Kornkrisen - rykker nærmere

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit

 

Kornet er selve gullstandarden i matforsyningen i verden. Det er basis for det meste av maten menneskene spiser og det danner mye av grunnlaget for husdyrfòringa. Det inneholder bare ca.14% vann og er derfor lett å lagre og gir billig transport av stort antall kalorier. Derfor holder alle verdens nasjoner nøye øye med kornproduksjonen i verden - og de fleste nasjoner holder seg med et rimelig kriselager - noe som Norge dessverre strøk av statsbudsjettet i 2003. Tidligere hadde vi 9 og 12 mnd lager av kraftfòr og matkorn. Så ble det kuttet til 3 og 6 mnd - for så altså å kuttes helt i 2003.

På denne bakgrunn har jeg holdt øye med verdens korproduksjon og lagre gjennom flere titals år - og skrevet en rekke artikler med oppfordring til myndighetene om å bygge opp lagrene igjen - etter som utviklingen gikk i gal retning i de store kornproduserende land.

Nå kommer krisemeldingene tettere og tettere. World Watch Inst har i mange år satt fokus på den økende fare som nedgang i produktive arealer, ferskvann og andre naturtilganger representerer for kornproduksjonen og matforsyningen i verden - uten å oppnå særlig gehør.

 

Meldingene som kommer nå er bl.a. annet disse:
1. I vinter maktet ikke EU å levere de avtalte kornmengder til Etiopia som sulter!

2. Kornlagrene i verden er på et lavnivå - under krisenivå - og er synkende. Verden har tappet av lagrene for 5 år på rad og de fylles ikke opp igjen på grunn av de nevnte faktorer og en økende etterspørsel.

3. Formannen i WWInst., Øystein Dahle, gikk nylig ut i Bondebladet og såvidt jeg husker varslet at om ca. 2 år ville man få sult i Europa!

4. "Kina frykter kornkrise" skriver Aftenposten den 24.8.2004 over to store spalter og i en godt utstyrt artikkel. De skriver videre: "Verdens mest folkerike land klarer ikke lenger å brødfø sine 1,3 milliarder innbyggere av egen produksjon. Kina er blitt nettoimportør av landbruksprodukter, og lederne frykter matkrise." Sier ingressen. Videre skrives det: "Kinas ledelse har beordret umiddelbare undersøkelser etter at kornproduksjonen har gått tilbake både i fjor og i år. Sikker matforsyning til Kinas 1,3 milliarder mennesker er en grunnleggende forutsetning for sosial ro og stabilitet i verdens mest folkerike land. Det skaper derfor bekymring på høyeste nivå at Kina plutselig er i en situasjon der landet er avhengig av å importere matvarer. Behovet ventes å stige på lang sikt. Samtidig tas stadig mer dyrket mark til andre formål, og store områder preges av knapphet på vann, skriver den britiske avisen Financial Times.

De tre største eksportører til det kinesiske markedet er USA, Canada og Australia."

 

De skriver videre at mens produksjonen synker øker etterspørselen og bekymringen for matvaresikkerhet stiger på ledende hold. Spesielt gjelder det hos folk som for ikke få år siden opplevde sult på kroppen.

 

Kina importerer matvarer for 14,35 milliarder dollar - tilsvarende over 96 milliarder kroner og økningen har vært på 62,5% sammenlignet med i fjor. "Importen fra USA har vokst med 68% sammenlignet med første halvår i fjor. Tallene viser også at det spesielt var import av korn som vokste. Importen første halvår var på 4,1 millioner tonn., nesten en fordobling i forhold til i fjor."

"De største endringene i Kinas matvaresikkerhet er skjedd ved at de strategiske lagrene er minsket. Kornproduksjonen er gått ned hvert eneste år siden 1998. En høytstående regjeringsrepresentant Chen Xiwen, sa for kort tid siden at underskuddet på korn i år var beregnet å bli 37,5 millioner tonn i forhold til etterspørselen.

En annen offisiell representant som ikke ville navngis, sier at synkende grunnvann, tørrlagte elver og forurensing også bidrar til at produktiviteten i landbruket går ned og gjør det usannsynlig at produksjonen vil øke" (uthevet av red.)

 

Disse tallene taler for seg selv også i relasjon til det man tidligere har skrevet om Norges situasjon. Man skal være klar over at forsyning av korn - ikke bare er et spørsmål om penger, men en rekke andre vurderinger - bl.a. sikkerhetsmessige og forsvarspolitiske vurderinger. Området Kina, Taiwan, Japan, Vietnam og Korea er høyspente områder som USA har et betydelig ansvar og engasjement i. Det samme gjelder selvsagt også Australia. Da kan man undre seg på hvor langt Norge vil komme med sine penger på kornmarkedet hvis underskuddene og u-stabiliteten i Østen og Stillehavet - og dermed sentrale områder for de to land. Norge bør etablere kornlagre på nytt og fylle dem opp snarest mulig - ellers løper regjeringen en betydelig risiko for folkets fremtid og pådrar seg et stort ansvar de knapt kan bære, langt mindre handtere.