"Refuting Compromise", Motbevise kompromisser

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

En foreløpig og kort presentasjon av en ny glimrende bok av Jonathan Sarfati, Ph.D.

Kan bestilles på www.AnswerInGenesis.org eller www.masterbooks.net

Mykt omslag, 411 sider, pris ca. kr. 100,- pluss frakt.

 

 

Flaue fagfolk

Det er mange godt utdannede personer som er flaue på Bibelens vegne i forhold til faget sitt eller sitter fast på annen måte i troen på en hel Bibel. Det gjelder oftest de som har studert naturvitenskapelig fag, men også folk som har års studium bak seg i geografi, historie, samfunns- og fremtidsutvikling  osv. Dette har spredd seg dypt inn i folket.

Så gjør man forskjellige krumspring for å komme ut av erkjennelsesklemma. De oppdager ikke at de avsetter Gud og gjør sin tanke til sin avgud. De avfeier også at de gjør vold mot Bibelens selvvitnesbyrd og gjør Gud til en løgner. Noen sier hele Bibelen og kristendommen farvel, andre lager seg sin egen forståelse av en del skriftavsnitt - slik at det passer med deres menneskelig viten. Så runder man gjerne av med å avvise de som tror som det står som håpløse fundamentalister som leser Bibelen bokstavelig - og sier at Bibelen har bare et budskap om "tro, lære og liv" - resten er overgitt til den menneskelige fornuft.

Dette er svært utbredt og har vært det siden naturvitenskapen med Darwinismen og tilhørende ideologier begynte å trenge inn i vesten. Og det begynte faktisk med angrep på de første vers i 1. Mosebok og de forskjellige tidsteorier. Man spør umiddelbart: hvordan skal man tro på frelsens budskap når det står i en bok som ellers er full av feil.

En av de nyeste tilpassningsteorier kommer fra astronomen Hugh Ross og han "Progressive kreasjonisme" som en god del kristne har slukt også her i landet og hevder at dette er godt kristendomsforsvar. Men hans lære avviker på en rekke pkt. fra Bibelens lære: Ross lærer/Bibelen lærer: jordens alder i billioner år / ca. 6000 år. Skapelsesdagene er lange tidsrom/ ordinære dager. Solen skapt før jorden/ solen skapt 4. dagen etter jorden. Syvende dag fortsetter/ ordinær dag av 24 t. Døden og rovdyrene på plass før mennesket/ Gud skapte alt "såre vel". Gud skapte artene (species) hver for seg/ Gud skapte dyr etter sitt slag (ble til "species). Gud skapte Adam for 60 - 10 000 år siden/ Bibelen for ca. 6000 år siden. Fossiler i lagrekker etter år/ Bibelens forklaring er Syndefloden. Noah`s flom var lokal/ Bibelen sier global. Gud grep inn og skapte rasene/ Bibelen at Adam og Eva er utgangspunktet. (s.15)

Dette virvar av u-bibelske  kompromisser er det Sarfati tar et kraftig veldokumentert oppgjør med.

 

Sarfatis bakgrunn

Han er jøde og har sine Ph.D og F.M. Ved universitet studerte han matematikk, geologi, fysikk og kjemi med svært gode resultater. Han arbeider også med formal logikk og filosofi. Han er en fremragende sjakkspiller som tre ganger har representert New Zealand i Sjakk Olympiaden og har vært nasjonal mester. Han arbeider nå på heltid for AiG og har skrevet en rekke artikler samt  "Refuting evolution I og II." Så det er en mann med spesielt store evner AiG har fått som medarbeider.

 

 

Boken inneholder

i alt 12 kapitler samt innledning og div. omtaler. Jeg har bare skummet gjennom noen av dem - samt forklarende innledning og omtale, men det synes meget godt.

I oppsummeringen er disse kp. oppgitt å inneholde:

 

Kp. 1   drøfter bibelens autoritet og "ung jord" standpunktet mot Ross` m.fl. påstand om billioner av år. Sarfati står på en "ung jord" og skapelsesdager à 24. t. 

"Det betyr at Skriften må bedømme menneskets feilaktige teorier om fortiden, og ikke omvendt." Bibelens tale skal stå over vitenskapene og ikke ved siden av eller under. Bedre kan det knapt sies.

 

Kp. 2   drøfter dagen av skapelse og viser at "de var 24 t. lange". Man drøfter også de forskjellige tidsteorier som mennesker har produsert. Man forklarer også den rette mening av "bokstavelig" utleggelse. Her finner vi en fyldig forklaring av det sentrale ordet "yom."

 

Kp.3    forklarer at en overveldende del av eksegeter gjennom kirkens historie har stått for 24 timers skapelsesdag og ca. 6000 års alder.

 

Kp. 4   viser oss at skapelsens orden ikke kan forståes sammen med langtidstenkningen med dinosaurer etc.

 

Kp. 5   forteller oss at "big-bang teorien" - er fundamental i Ross` bibelske eksegese. Teorien blir blankt avvist og alternativ forståelse fremsatt.

 

Kp. 6   taler om opprinnelsen til synd og død - og alt som kom etter syndefallet.

 

Kp. 7   forklarer i detalj om "skapt etter hvert sitt slag" som er opphavet til artene.

 

Kp. 8   gir oss den rette forståelsen av Syndefloden som var global og ikke lokal som Ross og hans etterfølgere i Norge synes å mene.

 

Kp. 9   gir oss en forståelse av historien om mennesket som startet for ca. 6000 år siden. Han finner intet "gap" og understreker Jesu egne ord i Mark 10,6 hvor det står at fra begynnelsen skapte Han dem til mann og kvinne.

 

Kp.10 avviser Ross` antydninger av bibelske argument for jordens alder på billioner av år.

 

 Kp.11 går inn på dateringsmetoder og påviser en rekke feilkilder som gjør dem lite troverdige.

 

Kp.12 motbeviser noen av de påberopte vitenskapelige bevis for en gammel jord.

 

Hvorfor angripe

en mann som Ross som sier seg å være ute i et ærend for å berge kristendommen i møte med vitenskapen.  På en del sider innledningsvis gir han oss en rekke gode bibelske argument for at det er uhyre viktig å avvise alle kompromiss som undergraver Guds Ord. Bl.a. forsvarer han erkebiskop Ussher (ca. 1650) mot uverdige angrep av Ross. Han sier at hans sirkel av beundrere også innbefattet Sir Isaac Newton. Det er de som i dag mener at Ross "oppmuntrer en form for Gnostisisme" - dvs de gamle vranglærere som hentet sitt lys fra andre kilder enn Bibelen.

 

Så langt jeg har rukket å lese til nå - gir boken et meget godt og solid inntrykk. Og med bakgrunn i det en kjenner til AiG og deres mange småhefter og deres blad "Creation", vil jeg anbefale at mange skaffer seg denne boken. Den synes å ha et sant arsenal av kunnskaper som gjør at man kan følge Berøamenighetens eks. og forsvare vår tro med bibelske argumenter uten den miste forlegenhet. Tvert i mot. Vi er på sannhetens side og kan regne med at Gud kjemper for oss når vi kjemper for Hans Ord - makt og ære i vårt folk. "Troens første artikkel" skal og må gjenreises i blant oss - og denne boken er en god hjelp. Det er fundamentet både under troens og menighetenes liv og samfunnslivet som er i ferd med å bryte sammen.*