Evolusjonens Pris

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

Den danske jurist og høyskolemann Poul Hoffmann skriver, sitat: “- Mennesket er et dyr, som skaper Gud i sitt bilde etter hvert som det utvikler seg, sa Darwin. Så sluttet man å dyrke Gud og begynte å dyrke mennesket og utvikle seg til dyr.

- Religion er avsporet seksualitet, sa Freud. Så avskaffet man religionen og fikk avsporet seksualitet istedet.

- Religion er opium for folket, sa Marx. Så avskaffet folket religionen og fikk opium istedet.

- Bibelen er full av fabler og menneskepåfunn, sa Bultmann. Så forlot man Bibelen og fikk fabler og  menneskepåfunn istedet.

- Onde ånder er gammel overtro, ropte de falske profeter i kor. Så sluttet man å tro på onde ånder og kom vergeløst i deres vold. Gud lar seg ikke spotte.

Saken er egentlig den at den menneskehet som man har fratatt den sanne religion, kristendommen, og i stedet forsøkt å sperre inne i materialisme, rasjonalisme etc., er i ferd med å eksplodere som en dampkjele når trykket blir for stort.  Den er brutt opp for på egen hånd å søke forløsning i de skjulte verdener. Ved å grave gammel hedenskap frem, ved hjelp av sadisme, ved hjelp av narkotika.

Saken er egentlig den at verdens forrådte ungdom søker seg en vei ut av forstandstroens dødscelle, som deres foreldre har anbragt dem i. Middelet er en kritikkløs sammenskrapning av alt som kan gi en smak av å være utenfra, alt som kan lindre den innesperrede forløsningens press. Kan man ikke få Gud, tar man Satan.”1

 

Hvorfor tror du man i det tidligere Sovjetunionen la stor vekt på neodarwinismen når man ønsket å omskolere mennesker. Jo, dette var (og ER) en av de sikreste veiene til å få dannet et menneske som i sine tanker var ateistisk og “lett styrbart”. Vi vet hva det førte til.

 

Flommen kom

Men er ikke bevisene mange for at en makroevolusjon (utvikling av nye arter) har funnet sted vil noen spør seg.  La oss se på noen eksempler som indikerer en løsning slik man finner dem i Bibelen. I 1. Mosebok kapittel 1 vers 6 og 7 leser vi, sitat: “Og Gud sa: Det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det blev så.”

Denne vannkappen  rundt jorda ga grunnlaget for en absorpsjon av skadelig ioniserende lys samt et grunnlag for et godt og varmt klima. Dette ga seg utslag  i en betydelig høyere levealder enn i dag, noe man ser beskrevet i Bibelen, samt i fortellinger fra Egypt, Syria, Persia, India m.fl..  Funn av fossile tropedyr nær polene, viser også at man en gang hadde et universelt tropisk klima. Dette klimaet ga nok også grunnlaget for at de kaldblodige dinosaurusene kunne leve på jorda. Men så ble de plutselig borte, og hvorfor det? Jo, Bibelen forteller oss om menneskets syndefall som etter hvert resulterte i at vi fikk syndefloden da alle kilder brast i det store dyp og vannkappen regnet ned på jorden i førti dager og førti netter. (1.Mos.7.11-12) Den beskyttende vannkappen ble borte, menneskets levealder ble redusert og det universelt varme/frodige klimaet opphørte slik at dinosaurene i Noahs ark ikke klarte seg etter flommen.

Har vi beviser for en slik stor flom. Biolog Sylvia Baker ved Universitetet i Sussex gir oss noen svar, sitat: “For det første - er minst tre fjerdedeler av jordens overflate dekket av sedimentære bergarter. Disse sedimenter må naturligvis være erodert fra et annet sted, og deretter transportert og avsatt. Dette er nøyaktig hva som skjer under en flom. Det er mye som tyder på at disse  tykke sedimentlagene ble dannet på svært kort tid - ikke over millioner av år. En har funnet mange fossile dyr og trestammer som ligger på tvers av berglagene, og som strekker seg over flere lag, opptil 10 meter. De øverste deler av disse fossiler er like godt bevart som de nederste. Dette viser at hele dyret eller treet ble begravet på kort tid under et raskt voksende sedimentlag. Enkelte steder i USA er svære krypdyr funnet i en slik stilling. Dersom sedimentene var avsatt med dagens hastighet ville det gått 5000 år før dyrene var begravet. Nær Edinburg er en trestamme funnet. Denne var over 25 meter lang og gikk gjennom 10 eller 12 sedimentære lag. Fossilen var så godt bevart at det er tydelig å se at den var blitt raskt begravet.”2

 

Teorier, metoder og naturlover

Underbygger så ikke naturlovene den evolusjonistiske tro. Termodynamikkens 2. lov forteller oss at orden ikke kan oppstå ved en tilfeldighet. Det vil med andre ord si at det er en naturlov at en prosess går mot uorden om den ikke blir styrt (se Romerbrevet 8.20-21). Dette blir det vel ikke makro-evolusjon av. Man kan jo undre seg over hva slags naturlover vi skulle hatt i ursuppen som fra vann(H2O), karbondioksid(CO2), metan(CH4) og ammoniakk(NH3) ved hjelp av energi skulle gitt oss organiske molekyler deretter aminosyrer og til slutt et replikasjons-molekyl som skulle ha ført til liv.

Det kan også sies litt om de metodene som benyttes når man driver med aldersbestemmelser  av fossiler og bergarter. De vanligste metodene basert henholdsvis på blyisotoper, kalium-argon, carbon 14 er alle befengt med alvorlige mangler m.h.t. sine grunnantagelser.

Her skal bare nevnes at selv Libby, som utviklet  C-14 metoden på slutten av 1940 tallet innrømmer at hans metode bare kan benyttes til dateringer av fossiler med en alder på mellom 5000 - 10 000 år.2  Dette hører man ikke mye om i de norske akademiske miljøer og undervisningsinstitusjoner, men det er jo ikke uinteressant av den grunn.

Prøv å forklar øyets oppbygning ut i fra en evolusjonistisk modell, da vil du oppdage følgende, sitat fra Sylvia Baker: “Alle de spesialiserte cellene som utgjør øynene skulle angivelig ha utviklet seg på grunn av fordelaktige mutasjoner i enklere celler som var utgangspunktet. Men hva er hensikten med å ha et hull foran på øyet som slipper lyset igjennom dersom det ikke er noen celler bak i øyet som kan ta i mot lyset? Hva er hensikten med en linse som danner en avbildning hvis det ikke er et nervesystem som kan tyde avbildningen? Hvordan kunne et system av synsnerver ha utviklet seg før det var et øye som kunne gi nervene impulser?”2

 

Guds løsende allmakt

Bibelen forteller oss at verden med dens liv ble skapt ved Ham som også opprettholder livet. Leser vi Bibelens 1. kapittel ser vi bl.a. at skapelsedagene her er på 24 timer “Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsette tider og dager og år.” (1. Mosebok 1.14)

 

Skal vi da slå fra oss Bibelen som en samling menneskepåfunn, slik Bibel kritikeren Bultmann gjorde, eller følge eksempelet til den tidligere religiøse russiske fritenkeren dr. Ivan Panin. Ivan Panin var matematiker av profesjon og behersket både gresk og hebraisk. Ut av litterær interesse begynte han å studere Bibelen på grunnspråket. Og fordi greske og hebraiske bokstaver har en tilhørende tallverdi (alfa=1 beta=2 osv.) oppdaget Panin til sin store overraskelse at Bibelen var bygget opp etter et matematisk 7 tallsystem. 3  Han så altså, at Bibelen iberegnet alle dens slektsregistre var sammenvevet i et kjempemessig syvtallsmønster. Sitat: “Var dette menneskeværk? Var det i det hele taget muligt? Dr. Ivan Panin kaldte to venner til sig, som var kyndige i det hebraiske og græske sprog, og i 13 uger arbejdede de møjsommeligt sammen for ved hjælp af leksika og udregninger bare at opbygge een eneste sætning på de to sprog efter syvtallsprinsippet.”3  Dette førte til Panins omvendelse. Han innså at Bibelen, skrevet over 1600 år av både konger og bønder, som  ofte bodde langt fra hverandre samt oftest ikke kjente hverandre kun hadde et felles - de var Guds menn, drevet av Den Hellige Ånd.

 

Menneskesynet

Vi kan vel si det slik at det falne mennesket føler det i første øyeblikk som en befrielse å bevege seg bort fra Gud. Men, konsekvensene er fatale noe Dr. Francis A. Shaeffer uttaler slik i sin bok Skjebnetime, sitat: “- dersom en aksepterer en virkelighetsforståelse som sier at det eneste som fins er masse og energi, formet av tilfeldigheter, da har en devaluert mennesket og stilt det  linje med dyr. Da har en bare to skiller igjen, liv og ikke-liv. Og dersom en tror at mennesket egentlig ikke er forskjellige fra dyr, hvorfor skal en så ikke behandle dem på samme måte.”4  Det er dette menneskesynet, som òg nevnt innledningsvis, vi idag ser resultatene av innenfor flere og flere samfunnsområder.

Dette er altså evolusjonens pris. Men det finnes heldigvis en alternativ vei, den veien går gjennom de kjente linjene fra Johannes evangeliet 3.16 “For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv!” Det er bedre å tro at Gud har vært der hele tiden enn å tro at ingenting har vært der hele tiden. En Gudstro stemmer også overens med alt det fantastiske vi ser rundt oss i naturen.

 

 

Kilder

1.  Hoffmann, Poul. Narkotika og sex i Bibelens lys. Ansgar.

2.  Baker, Sylvia. på vaklende føtter  --  Søkelys på Darwins

     utviklingsteori. Hermon Forlag A/s, 3577 Hovet.

3.  Guds matematikk og syvtallsmønsteret. Kirkeklokkenes Forlag,

     Nitivej 8, DK-2000 København F.

4.  Schaeffer, Francis A.. Skjebnetime. Ansgar, 1986.