men er kommet i forvirringen viser bl.a. at man også regner kristenfundamentalister inn i rekkene av de som bør fratas ytringsfriheten – selv om dette dreier seg om selve Grunnlovens Ånd!

Like ille er det etter mitt syn å se representanter for den liberale elite som uttrykker seg som følger:

”- Dette er veldig overraskende og viser at det er en viss antidemokratisk understrøm i befolkningen, sier advokat Cato Schiøtz, en av landets fremste eksperter på ytringsfrihet og injurier. - Skyldes dette uvitenhet, frykt eller noe annet?

- Dette er et element av alminnelig intoleranse. Skraper man på overflaten, så kommer det frem udemokratiske holdninger. Det er som rasisme, man skal ikke ha skrapt mye på gjennomsnittsnordmannen før de klare rasistiske tolkningene kommer til overflaten, sier Schiøtz. Han mener nordmenn er mindre liberale enn vi liker å tro.

Mangler forståelse.

- Det er viktig å opprettholde den liberale rettsstatens grunnleggende prinsipper som ytringsfriheten, sier førsteamanuensis i rettsvitenskap, Marius Emberland ved Senter for menneskerettigheter (SMR).

Hadde de som ble spurt i undersøkelsen levd i et samfunn hvor ytringsfriheten var i fare, mener Emberland at færre ville vært innstilt på å begrense denne.

Det har aldri vært noen særlig god forståelse i det norske samfunnet for hva menneskerettighetene egentlig går ut på. Når man under påskudd av å verne fellesskapet begrenser menneskerettighetene, så skal man være på vakt, sier Emberland.”

 

Så liten forståelse har man altså av en høyst betimelig frykt og anelse av fare som folkene over hele Vest-Europa - også Norge - nå står overfor og må verne seg mot med rettsstatens legale midler før det er for sent. Nettopp denne misforståtte liberalitet som den europeiske elite har ført Europa ut i er det som nå truer vår eksistens på en rekke livsområder. Da er KRISTENRETTENS grunnleggende prinsipper som vi finner dem i Grunnloven de som må tas på alvor og praktiseres på skikkelig vis.