Direktesalg fra gård gir økt overskudd!

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit

 

 

I Gartneryrket nr.5 2004 kan vi lese følgende:

1. Av totalmarkedet for frukt og bær, grønnsaker og potetsektoren hadde disse en omsetning regnet i forbrukerpris på kr 15,5 milliarder i 2003. Av dette utgjorde norsk produsert vare i produsentpris kr 1,8 milliarder og import vare i importverdi kr 3,8 milliarder – til sammen kr 5,6 milliarder. Kjedene sto for 72,5% av omsettingen.

2. Antall produsenter var i 2002 for poteter 7 1217 stk (150 000 da) og for grønnsaker 1 753 stk (60 000 da).

 

Den observante leser vil nå ha sett at differansen mellom forbrukerpris og produsentpris inklusive importverdi er kr 9,9 milliarder. Produsentprisen har altså steget ca 2,8 ganger når forbrukerprisen er klar!

Her ligger det er stort potensial for økt inntjening på produsentnivå, i en allerede presset produksjon!

 

Det er ut i fra disse tallene klart at det ikke er produsent som henter ut den største inntekten av den jobben han gjør største delen av, men grossister, videreforedlere og detaljist.

Dette er ikke en god situasjon og dette gapet bør minskes drastisk så inntjeningen økes for produsent.

En norsk landbruker i dag har en lønnsevne per time, om vi eksemplifiserer med Vestfold fylke, på kr 66,- og med en nettoinvestering i jodbruket på kr minus 14 000,-. (Tall fra de årlige driftsgranskningene fra Nilf.)

 

 

Noen muligheter

 

1. www.direktemat.com er en hjemmeside som det anbefales å ta en kikk på. Legg merke til prisen for produktene sammenlignet med dagens produsentpris, se og lær. Dette kan kalles direkte salg og slakteriet hjelper deg med sin kompetanse og krav til hygiene.

2. Opparbeid deg en fast kundekrets, det gjør det hele enklere. Mange forbrukere setter stor pris på en slik direkte kontakt. Bondens Marked er eksempel på en slik type virksomhet, som du kan lese om på www.bondensmarked.no .

3. Videreforedling. Her bør det være muligheter:

Eksempelvis for røyking av lammekjøtt, grønnsaksblandinger etc. Tar du en kikk på hjemmesiden til Matforsk har de blant annet aktuelle korte kurs (1-3 dager) om videreforedling og alternative markedskanaler (neste kurs 9.6.04).

 

Dette var noen eksempler på veien videre. Undersøk dette og gjør et lite regnestykke på hva dine muligheter kan utgjøre i kroner og øre. Husk også at for eksempel direkte salg og videreforedling underbygger din egen bedrifts fremtid og frigjør deg mer fra internasjonaliseringen, fordi forbruker veldig ofte ønsker å kjøpe trygg mat lokalt. 

Ta gjerne kontakt med noen som allerede driver slik virksomhet og hør deres erfaringer.