Skal Den norske kirke våkne?

 

Av Jørgen Høgetveit

 

 

Nedenfor kommer den historiske nyhet at læstadianerne melder seg ut både av den svenske og norske kirke. Dette gjør altså kanskje de mest kirketro kristenfolkene gjennom hundreårene, men nå er det nok.

Vi er glad for at noe endelig protestere kraftig i praksis og ikke "protesterer for all verden, men følger med på ferden." Vi har lenge forstått at det gikk den veien. Ved juletider for en tid tilbake lot læstadianerne - ved dere store samling i Nord-Sverige - være å gå til nattverd i kirken 2. juledag. Det hadde vært fast tradisjon i lange tider. Årsaken var at de igjen og igjen hadde protestert mot det som utviklet seg i Den svenske kirke, men ikke blitt hørt. Så kommer altså fortsettelsen - som menneskelig og administrativt vil få katastrofale følger for DNK i Nord-Norge, men åndelig sett er det kanskje dette som måtte til for at de skulle skjønne at dette finner ikke lekfolket seg i lenger. Vi får bare håpe at de andre store organisasjonene følger etter og gir like klare signal inn i DNK - da er det håp om at restene kan reddes.

Historisk sett er dette tragisk og ondt å se for den som kjenner vekkelseshistorien i Norden og den rike velsignelsen vi har fått oppleve her de siste 200 år. I Finland stod Pavoo Rustalainen fram som den store vekkelsesforkynner i Karelen og som fikk uendelig stor betydning for Finland. I  Sverige kom Rosenius og på Nordkalotten Læstadius. I Norge fikk vi Hans Nielsen Hauge og i de angloamerikaske riker USA og England Moody og Sankeys og mange flere som stod i store vekkelsesbevegelser i tiere av år og snudde nasjonene til en ny og velsignet kultur som bar budskapet videre utover.  Derfor er det tragisk å se at DNK og DSK har drevet så langt bort fra Bibelens trygge grunn - at troens folk - som på tross av presters og myndigheters årelange forfølgelse - likevel ble i kirken, men nå har de igjen ødelagt lære og liv slik at "de

må gå ut av henne". Joh. Åp. 18,4. Nå trenges megen bønn og klar tale av de som kristenledere vil være.

 

 

Olav Berg Lyngmo:

 

Læstadianere forlater Den norske kirke og Den svenske kirke

 

Den læstadianske bevegelse har sitt navn etter presten og botanikeren Lars Levi Læstadius (1800-1861). Han var kyrkoherde (sokneprest) i Karesuando, Sveriges nordligste sokn fra 1826 til 1849. I 1949 flyttet han til Pajala der han døde i 1861. Han var den 10. presten i ei stor presteslekt.

I 1844 begynte Den Hellige Ånd å skape en stor vekkelse omkring LLL, gjennom hans klare forkynnelse av Guds Ord som Lov og Evangelium.

Vekkelsen har holdt seg innen de lutherske statskirker til denne dag. Men forfallet i Den svenske og Den norske kirke har ført til at disse læstadianere er i ferd med å trekke seg ut. - Dåp, nattverd og konfirmasjon har i skrivende stund allerede pågått en tid i deres egne bedehus.

Det er biskopene i Sverige og Norge som er årsaken til det forfall som stadig skjer i de nevnte statskirker. Biskopene står sammen og aksepterer hverandres liberale utspill, som en "basis for egen embetsmessig forvaltning" (uttalelse av biskop Finn Wagle, i brev til Dep.av 18.07.97).

Den læstadianske forsamling som denne saken gjelder, har sin utbredelse bl.a. på følgende steder eller kommuner:

Vestvågøy, Vågan, Narvik, Ballangen, Evenes, Skånland, Tysfjord, Gratangen, Lavangen, Tromsø, Porsanger, Lebesby, Tana, Nesseby, Vadsø, Sør-Varanger, Bodø, Mo, Malm, Steinkjer, Trondheim, Oslo, Porsgrunn, Bergen.

I USA der det ikke finnes statskirke, er flere læstadianske grupper registrert som egne kirkesamfunn. Denne gruppen er registrert under navnet: The Old Apostolic Lutheran Church.

Den liberale teologien som blir pådyttet folk, med biskopene i fremste rekke, har ført til de konklusjoner som finnes i vedlagte møtereferat fra år 2000:

"Noen steder er det fortsatt konservative prester der de kristne kan motta nattverd etter Skrift og Bekjennelse, men det er stor usikkerhet hvor lenge vi har slike prester. I noen tilfeller følges ikke det som er avtalt på forhånd, for eksempel angående bruk av kvinnelige medhjelpere, musikkinnslag og lignende. Det registreres også tilnærminger til Den katolske kirkes offerlære, og ekumenisk tankegang får større innpass".
"Så lenge nattverden i Kirken forvaltes ifølge Skrift og Bekjennelse, er det intet til hinder for at de kristne benytter seg av dette. Dersom det er kvinnelig prest eller homofil samboende prest som deler ut nattverden, kan ikke de kristne delta i nattverdsgangen. På grunn av denne utviklingen åpnes det nå for at forsamlingene selv forvalter nattverdens sakrament dersom kirken av samvittighetsgrunner ikke kan benyttes".

*******************

Fra Regjeringsadvokatens utdrag til Hålogaland lagmannsrett,
sak nr. 00-302A, bind IV, side 762.
Den læstadianske forsamling i Norge (De førstefødtes):
____________________________

MØTEREFERAT

Tid: Onsdag 2.8.2000 kl 10-1330
Sted: Gratangen forsamlingshus

Til stede: Hans Stormo, Ludvig Johnsen, Martin Antonsen, Karl-Erik Karlsen, Åsmund Vevang, Otto Skog, Bersvend Jørgensen, John Skog, Arvid Horn, Johan Salomonsen, Knut Lindgaard, Rolf Trondsen, Daniel Henningsen, Jakob Pettersen, Arild Aasberg, Hans Ærø, Jens Jenssen, Erling Reinslett, Kjell Harald Stormo, Martin Trondsen, Odd Fagerjord, Geir Lindgaard, Terje Millerjord, Roald Bolle, Karl Nikolaisen, Einar Langås, Bernhard Knutsen,
Johan Knutsen, Mikal Urheim, Kåre Amundsen, Bjarne Olsen, Kjell Pedersen, Einar Ingilæ, Erik Trosten, Yngvar Pedersen, Kjell Martinsen, Ragnar Moen, Leif Aune, Arne Landsem, Karstein Landsem, Oddbjørn Landsem, Åge Østrem, Tormod Karlsen, Atle Lund, Finn Krydsby, Erling Johnsen.

Sak: FORSAMLINGENS FORHOLD TIL DEN NORSKE KIRKE

Dette møtet var en oppfølging av samtalene i Narvik 25.2.2000 mellom de eldste i Lappmarken og Vest-Norges (Ofotens og Lofotens) predikanter. Lappmarken hadde bedt om det møtet på bakgrunn av den utglidning som skjer i Den svenske kirke og i Den Norske kirke – bort fra Skrift og Bekjennelse. Lappmarken ønsket å rådføre seg med Vest-Norges predikanter slik at de hadde felles forståelse og felles syn på hvordan forholdet til Kirken skulle behandles.

Hans Stormo ønsket velkommen og orienterte kort om bakgrunnen for møtet. Han understreket viktigheten av rolige og saklige drøftinger og sa at en utmelding fra Den norske kirke ikke er tjenlig nå. Jakob Pettersen ble bedt om å åpne møtet og han framholdt at tiden er kommet for å se alvorlig på om vi kan fortsette å benytte vår norske kirke. Han poengterte at dette var et historisk møte og understreket viktigheten av å stå sammen i denne vanskelige sak. Deretter ba forsamlingen Herrens bønn.

Jakob Pettersen, Hans Stormo og Otto Skog orienterte fra fellesmøtet med Lappmarkens predikanter i Narvik 25.2.2000 der forholdet til Kirken var hovedtema. De samme forhold som er rådende i Den norske kirke er også rådende i Den svenske kirke – ja den uheldige utviklingen er kanskje enda verre der. Konklusjonene fra det møtet var at det beste for de kristne ville være om forsamlingene nå tar sakramentene ut av Kirken, samt forestår konfirmasjon i egen regi.

Møtet ga full tilslutning til at alt arbeid i denne saken skjer i samråd med Lappmarken, og de øvrige forsamlingene i Norge uttrykte full tillit til det arbeid som Ofotens og Lofotens forsamlinger gjør i denne saken.

Flere av de tilstedeværende benyttet anledningen til å stille oppklarende spørsmål og for øvrig gi sitt syn tilkjenne. Det kom under samtalene fram et klart ønske om at konklusjonene fra dette møtet skulle nedfelles i skriftlig form.

DÅPEN

I dag kan vi fritt benytte hjemmedåp hvoretter det utstedes en dåpsbevitnelse (med dåpsvitner) som sendes til Den norske kirke. Barnets navn føres da inn i kirkeboken. Fra flere var det kommet et ønske om å begynne med dåp på forsamlingshuset, da det viser seg at flere unge foreldre av samvittighetsgrunner ikke ønsker å døpe sine barn i Kirken. Det var en viss frykt for at om man begynte å benytte forsamlingshusene til dåp, ville det bli problemer med innføring i Kirkens bøker. Dersom ikke dåp på forsamlingshuset blir definert på samme måte som hjemmedåp, kan det føre til at forsamlingen selv må føre dåpsregister. Vi får da noen kristne som står innført i Kirkens bøker og noen som kun står innført i forsamlingens dåpsregister og disse tilhører dermed ikke noe registrert kirkesamfunn.

KONKLUSJON:

Det kan fortsatt praktiseres hjemmedåp med skriftlig innmelding (dåpsbevitnelse) til Kirken når foreldrene ønsker det. Egen dåpsliturgi med skjema for melding til Kirken sendes til forsamlingene i Norge etter at det er innhentet godkjenning fra Lappmarken. Spørsmålet om dåp på samlingshusene undersøkes nærmere med henblikk på regelverket, og forelegges Lappmarken på julesamlingene 2000.

KONFIRMASJON

Konfirmasjonsundervisning er en forberedelse til den første nattverdsgang. Erfaringene fra Hverdagsskolen som nå etter hvert praktiseres over hele landet er grunnlaget for å kunne gå videre med dette. En arbeidsgruppe valgt av forsamlingene i Ofoten og Lofoten har gjort en del forberedende arbeid, og Erling Reinslett la fram en orientering fra arbeidsgruppen med gruppens anbefalinger. Det er nå avklart at det er ingen juridiske hindringer for at forsamlingene selv kan ta hånd om dette, og det ble opplyst at Lappmarken allerede har gjennomført konfirmasjon etter eget opplegg, ledet av forsamlingens predikanter.

KONKLUSJON:

Som en prøveordning avholdes konfirmasjon i egen regi så snart som mulig i et par forsamlinger i Ofoten og Lofoten. Predikanter fra forsamlingene forestår undervisning og gjennomføring av konfirmasjonen. En arbeidsgruppe som er valgt av forsamlingene i Ofoten og Lofoten fortsetter arbeidet med planlegging og tilrettelegging av de praktiske detaljene. De øvrige forsamlingene i Norge har full tillit til, og stiller seg bak dette arbeidet.

NATTVERD

Noen steder er det fortsatt konservative prester der de kristne kan motta nattverd etter Skrift og Bekjennelse, men det er stor usikkerhet hvor lenge vi har slike prester. I noen tilfeller følges ikke det som er avtalt på forhånd, for eksempel angående bruk av kvinnelige medhjelpere, musikkinnslag og lignende. Det registreres også tilnærminger til Den katolske kirkes offerlære, og ekumenisk tankegang får større innpass. Det ville falle naturlig at de av våre forsamlinger som først fører fram til egen konfirmasjon også først må legge til rette for nattverd i sine forsamlingshus.


KONKLUSJON:

Så lenge nattverden i Kirken forvaltes ifølge Skrift og Bekjennelse, er det intet til hinder for at de kristne benytter seg av dette. Dersom det er kvinnelig prest eller homofil samboende prest som deler ut nattverden, kan ikke de kristne delta i nattverdsgangen. På grunn av denne utviklingen åpnes det nå for at forsamlingene selv forvalter nattverdens sakrament dersom kirken av samvittighetsgrunner ikke kan benyttes.

Møtet ble gjennomført i fred og fordragelighet med den overbevisning at Gud fortsatt vil styre sin sak. Det arbeides videre i tro og tillit til Gud – uten frykt for hva mennesker eller Kirken vil gjøre.

På bakgrunn av ovennevnte drøftelser ble det foreslått følgende konklusjon fra møtet: ”Det er mulighet for allerede nå – og det arbeides videre med – at konfirmasjon og nattverd holdes i våre egne forsamlingshus. På de steder der forholdene i kirken fortsatt er etter Skrift og Bekjennelse er det intet til hinder for at vi kan bli betjent der. Hjemmedåp kan fortsatt praktiseres og man avventer inntil videre med dåp i egne forsamlingshus til etter nærmere overveielse med Lappmarken. Det utarbeides en dåpsliturgi som forelegges Lappmarken. Det arbeides videre med forholdene som angår konfirmasjon slik at denne så snart som mulig kan settes i verk som en begynnelse i et par forsamlinger i Ofoten og Lofoten.”

Denne konklusjon blir tatt med i brevet til Lappmarken fra fellessamlingene i Norge og alle tilstedeværende på møtet ga sin fulle tilslutning til denne.

Underskrifter som bekrefter referatets riktighet:


(sign)
Johan Salomonsen
(sign)
Arne Landsem

(sign)
Hans Stormo
(sign)
Bjarne Olsen

****************

Hentet fra Norge IDAG, desember 2000: Læstadianere i Sverige forretter nattverd
- Brudd også i Norge  Vestlæstadianerne i Nord - Sverige brøt i julehelgen en mangeårig kirkelig tradisjon med å samles til nattverd i Svenska kyrkan på andre juledag. Forsamlingen holdt for første gang nattverd i eget bedehus. Der deltok flere hundre mennesker, også gjester fra de andre nordiske land og Amerika.

I Amerika er vestlæstadianerne eget kirkesamfunn, og er registrert som The Old Apostolic Lutheran Church. – Den læstadianske vekkelse er omfattende og berører store deler av Nord – Sverige, Finland og Norge, men finnes også på flere andre steder i Europa, blant annet i Ingermannland. - Det er Norrlændska Socialdemokraten (NSD) og Nya Dagen som melder dette på sine nettsider 4. januar 2001.

I julehøytiden hvert år samles læstadianere fra de tre nordiske land samt Amerika, til en møteuke som starter julaften og pågår til dagen før nyttårsaften. Det holdes to samlinger om dagen. Denne gang deltok ca. 1100 mennesker, - både barn, ungdommer og eldre.

Prekener tolkes til og fra finsk og engelsk, og til andre språk etter behov. Blant norske talere deltok Arvid Horn fra Leknes i Lofoten, og Alfred Olsen fra Kjøllefjord i Finnmark. Samlingene overføres ikke bare via høyttalere til nærmiljøet, men også via telefonlinjer til møtelokaler og familier i flere land.

I den juletradisjonen som i generasjoner har funnet sted i Nord-Sverige, har vestlæstadianerne vært samlet til høymesse i Svenska kyrkan med påfølgende nattverd. Men i år ble altså denne tradisjonen brutt. Det ble heller nattverdgudstjeneste i bedehuset om kvelden juledag, med flere hundre deltakere. Læstadianske predikanter forrettet selv nattverden. – Utdelingen gikk ”smertefritt”, sier en av nattverdgjestene til NSD. Forsamlingen har kjøpt og installert tradisjonell alterring som er plassert fremfor alterbordet.

- Spørsmålet om fri nattverd må biskopene løse. Jeg anser at en nattverd utenfor kirken ikke er noen nattverd, sier vicekyrkoherde (assisterende sokneprest) Kenneth Rova.

Til Kyrkans Tidning sier den nest eldste predikanten hos vestlæstadianerne, Evald Larsson, at det er Svenska kyrkans forandringer i løpet av de siste årene som ligger bak beslutningen.
Til dette regner han bl.a. kvinneprestordningen, ”den ekumeniska anden” og att kirken på flere områder har veket bort fra Bibelens grunnvoll.

- Bror Erkstam, - også en av de ledende predikanter forteller til NSD at vestlæstadianerne i Sverige har vedtatt at de selv vil forestå sakramentforvaltningen, både dåp og nattverd. Bakgrunnen er bl.a. at Kyrkohandboken (Alterboken) igjen skal forandres, og at katolicismen mer og mer vil prege kirken. – Vi har mange ganger formant kirkeledelsen til å følge Bibelens ord og Luthers lære. Men vi har ikke møtt noen forståelse for våre synspunkter. For våre samvittigheters skyld kan vi ikke tie stille når det gjelder de brudd med Guds Ord som skjer i Svenska kyrkan, sier Erkstam videre. Helt siden kvinneprestordningen ble innført for 40 år siden, har vi opptrådt ansvarlige på forskjellig hold i kirken. Det som i den siste tid spesielt har opprørt læstadianerne, er for eksempel den omtalte Ecce Homo – utstillingen i Uppsala domkirke.

- Predikanten Gunnar Persãter i Kiruna mener at Svenska kyrkan har en nattverdsliturgi som vestlæstadianerne ikke kan akseptere. Den er etter hvert blitt preget av den romersk-katolske teologi! – Vi har det lutherske synet på nattverden, og der finnes for eksempel ingen offertanke, forklarer Persãter. Til tross for disse markerte protester, er læstadianerne fortsatt medlemmer av Svenska kyrkan.

Men kyrkoherde (sokneprest) Jan-Erik Johansson i Kiruna mener at splittelsen mellom den vestlæstadianske forsamling og Svenska kyrkan nå blir økende. – Det er vanskelig for Svenska kyrkan og for den vestlæstadianske forsamling å møtes. Deres forskjellige syn er ikke forenlig. Det læstadianske synet er konservativt på den måten at de ikke aksepterer alle nye tanker. Og kirken i sin tur har gjennomgått en forandringsprosess.

Det finnes ingen sikker medlemsoversikt over vestlæstadianerne i Norden. De er medlemmer av Statskirkene i de Nordiske land. Men på flere hold blir det antydet ca. 10 000 medlemmer i Sverige.

Vestlæstadianerne i Norge vil gjøre det samme

Også den samme gruppen læstadianere i Norge tar avstand fra Statskirken, altså Den norske kirke. Avisen Kuriren i Kiruna refererer til Lofotposten som har intervjuet predikant Arvid Horn om saken. Horn er en av tre ledere i forsamlingene i Norge som samarbeider med eget opplegg for dåp, nattverd og konfirmasjon. Predikantene i Norge uttaler følgende om Den norske kirke:
”Noen steder er det fortsatt konservative prester der de kristne kan motta nattverd etter Skrift og Bekjennelse, men det er stor usikkerhet om hvor lenge vi har slike prester”. – ”Dersom det er kvinnelig prest eller en homofilt samboende prest som deler ut nattverden, kan ikke de kristne delta i nattverdgangen”.