”Til grunneiere og leietakere av privat grunn”

- er overskriften på oppropet som følger etter denne innledning som kort viser bakgrunn og perspektiv for oppropet.

 

Over hele landet har forskjellige naturvernkrefter skaffet seg en makt og innflytelse som brukes relativt uhemmet og etter vår mening i strid med den "frihet og orden" som gjelder i det norske rettssamfunn - med basis i Grunnloven. Et av de viktigste prinsipper i et fritt folkestyrt samfunn er ikke bruk av rå flertallsmakt, men at makten er delt og at også mindretallet får sin rett i henhold til grunnleggende norsk rett. På arealene i et land - jord, beiter og skog og fotosyntesen 58%  landbasert - skapes alt av mat og råstoffer som danner grunnlaget for økonomisk virksomhet i et samfunn.

Norges arealer - 50 - 70% var samlet på den katolske kirkes hender, men etter reformasjonen tok kongen arealene og delte dem etter hvert ut til slektene igjen. Det private eierskap og forvaltningsrett ble deretter sikret gjennom Gr.l. § 101 (fri næringsvirksomhet), § 105 som sikrer eiendomsretten og full erstatning om "statens tarv" trenger noe, og § 107 Odelsloven som ikke må oppheves. § 108 sikrer mot ny arealopphoping og maktkonsentrasjon.

Slik ble makten delt og folkets rett sikret i det norske folkestyret. Nå brytes etter vår mening Gr.l.s bestemmelser på en rekke områder i hele landet vårt med hensyn på fredning av store skogarealer, sterke innskrenkninger av forvaltningsretten over egen eiendom osv. - slik at vi utvikler oss mot et feudalsamfunn hvor makten samles igjen på statens og få hender.

Prof. Ånesland  (NLH) sier at bonde og bygde-Norge snart er kommet i samme situasjon som urbefolkningen i verden: De har mistet kontrollen over sine naturressurser.

 

Oppropet under er en del av denne kampen - og den er viktig for vår felles fremtid.* JH

 

 

 

OPPROP

 

Til grunneiere og leietakere av privat grunn

 

 

Vi er en gruppe grunneiere som er lei myndighetenes overgrep mot den private eiendomsrett i Norge. Myndighetene har gjennom årene iverksatt sterke inngrep i råderetten (se maktutredningen) over eiendommer. Dette fører til bortfall av næringsutøvelse.

 

Vi vil ikke lenger sitte å se på at  politikere, miljøvernere og organisasjoner som for eksempel  WWF og Norsk Jeger og Fiskeforbund m.fl. tar seg til rette og gradvis overtar forvaltningen og drift av våre eiendommer. Disse eiendommene skal vi i følge norsk lov selv ta vare på og utvikle til næring og arbeidsplasser.

 

Det er skremmende å se at de samme menneskene som sirkulerer i maktapparatet også er å finne i MD, NINA,  NJFF og DN, - nærmest på en rullerende måte. Eksemplene er mange.

 

Gjennom politisk innflytelse, rettsapparatet og den enkeltes engasjement er det mulig å ta tilbake råderetten over eiendommene. Flere saker har etter vårt skjønn samme rettslig og prinsipiell betydning.

 

  1. Fritt fiske til barn under 16 år – Grunnlovens §105.
  2. Barskogvern
  3. Ekspropriasjon eller konfiskasjon av eiendommer spesielt i strandsonen, men også til ”kulturelle” formål.
  4. Rovdyrpolitikken

 

Ad. punkt 1: Fiskesaken er spesielt viktig nå. I første rettsrunde som gikk i Vest-Telemark tingrett i mars 2003 tapte grunneier. Saken kommer opp i Agder lagmannsrett i Skien, 19.februar 2004. Det rettslige utfallet av denne saken vil ha betydning for de kommende saker, for uthuling av eiendomsretten og for leietakere som ønsker en seriøs leieavtale på fiske. Vi oppfordrer alle til å følge med og mobilisere ved å gjøre saken kjent og å møte opp.

 

En slik innsats fra en enkelt grunneier koster penger. Derfor henstiller vi at flest mulig støtter saken også økonomisk. Alle bidrag er velkomne. Vi håper bidragene kan bli i størrelsesorden fra kr 2000,00 – kr 10.000,00 pr. bidragsyter. Fiskesaken er stipulert til å koste 1.mill. kroner. Frem til nå er det innbetalt kr 83.000,00. Pengene bes overført Adv. Olav Felland, 2880 Dalen , kontonr. 1604.04.24605

 

 

For støttegruppen, februar 2004

 

Christian Skamarken

          (sign)

 

Mobil: 909 14 330                    

E-post: ch@thorpap.no