Kommune-Norge og folkestyret

 

Av Jørgen Høgetveit

I www.Kommentar-Avisa.no

Befolkningen i Norge bor i sine hjem og ca. 450 kommuner. Mesteparten av det enkelt-menneske har å gjøre med det offentlige Norge administreres gjennom kommunene og deres tjenestemenn. Norge er et land med spredt bosetting og et folk av individualister preget av et uhyre variert land, med mange små bedrifter og andre enheter med kultur og historie. Vi er - i europeisk sammenheng - et annerledes land - som det ikke er enkelt å tilpasse andre store sammenhenger som bl.a. EU med sin katolisisme, store enheter med feudale tankegang og langt på vei struktur. Men de gamle unionister blant sosialister på venstreside og på høyresiden har liten sans for dette landet av selvstendige protestanter som befolker Bygde-Norge. Sakte men sikkert omformer man det med stødig hånd - bit for bit - for de vet jo best hva som er godt for oss - og da hjelper det ikke å ha sagt nei minst to ganger i landsom-fattende folkeavstemninger. Og når man ikke vinner valg, starter samfunnsviterne opp med den politikken som skal omforme oss slik at vi bare med et lite vipp er på innsiden av den unionen vi sa NEI til mange ganger. Noe særlig respekt for folket og enkeltmennesket vitner ikke dette om - snarere tvert imot. Det vitner om at de i begge leierer langt på vei er totalitært tenkende mennesker som med list og tvang skal presse mennesket til det de ikke vil. Særlig demokratisk er dette ikke - heller ikke lovlydig i henhold til Norges Konstitusjon: Grunnloven. Ja, man kan si at deres konspirasjon beveger seg inn i det området Grunnloven sier er direkte straffbart. Å manipulere bort nasjonalstaten med folkestyret og selvråderetten er ikke noe av det Grunnloven tar lett på, men det bryr man seg tydeligvis ikke mye om. At de ved en "historiens ironi" som en nylig skrev - må feiere Norges frigjøring fra en union samtidig som de med all mulig makt vil inn i en ny - ser heller ikke ut til å nå inn med den nødvendige signal og advarsel!

I dag på morgenen den 10.juni 04 - kom det nok en nyhetssending som - om man setter det inn i sin sammenheng - fletter seg pent inn i det mønsteret av omforming man driver på med. NRK kan opplyse oss om at av de ca. 450 kommuner - så er 117 av dem i så elendig forfatning økonomisk at de er satt under offentlig kontroll og styring av fylkesmennene! Og skylden blir selvsagt plassert på kommunene - på tross av at staten i "liberalismens" kjølvann har sendt over den ene oppgaven etter den andre til kommunal forvaltning og ansvar uten at de nødvendige midler følger med. Samtidig gjør en sitt beste for å undergrave det næringsliv vi skal leve av - samt det forsvar som skal beskytte våre grenser, vårt liv og arbeid! Og statsrådene synes vel fornøyd - for i en slik situasjon kan man henge ut "gulrøtter" (les oljepenger) som gjør at kommunene slår seg sammen til store enheter som ikke bryr seg særlig mye om historie, kultur og identitet til de mange individualister som befolker småkommunene. De styrer etter prinsippet: Penger framfor alt - og drar du den - så dra du den, men til slutt klarer ikke folket mer - og embetsverket overtar den ene kommunene etter den andre - og folkestyret avvikles systematisk. Dermed er vi tilbake til den gamle embetsstaten som absolutt ville bli værende i den gamle unionen - og nå vil de nye embetsfolkene inn i den nye unionen hvor folket forvirret og svekket blir spilt ut av banen og undertrykt. Kanskje øyner man det nye Babel også der fremme? Der man ble drevet ut fra som kanskje noen husker?

Kan man dokumentere slike påstander da? Ja, jeg vil tro at med min tjenestetid i flere kommuner i mer enn 30 år - mange år som kommunepolitiker - så har jeg en rimelig god oversikt over hvordan man har redigert inn den ene bit etter den andre og etter hvert skaffer oss en ny stat.

Vi kunne gått langt tilbake - flere titalls år, men la oss starte ca. 1990 med Ny kommunelov. Da den kom sa venstremannen Torstein Slungård som har sittet i Nittedal formannskap i ca. 20 år og i KS omtrent like lenge følgende:

Vi står ved et "ideologisk veiskille". Videre sa han: "Forslaget til kommuneplanutvalget innebærer at kommunene kan avvikle de politiske organer som skal følge kommunens løpende virksomhet. Resultatet vil være en voldsom maktkonsentrasjon hos administrasjonen og noen få heltidspolitikere fra de store partiene. Man forveksler retten til lokalt selvstyre med retten til å oppheve det lokale folkestyret"! (Nat. 7.8.1991.)

Men loven ble vedtatt og innført i Norges rundt 450 kommuner. Nå fikk man store hovedutvalg med gjennomgående representasjon. De fleste sektorutvalg ble avviklet og man fikk mye mindre folkevalgte mennesker med i styr og stell, samt at man fjernet mye av fagekspertisen fra sektorlovene og utvalgene. Så fikk man en fasttømret rådmannsstruktur som mer eller mindre tok ytringsfriheten fra tjenestemennene som kjente saken som kommunenes innbyggere var avhengige av å høre vurderingene til. Nå skulle man være meget standhaftig på Grunnlovens 100 om ytringsfrihet - om man skulle våge å fortsette å uttale seg offentlig når man fant det nødvending. Etter hvert ble det så ille at sivilombudsmannen gikk ut i media med oppfordring til tjenestemennene om å ytre seg. Vi trengte deres fagkunnskap og vurderinger også med saker de arbeidet med mente han.

Senere kurset man ledere og mellomlederne over hele Kommune-Norge med 6 dagers kurs - som helt tydelig hadde en grunnleggende hensikt - å få byråkratiet til å være med å sikre seg makten og avvikle folkestyret. De var pålagt - og det ble regnet for tjenesteforsømmelse ikke å møte opp. Dette har jeg selv sett fra innsiden av kommuneadministrasjonen og kan gå videre i detaljer om nødvendig. Den strukturen man nå utvikler i Kommune-Norge fortsetter med nedleggelse av Fylkene - for deretter å opprette store regioner.

Videre vil statsråd og nå forkvinne i Høyre, Erna Solberg, "tvangsfjerne 134 kommuner." Man bryr seg tydeligvis ikke om folks kulturelle tilhørighet, identitet etc. Hun har lovet at vi skal inn i EU - tydeligvis mot folkets vilje (2 Nei-avstemninger) - i hennes tid.

Nasjonalt bygges altså nasjonalstatenes grenser og funksjoner ned på en rekke områder - samtidig som en rasjonaliserer og sentraliserer makten og avvikler folkestyret i den enkelte nasjonalstat, i Europa også . Kom ikke å fortell meg at dette skjer tilfeldig. (Dette kan du lese mer om i "Grunnloven - vårt siste rettsvern." i arkiv.

Men de stoppet ikke med det. Man fikk Ratsøutvalg I og II som viste det var stor forskjell mellom hva kommunene brukte på den enkelte servicenhet og mente at Kommune-Norge var alt for dyrt drevet og måtte rasjonaliseres og sentraliseres skulle man få rimelig og effektiv drift. Vi kjenner igjen tonene fra den brutale landbruksrasjonaliseringa som ødelegger landbruket og den livsviktige produksjon av mat og råstoffer på de tusenere av småenheter som tross alt har båret vårt folk i århundrer - gjennom dype kriser.

Men skulle man få orden på tankene til prof. Ratsø og de politikere som hadde bestilt hans utredninger - måtte man finsikte kommunenes aktiviteter. Da innførte man et dataregnskaps-system: Kostra - slik at man kunne sitte i fred og ro i departementskontorene og gå inn i detaljene på kommunenes drift. Kroner pr. enhet, men lite forståelse for Norges uendelig annerledeshet (fruktbare mangfold) fra fjord- til fjellbygder, fra øyer langt til havs - til de store byer. Nei, alt over en kam og kunne man ikke få driften på et riktig nivå, så ordnet man pengestrømmen slik at man tvinger kommunene - til tettere samarbeide - eller full sammenslåing - eller aller helst sentralisering og fraflytting a. la Sverige. Til dette bruker man ikke bare økonomien, men et helt register av maktmidler det offentlige rår over.

Ny Kommunelov sørget i første omgang for at det ble lite folk igjen i folkestyret. Dernest ble oppgavene for de som var igjen så lite interessante at mange av de dyktigste sa takk for seg for det var ikke stort de kunne gjøre med den knallharde overstyringen med lite og bundne midler. Man ville ikke leke politikk Og til færre kommuner det blir, desto færre folk blir med og beslutter i folkestyret.

Så fortsatte man altså med Kostra - og verre ble det. Og når nå fylkesmennene mer og mer må overta styringa av kommunene - kan man vel likegodt avvikle hele folkestyret og la embetsverket overta. Det passer jo greitt inn i det glitrende målet man ser foran seg i EU. Der ser man for øvrig hva folket mener om medbestemmelse og selråderett - m.a.o. respekt for individet - man setter seg hjemme. Bare 24% stemte ved tidligere valg og nå frykter kanskje oppimot 45% stemmer for sine ca. 750 representanter til EU-parlamentet. Det blir folkestyret som forslår. Men det er ikke i samsvar med Grunnloven og det evangelisk- lutherske menneskesyn og rettsstat som nordmenn har levd med - ikke bare i de siste 200 år - men delvis i hundreårene før også. Les "Kampen om menneskerettene" og meld deg til kamp for vår "evangelisk- lutherske Grunnlovsgrunn." Fullkommen riker - nei - men den beste "frihet og orden" som kan fremskaffes i en ond verden.

 

Avslutningsvis rinner det meg noen linjer av Arnulf Øverland i tankene når jeg arbeider med dette stoffet: "Du sier , det kan ikke være sant. Så onde kan ikke mennesker være. Det fins da vel skikkelige folk i blant. Bror - du har ennu meget å lære." Dette er også en bibelsk sannhet for Jesus sier: når dere som er onde, gir deres barn - osv. Vi omtales også som "ugudelige" som må frelses av nåde alene, men da strømmer det også lys over landet med fred og barmhjertighet med en velordnet kristenrett i en god nasjonalstat. Nasjonalstaten - et ektefødt barn av protestantenes individorientering og maktfordeling.

(Klikk på "Om Kommentar-Avisa" t.v. og les div. sentrale sitater om dette.)

Relaterte artikler i Kommentar.Avisa.no:

1. Rovdyrkamp mot Grunnlovsrett. 7.6

 1. Demokrati ide kristne organisasjoner 30.3.
 2. Kampen om Norges utmark 13.3.
 3. Ny ensrettet skole, dirigert av byråkrater 27.03.
 4. Kampen om Norges utmark 13.03.
 5. Organisasjonsfrihet og pressefrihet i far
 6. Opprop til grunneiere og leietagere av privat grunn.
 7. Ytringsfrihet og møterett, en kristenrett
 8. Grunnloven vårt siste rettsvern 01.06
 9. Unionister i Regjering og på Storting 24.05
 10. Høyre ødelegger folkestyret og Distrikts-Norge 22.05
 11. 17. mai og Grunnloven, vår store arv 16.05
 12. Grunnloven og allmenne lover 08.05
 13. Professor Robberstad og Grunnloven 05.05
 14. Tomtefesteloven og Grunnloven 105
 15. Ytringsfriheten - Gr.l. 100 - lurt likevel?
 16. Ulveelsker - med skjult agenda? 21.04
 17. Nå må vi våkne 06.04