Prosesskrift

Til Norges Høyesterett

 

 

Sak. Nr.: 2084/759

 

Anken part: Harald A Kvålen, 3895 Edland

 

Prosessfullmektig: Advokat Olav Felland Pb. 100 3886 Dalen

 

Hjelpeintervenient: Norges Bondelag Pb. 9354  Grønnland, 0135 Oslo

 

Prosessfullmektig: H.r. advokat Tor N. Rekve Pb. 520, 9255 Tromsø

 

Anekmotpart: Staten v. Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep, 0030 Oslo

 

Prosessfullmektig: Ass. Regjerningsadvokat Bård Tønder Pb. 8012 Dep. 0030 Oslo

 

 

I.

Norges Bondelag melder seg som hjelpeintervenient til støtte for den ankende part etter bestemmelsen i tvml § 75. Det spørsmål anken gjelder har stor prinsipiell interesse for Norges Bondelag og deres medlemmer. Organisasjonen Norges Bondelag representerer grunneierinteresser over hele landet, og ivaretar i særlig grad spørsmål om eiendomsrettens innhold.og vem mot inngrep. Spørsmålet om laksefiskeloven § 18 gjør et inngrep i eiendomsretten i stnd med Grunnloven § 105 er et viktig prinsipielt spørsmål og av sentral betydning for de grunneiere som er eiere av vassdrag med fiskebestand. Vilkår for hjelpcintervensjon er således til stede. Som illustrasjon fra en tilsvarende sak om hjelpeintervensjon vises til Norges Skogeierforbund og Norsk Skogbruksforenings hjelpeintervensjon i saken vedrørende fastsettelse av kapitalis eringsrente ved skog-erstataing i Flåmyra II-saken, jfr Rt 1994 side 557 flg. Jeg viser også til den oppfatning som er kommet til uttrykk i Tore Schei: "Tvistemåls-loven" bind I (2. utgave) side 345 - 346 og den rettspraksis det er vist til.

 

 

II.

1. Historisk bakgrunn og rettslig tradisjon bestemmer at retten til fiske i vann og vassdrag er en integrert del av eiendomsretten.

 

Selv om eiendomsretten ikke omfatter vann som substans, er det sikker rett at den som har eiendom som grenser til vann og elv kan høste av de fordeler vannet gir anledning til — herunder fiske.

 

Det er ikke prinsipiell forskjell på grunneiers rett til å "høste" fisk i vassdrag, enn å høste andre funksjoner av fast eiendom - skog, gress- og kornavling, grønnsaker mv.

                                                                        

2. I grunneiers eiendomsrett til vassdrag har lakseloven § 18 gjort et direkte inngrep - barn . under 16 år er gitt rett til å fiske. Barna overtar ikke hele eiendomsretten til fisket, men . . de tvinger grunneier til å dele eiendomsretten med seg. Dette er overføring av en del av '-•'• eiendomsretten - retten til fiske.

 

3. Lagmannsrettens flertall ser ikke lovbestemmelsen om barns fiskerett som en overføring av deler av eiendomsretten. Det er- heter det - verken "en klassisk rådighetsbegrensning eller en klassisk ekspropriasjon", jfr dommens side 11.1 stedet er det en bestemmelse om at grunneier "må dele utøvelsen av en begrenset del av rådigheten med andre". Dette er mer å betrakte som "en utvidelse av den alminnelige nyttesrett for barn under 16 år" og som ikke utløser erstatningsplikt etter Grunnloven § 105 (dommens side 13, siste avsnitt).

Dette er feil rettsanvendelse. 

 

Når man må dele eierrådigheten med andre, betyr det at man først overfører rådigheten fra grunneier til "andre". Det er ingen forskjell på en slik operasjon og det tradisjonene., innhold i begrepet ekspropriasjon.

 

 

For å unngå spørsmål om ekspropriasjon og Grunnloven § 105 har flertallet tatt et kunstgrep, og utvidet allemannsretten til også å omfatte deler av fiskeretten. Dette er en nyskapning i norsk rett, og - som nevnt innledningsvis - klart i strid med rettslig historikk og tradisjon. Slik jeg ser det er flertallets begrunnelse også i strid med gjeldende oppfatning pm retten til fiske og vern under ekspropriasjon.

 

4. Norges Bondelag støtter, således på prinsipielt grunnlag den ankende parts oppfatning av fiskeretten og dens vern i forhold til Grunnloven § 105. Norges Bondelag legger til grunn og støtter den rettsoppfatning som lagmannsrettens mindretall har gitt uttrykk for.

 

III På vegne av Norges Bondelag nedlegges slik

 

                                     

PÅSTAND:

 

l.            Lakse- og innlandsfiskelova av 15.05.1992 § 18 gir ikke barn rett til gratis fiske i vassdrag tilhørende Harald A- Kvalens eiendommer.

 

2    Staten v/ Miljøverndepartementet dømmes hl å betale Norges Bondelag saksomkostninger for Høyesterett med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

            

Prosesskriftet i 4 - fire - eksemplarer.

                                          

 

Tromsø den l7.09.04

 

Tor N. Rekve

h-r. advokat

 

 

 

Kopi:  Ass. regjeringsadvokat Bård Tønder, Postboks 8012 Dep, 0030 Oslo

          Advokat Olav Felland, -Postboks -\ 00, 3886-Dalen