Nei – til fjerning av kristen formålsparagraf

 

 

Av Jørgen Høgetveit (sekretær  i Akademi for Kristen folkeopplysning)

 

Som presseklippet under fra Norge i Dag viser - samler nå antikristelige og religiøse krefter seg til et stormangrep på den norske stats kristne fundamenter. Norge er etter sin forfatning basert på Grunnlovens § 2 og den er i henhold til all forståelse av denne – konfesjonsbundet. (prof. Roberstads Kirkerett  1957)

Av denne tusenårige kristenrett springer også menneskerettene fram fra §§ 96 og utover. På dette fundament skal også undervisningen av våre barn skje. Det ønsker det norske folk som med 80-90% bærer sine barn til dåpen og sender sine barn til konfirmasjonsundervisning.

Det store flertall ønsker ikke denne basis og oppdragelse endret. Det kan heller ikke FN eller det internasjonale samfunn gjør noe med i vår nasjonalstat som er Grunnlovsstyrt i all forvaltning.

Minoritetsgrupper som nå synes å ville rasere dette fundament for oss, skal ha sin fulle frihet etter foreldreretten i § 2 om ”sine børn” til å oppdra dem som de ønsker, men skal ikke tvinge det store flertall til å avstå  fra den forpliktelsen som Grl. § 2 pålegger de som bekjenner seg til den ”evangelisk-lutherske tro.”

Vi ønsker ikke en statsdannelse etter de verdier disse folkenes mindretall nå vi pådytte oss. Vi har en tusenårig erfaring for at den arv er livets vei – og derfor er vi ikke villig til å begi oss inn på diverse eksperimenter med vår felles framtid med staten og våre barn.

 

Derfor ber en om at staten sørger for å bringe inn igjen i den norske offentlige skole det gamle og rette kristendomsfaget  og gi minoritetene tilbake deres frihet som de hadde før og Grunnloven gir dem etter Grunnlovens § 2. Det er bare de som bekjenner seg til den ”evagelisk-lutherske religion som ere forpliktede til at oppdrag sin børn i samme.” –ikke de andre! Det rotet KRL-faget stelte i stand må snarest omgjøres og retts opp.

 

 

”Opprop mot kristen formålsparagraf

Humanetikere, muslimer, jøder, buddhister og sikher er blant livssynorganisasjonene som krever at barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) trekker tilbake høringsnotatet om ny barnehagelov.

Til sammen 14 organisasjoner har sendt et brev til Dåvøy der de ber om at den kristne formålsparagrafen fjernes fra høringsutkastet. Organisasjonene går imot departementets forslag om å videreføre kristen grunnverdi i barnehagene.

De minner Laila Dåvøy om at FNs menneskerettighetskomité har slått fast at KRL-faget (Kristendom med religion og livssynsorientering) strider mot menneskerettighetene, skriver Avisenes Nyhetsbyrå.” Kilde: Norge I dag, nett.