Kampen om Fremtiden  

 frihet - likhet - broderskap

 - Frontlinjer 2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

Dette er tittelen på FAFO rapport 098, fra 1990. Prosjektet kalt “Frontprosjektet” ble finansiert av LO - med en bredt samfunnsmessig sammensatt referansegruppe fra LO forbundene. I tillegg har man trukket store veksler på FAFOs medarbeidere og andre bl.a. Gudmund Hernes.

Den ene av de fire redaktørene, tidligere daglig leder i FAFO Terje Røed Larsen, har skrevet forordet der det bl.a. står; “Kampen om framtiden” gir et perspektiv på det norske samfunnet fram mot år 2006. (…) Svarene har med verdier og ideologier å gjøre. (…) FAFOs håp er at “Kampen om framtiden” kan bidra til å gi fagbevegelsen bedre grunnlag for strategiske avgjørelser om hvor en vil hen, og hvordan en kan nå dit.” Det handler altså om; Kamp om verdier, ideologier og strategiske avgjørelser, der FAFO rapporten er et sentralt “dokument” i så henseende for tanken.

På side 17 i rapporten står; «Med «Kampen for fremtiden» ønsker FAFO å gi fagbevegelsen et redskap som brukes til daglig forståelse og strategisk planlegging.» Legg og merke til at  tittelen på rapporten har røtter ned i den franske blodige revolusjonen - bare tilfeldig?

 

Rapporten ble utgitt i 1990, nå 14 år senere ser vi at mange av dens mål dessverre er nådd. Må Gud se i nåde til Norge, slik at vi igjen kan gjenreise troen på Han.

 

Videre tar jeg for meg noen temaer i selve rapporten og analyserer disse.

 

Omorganisering

På side 10 står å lese: «Det at samfunnsendring krever organisasjonsendring». I klar tekst betyr det at skal man endre samfunnet en endre organisasjonen - og da bruker en ordet organisasjonsendring (eller omorganisering). Det er forklaringen på at alle i Norge nå kjenner på at det omorganiseres ”over en lav sko” - og folk blir slitne og apatiske og opparbeider seg en slags skjebnetro dvs det som skjer det skjer systemet er bare slik.

 

I ledelse for denne omorganiseringen sitter det toppskolerte mennesker innen de fleste faggrener - som vet hvordan samfunnet er bygd opp og hvilke «knapper» det skal trykkes på for å endre samfunnet i en ønsket retning. Å flytte bevilgninger fra/til ulike organisasjoner er en sentral slik knapp. Fjerner en penger kan en justere organisasjonen og arbeidsoppgavene, man kan nærmeste legge ned viktige arbeidsoppgaver i samfunnet eller overføre oppgavene til de man vet er tro mot systemet. Noen vil også føle seg smigret over nye oppgaver for i neste runde miste både penger og oppgaver i sin organisasjon.

For den som undrer seg over at hver og en av oss snart «stuper» under omorganiseringens ”terrorvelde”, er det opplysende å oppdage at det skjer ikke bare på din arbeidsplass. Men innenfor alle samfunnsgrener og på alle nivåer. Det er en villet ideologisk maktkonsentrasjon som nå seiler opp og den har ikke demokratiske og gode hensikter. Den er totalitær i sitt vesen og demonisk i sin ånd. Da vet vi hva vi har ned å gjøre.

 

Økonomi

Videre leser vi; «De økonomiske omgivelsene har påvirket det ideologiske klimaet i hele samfunnet sterkere de siste par tiårene enn ved tidligere opp- og nedturer i norsk økonomi (side 48).»

- altså en retningsbestemt økonomi fører til påvirkning av det ideologiske klimaet - da er det jo svært viktig å styre økonomien slik at man styrer samfunnet dit man vil. Det er ikke uten grunn at flere partier velger å sleppe markedskreftene løs og dermed skape et behov for den «sterke mann» etterhvert som samfunnet blir hardt (alles kamp mot alle) å leve i. Man trår inn i den sosialistiske/marxistiske tanke der enhver må klare seg selv eller om man vil den darwinistiske tanke «The survival of the fittest» - den sterkestes rett.

 

Familien

Fagbevegelsens syn på familien er følgende «Fra hver sin kant har staten og markedet overtatt oppgaver fra familien og de frivillige organisasjonene. Av likhetshensyn har fagbevegelsen vært pådriver for å overføre veldferdoppgaver til det offentlige (s.72/73)». «Fordelingen av oppgaver mellom familien, det offentlige og markedet er inne i en brytningstid. Det gjelder særlig velferdsgodene og omsorgsoppgavene». Jeg nevner her spesielt den Gud gitte foreldreretten, som er en torn i en sosialists øyne. Familien som er en pilar i samfunnet er bibelsk og dermed motarbeides den av fagbevegelsen, så fundamentalt er det.

 

Bønder og frihetstenkning

Det sies (s. 62) at det er sterk enighet om at det er ønskelig med større kapitalmobilitet over landegrensene som vil innebære økt konkurranse, økt materialisme, økt internasjonalisering (grensene skal vekk) og Åndelig fattigdom om vi vil. Matvareprisene skal ned og bøndene skal, i stor grad, vekk. Vi skal se i neste sitat er dette ikke er tatt ut av løse luften.

«Historien om det nye bosettingsmønsteret er samtidig historien om et samfunn som har endret seg fra et jordbrukssamfunn til en økonomi basert på industri og tjenesteyting. Arbeiderbevegelsen har vært med på å drive fram denne utviklingen. Den har og vært med på å styrke LOs innflytelse og medlemsgrunnlag.» Her sies det rett ut at bønder ikke nærer store tanker for de verdier arbeiderbevegelsen står for. Mange bønder tenker annerledes og hegner om demokratiet. Lurer noen fremdeles på hvorfor arbeiderbevegelsen, gjennom sin politikk, i dag jager matprodusentene som dyr og lurer bøndene ut i den ene nisjeproduksjonen etter den andre? Dette er ondskap satt inn i et byråkratisk system som fører Norge inn i en totalitær kontekst jmf det demokratiske underskudd i de regimer som sosialistene hegner om og ønsker ett nært samarbeid med også nede i sentral Europa. I dag sitter Valla (kjent som Stalin Valla) helt i toppen av LO. Noen som ennå ikke ser hva som skjer?

 

Marxistiske røtter

Arbeiderpartiet og sosialismen har sin arv fra marxismen og dens ideologi. Det sies rett ut på side 73 at «Verdier er sammensatte. De svever ikke evig og tidløst omkring, men er forankret i den aktuelle virkeligheten folk opplever». Her ser vi det ideologiske skillet som gjør at det ikke går å kalle seg en kristen sosialist for en virkelig sosialist er kun ateistisk i sitt vesen, og fornekter Jesu død og oppstandelse som en kristen bygger sitt liv på.

Historien har vel også bedømt denne ideologien best, med sine, forsiktig regnet, rundt 100 millioner menneskeliv på samvittigheten. Den franske historie med frihet - likhet - broderskap ble det også mye blod av, men Torbjørn Jagland har (Aftenposten 12.03.99) åpnet sin Ap.-filial i Paris, og sier det gjøres for å fremme Norges interesser og for å styrke Arbeiderpartiets rolle på den internasjonale arenaen. Han tenker nok mye lenger, antagelig ser han en verdensregjering som ett av sine mål, noe Den Sosialistiske Internasjonalen ønsker og der Jagland til stadighet møter. 

 

Hvorfor går man strakt i mot det som står i bibelens Apostelgjerninger 17, 26-27; «og Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss». Her er forklaringen på sosialistenes globale målsetting, den er sterkt Guds motarbeidende. De tror nok, viser det seg, at Gud finnes, men vil ikke følge Hans Ord om synd og nåde.

Jeg siterer videre fra Brock Chrisholm, direktør for Verdens Helseorganisasjon (WHO) i bladet SCP JOURNAL, 1991: «For å oppnå en verdensregjering er det nødvendig å fjerne menneskers individualisme, lojalitet overfor familietradisjoner, nasjonal patriotisme og religiøse dogmer fra deres sinn.» Her gikk det kanskje opp et lys til for noen mht dagens politiske retning i Norge (og andre land)?

 

Det kristne menneskesynet

Ser man alt dette som skjer i dag i ett større lys - trer det frem et lite hyggelig bilde, vi siterer fra boken om Sternkampen, utgitt av AKF på Evje: «Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn." Og videre: "Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet." 

Dagens kamp om Grunnloven og spesielt § 2 gjelder det kristne menneskesynet. Tidligere Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndals igangsetting av en gjennomgang av Grunnloven frem til 2014, på fritt grunnlag (?), er alvorlig sett i lys av den sosialistiske ideologi hur representerte. Man tar for seg det som omhandler såkalte ukorrekte forhold i Grunnloven og ønsker selvsagt å ramme Grunnlovens Ånd, § 2. Grunnolven sier selv at dens Ånd ikke kan forandres - visst så skjer er det ikke Norges Grunnlov lenger. De vil altså forandre Norge i hedensk retning! Stortinget bør stoppe dette arbeidet snarest.

 

Det er en alvorlig situasjon i Norge og internasjonalt. Det brukes politiske, andre metoder (som vi har sett ovenfor mht omorganisering av hele samfunnsområder og nasjoner), trusler og det ser ut til at en er på vei inn med drap av politiske meningsmotstandere.

 

Forræderi og resignasjon?

Det kan registreres en viss oppgitthet og resignasjon blant menigmann i dag over alt det gale som skjer. Men det er faktisk ganske positivt det at man blir oppgitt, fordi da vil det åpnes opp for at de tankene som f.eks. frembringes her kan synke inn - man kjenner seg igjen. Da er det håp om at man kan få inn nye folk som vil oss vel - ikke folk med mapper i KGB arkivene (f.eks. Statsminister Jens Stoltenberg, Utenriksminister Torbjørn Jagland), fordi de blir kontaktet av fienden fordi de etter mitt syn har meninger som passer KGB.

Når folket våkner opp og oppdager at Keiseren er naken og at de øverste lederne i Norge har lagt landet åpent for fienden ved å ødelegge landbruket, forsvaret, familien, demoralisert befolkningen etc. da er deres tid ute. De vil antakelig bli stilt for riksrett og få den straff de fortjener - dokumentasjonen for å reise riksrettssak ligger på bordet men viljen til å reise riksrett er ikke tilstede ennå.

De som kan litt nær historie vet at dette sviket har skjedd før i Norge - f.eks var det brukne gevær i flittig bruk inntil det smalt for alvor. Det kostet ca 15.000 nordmenn livet.

 

I dag er det tre grupper mennesker i Norge:

1) De som ikke skjønner hva som skjer men tjener systemet og som Russlands Lenin i sin tid betegnet som «nyttige idioter».

2) De som ut av redsel (kanskje de mister sine karrieremuligheter?) ikke sier det de innerst inne tenker - men lojalt følger sine overordnede og systemet.

3) De som sier hva de ser og tenker selv om de risikerer å bli betegnet «paranoid», eller miste det meste av videre karriere muligheter og anseelse.

 

Men hva er forresten karriere? - det må vel være å ha god samvittighet ovenfor mennesker og Gud og tale sannhet i sitt hjerte - uavhengig av hva som er politisk korrekt. Fra mitt ståsted, som orienterer seg ut i fra Bibelen Guds Ord, er det som er nevnt ovenfor ikke vanskelig å forklare grunnen til og vanviddet er til dels en ventet utvikling. Forlater man «Kilden med det Levende Vann», som Jesus kaller seg, går mennesket inn i demoniet i akselererende fart. Men opp i alt dette - er det slik som det alltid er når Jesus Kristus er oppstanden - da vil sannheten seire om man vil eller ikke. Slik er det; og det må vi takke Gud for! I så måte er det ikke deprimerende å lese ”Kampen om fremtiden” i et bibelsk overlys - men det er ikke greit å tenke på alle de menneskene som må lide pga at feil ideologi har inntatt statsapparat og samfunn i en kynisk kamp som ødelegger land og folk. Den dagen disse folkene får ødelagt nok eller kommer i rent flertall er det slutt på freden som hardt ble tilkjempet gjennom Kristningen av Norge, Grunnloven av 1814 og gjennom en lang verdenskrig. Da mister vi igjen ytringsfriheten og religionsfriheten. Vi skal også være klar over at NRK og flere kanaler, med sin kultur radikale ideologi, er en meget sterk kulturpåvirker (menings danner) ved siden av hjemmet.

Norge trenger gode hjem som kan gi trygge barn, barn som velger Sannhet fremfor løgn.

 

Gud er Sannhet

Avslutningsvis vil jeg sterkt poengtere at om en kaller seg sosialist, borgerlig, konservativ eller noe annet er det jo levd liv som teller. Det er med bedrøvelse en i dag ser både Høyre, KrF og Senterpartiet skeie ut på det ene ideologiske prinsipp etter det andre. Feminisme (feilslått og ødeleggende likestilling i motsetting til Gud sin tanke om likeVERD), evolusjonsteori (åpner for at Gud er død), bibelsyn og homofilispørsmål (vårt syn på Guds Skapelse til mann og kvinne) er sentrale praktiske og åndelige spørsmål som bestemmer hvor vi står i forhold til Gud.   

I tidligere tider viste vi hva et ord betydde - pga en felles kulturarv. I dag må vi se på hva personen gjør og der i gjennom se hva den enkelte legger i sine begreper. Ut i fra det kan vi slutte hva målet er.

Overordnet for Norges del vil det være uhyre viktig å bevare §2 i Grunnloven - mht vår fremtid som en fri nasjon.

Kampen om fremtiden dreier seg til syvende og sist om evigheten; det å gå evig fortapt eller vinne det evige liv med Gud.

Rapporten «Kampen om fremtiden» avslører hvor nøyaktig og møysommelig de som ikke tror på Jesus jobber - og burde gi oss kristne noe å tenke på. De gjør det de skriver, slik Hitlers ideer «Mein Kampf» i sin tid også ble satt ut i livet, selv om de færreste trodde på han før han gjorde teori til praksis.

 

Fra ett kristent ståsted er det allikevel viktig å poengtere at om ikke lenge setter Gud i Himmelen sluttstrek for ondskapen og da «skal hvert kne bøye seg for Herren». Vi ser at tiden nærmer seg for Jesu 2. komme - ikke minst med bakgrunn i hendelsene i Midtøsten for tiden, sett i et profetisk lys. Vi ønsker å leve i arven fra Jerusalem og ikke i arven fra den franske revolusjon.

Inntil Jesus kommer igjen må løgnens ansikt opplyses av oss ved hjelp av sannhetens Ord som har den gode evne å avsløre løgnen.

 

 

Relatert artikkel:

Hva er og vil sosialismen.