Fremskrittspartiet og kristne verdier

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Aftenposten hadde for noen dager siden et kraftig oppslag om Fr.p`s angivelige nyorientering mot kristendommen. De mente det var en ny trend hos Fr.p. i tråd med trender i tiden.

I Aft. den 2. 11. -04 svarer Carl I Hagen på oppslaget under overskriften "Fremskrittspartiet og de kristne verider". Han leverer for så vidt et greitt forsvar  - med henvisning til at de er et liberalistisk parti med basis i den engelske liberalisme sidestilt med de kristne verider man finner i Grunnloven, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. Men sier han: at det " er viktig å være bevisst på forskjellen mellom den kristne tro og kristne verdier. Tro er en privatsak,-" og Fr.p kommer aldri til å legge seg opp i hva folk tror. Men "Derimot har det store konsekvenser hvilke verdier samfunnet bygger på. Verdier er derfor mer enn en privatsak, og derfor har Fr.p. alltid vært bevisst på at vår politikk skal ligge godt forankret  i et bestemt verdisyn, det kristne verdisynet." Dette begrunner han delvis med henvisning til naturens rett og dermed en rett som er universell.

Den videre konsekvens av dette - bortsett fra dette med privat tro - er at man ønsker å skille stat og kirke.: "- vi ønsker ikke en sammenblanding av religion og politikk" noe man da hevder at muslimene gjør i sin fulle regimentsblanding.

I beste fall kan man ta Carl I Hagen opp i beste mening og tro at han ikke har kommet lenger i sin tenkning omkring kristendommen, veridene og Grunnloven. Det er i tilfelle liten forskjell på med hensyn til konsekvenser om han ikke vet bedre eller driver et politisk spill.

Det han ikke har forstått er at den ene og sanne Gud - det andre er avguder - krever å styre hele menneskelivet i begge regiment, men med forskjellige midler i de forskjellige regimenter. I det verdslige reg. styres det med lover og makt. I det åndelige regiment styres det med Ordet, bønnen og nådemidlene. Og denne sanne tro kristne tro - som den eneste og sanne tro - trenger å være annerkjent som den sanne kilde og rot for de kristne verdier. Av denne levende tro vokser det fram mennesker som er bærere av kristne verdier. Hagen kan ikke mene at de

Kristne verdier kan overleve i et samfunn av bare verdslige mennesker uten en levende tro som forplikter. Det blir som å håpe på at avskårne blomster skal stå evig i vasen. Det var store folkevekkelser og en levende tro som skapte både de angloamerikanske og de nordiske samfunn med basis i Skrift og bekjennelse. Og man forstod så vidt mye av menneskets ondskap at man bygde opp et sikkert system av lovverk med maktfordeling med den rette frihet og orden på basis av budene og Skriftens tenkning. Derav § 2 og den gamle § 100 om ytringsfrihet samt alle de andre menneskeretter og  retter som gjennomsyrer være strukturerte institusjoner som holder det hele på plass - men som nå rakner fordi den rette tenkning og lære ikke lenger er på plass.

Og dette er det Carl I Hagen ikke forstår til bunns - slik som han burde forstå det. De gamle som formet Grunnloven hadde et folk i ryggen som var gjennom kristnet av kristenkunnskap - ikke minst etter Pontoppidans verk og skolen undervisning i dette. (Sannhet til Gudsfryktighet . Forklaring til Luthers katekisme.)  De forstod ta skulle man ta vare på de kristne verdiene måtte kombinere "Guds to sverd" (åndens og maktens) i en gjensidig forpliktelse. Og det gjorde man i Grunnloven - der staten forpliktet seg på å forsvare og holde oppe den levende kirke - og kirken på sin side hadde frihet og hjelp til å utbre Ordet og frembringe Ordets frukter i folkesjelen.

Det var og er ikke regimentsblanding - så lenge lovene blir fulgt og den gjensidige respekten er til stede. Men nå "paven vil være keiser" eller "keiseren vil være pave" - som vi har sett det mange ganger i historien og man nå ser det tydelig i Norge hvor politiker makt brer seg inn kirke og organisasjoner og prelatene begynner å blande seg inn i partipolitikken - da går det galt. Så kommer ropet på deling av kirke og stat - og det gode vi har hatt

Rives i filler.

Hagen viser også sin manglende forståelse av de kristne verdier ved at han er med på å angripe grunnleggende verider i Grunnloven som en av hjørnestenene, nemlig Gr.l  § 100 som han nylig ville ha enda mer liberal enn det som ble vedtatt. At de alle sammen ødela forankringen i Guddommen, (blasfemi) , ikke tok med "sædelighed" som nemlig en den kristne "sed og skikk" som i aller høyeste grad har med kristne verdier å gjøre, osv.

Fr.p`s Hedstrøm har nylig sendt inn et Grunnlovsforslag om å fjerne § 107 , Odelsretten - som det ettertrykkelig står at ikke må fjernes. Og det med god historisk grunn som Fr.p. tydeligvis ikke har anelse om. Hadde de brydd seg med å sjekke historien til "Opplysningsvesenets fond" hadde de kanskje forstått at dette har med en så viktig

Liberalistisk grunn som maktfordeling. Den franske filosofen - lærte maktfordelingen nettopp i England.

Før Fr.p. setter seg ned og virkelig forstår Grunnlovens ånd § 112 (før 110) - ser det for meg ut til at de fortsetter å drive nedrivningsarbeidet sammen med de fleste andre på Stortinget. Ville de gjøre et seriøst arbeid med dette kunne de få AKF/ Krossen Medias utmerkede bok om "Kampen om menneskerettene". Et sett til samtlige Fr.p. representanter, rolig gjennomlesning samt noen ukers seminarer - ville kunne bøte på de verste hullene i forståelsen - og dermed gi Fr.p. den rette kursen i kampen for fundamentet i vårt norske samfunn.