Djupedal ønsker å bryte Grunnloven og skolens formålsparagraf

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no19.11.05

I tillegg brytes, foreldreretten, internasjonal lov og naturretten - og da var det ikke så mange lover igjen å bryte! Om han lykkes er vi langt på vei inne i ”den siste sovjetstat”.

Grunnlovens §  2 lyder slik, i den nyeste versjon: ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

I § 2 ligger fundamentet for skolens kristne formålsparagraf. Muligheten for fritak i skolen for annerledes tenkende er derfor innlagt i lovverket og vises også i § 2 med at det er kun de ”der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Altså det er religionsfrihet, men staten er konfesjonsbundet og dermed den offentlige grunnskole. Internasjonal rett og foreldrerett er her godt ivaretatt.

Grunnskoens formålsparagraf lyder slik: ”Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndeleg og kroppsleg, og gje dei god allmennkunnskap så dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. Skolen skal fremje åndsfridom og toleranse, og legge vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og mellom skole og heim.”  Her er det altså god plass til kristen bordbønn (og salmesang), den er obligatorisk fordi den er kristen.

Øystein Djupedal sier derimot til VG: ”- Norsk skole skal ikke være forkynnende. Den skal være inkluderende. Bordbønn er ikke i tråd med hvordan norsk skole skal være.” Han får støtte av deler av bispekollegiet (R. Dahl), hvilket ikke overrasker. Djupedal hevder at opplæringslovens ”inkluderende” her overstyrer både Grunnlov og formålsparagraf. Har de ikke jurister i kunnskapsdepartementet?

Det som er mer overraskende er at for eksempel en mann som Rolf Kjøde i Normisjon uttaler til Dagen: ” – Vi som kristne skal ikkje sikre evangeliet i Noreg gjennom føremålsparagrafar og statlige støtteordningar. Det må vi sørgje for gjennom forkynninga. Men samfunnet må spørje seg kva verdiar ein vil byggje på. Og eg trur at det vil vere godt for samfunnet å ta Skaparen sine verdiar på alvor, seier Kjøde.”  Dette er en meget farlig uttalelse, fordi den er halvsann. Forkynniga er sentral, men Norge er Norge fordi det har sin Grunnlov som er fundamentert på Guds Ord og derigjennom skal en formålsparagraf være fundert på det samme Ord. Kjøde viser her en manglende forståelse av lovene i et kristent land og deres kolossale betydning! Det er jo også forkynninga som gav oss disse lover, nedfelt i Grunnloven Som sikkert ikke en eneste kristenleder i de større misjonsorg. har lest? Ta den frem og les!

Det er full frihet til å undervise barna i friskoler eller hjemme for de som ikke ønsker å bli påvirket av Jesus – de kan velge å bli påvirket av andre ånder. Det er også den frihet om man kan kalle det det, når man kan velge det som ødelegger mennesket, som Gud gir oss mennesker.

Fra Storbritannia meldes det i ”Kristelig Dagblad” 17. 11.05:  Briter ønsker kristent samfund

 

Ny meningsmåling viser, at et flertal af briterne – også jøder og muslimer – ønsker et samfund, der bygger på kristne værdier. Religion – og især kristendommen – former det moderne britiske samfund, og sådan bør det fortsat være. Det mener et flertal af briterne ifølge en ny meningsmåling foretaget for BBC News 24 i forbindelse med tv-kanalens "Trosdag".

Næsten 75 procent af det samlede antal adspurgte mener således, at Storbritannien som samfund fortsat bør bygge på kristne værdier – en holdning, der deles af 69 procent af de adspurgte jøder og næsten 50 procent af muslimerne, sikherne og hinduerne. Af dem, der beskriver sig selv som ikke-troende, svarede 44 procent "ja" til spørgsmålet.

– Man skal ikke se sig omkring længe for at opdage, at den kristne lære bliver brugt af briterne i hverdagen. Denne har formet samfundet, fra de første kristne kom til øen. Vi ved, at vi bør elske hinanden og tage os af hinanden, siger David fra Cambridge – en af mange, der på BBC's hjemmeside efterfølgende har kommenteret undersøgelsen.”

 

Slik er det også for Norge, her satte man barn ut i skogen for å dø før kristendommen gjorde sitt inntog. I dag dreper vi barn på norske sykehus – Djupedal ønsker enda flere av oss utfor stupet.

 

Regjeringen har altså en håpløs sak i en rettsstat – men i en sovjetstat har de en god sak. Kanskje dette hastverket fra regjeringen (som møter høylytte protester fra flere hold) nå skyldes at man i regjeringen har en ”magefølelse” av at nordmenn flest ved neste valg vil ha fått nok av løftebrudd og ideologisk sosialisme. Det er i hvert fall sikkert at flertallet ved forrige valg vil få seg en større overraskelse om regjeringen får igjennom sin vilje i denne og flere saker.

 

Det råkjøret vi altså er vitne til kan bl.a. få disse to utganger:

1. Flertallet på Stortinget snur – i dag er det kun to representanter for eksempel fra Senterpartiet som går mot sin egen regjering, som skal til for å snu flertallet mot regjeringen.

2. Det kommer en rekke rettssaker i kjølvannet av denne meningsterror som Djupedal her legger for dagen. Det burde være fri rettshjelp å få for foreldre/skoler og lærere som ønsker å fronte Den Norske Grunnlov i slike saker.