Bibeltro debattanter og blader og eller - - ?

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Bibeltroskap og tidsbegrepet

Bibeltro vil de aller fleste av debattantene i skapelsesdebatten være - om de har avvikende syn på Bibelens tale om saken eller ikke. Å være bibeltro kan vel ikke bety noe annet enn å tro det Bibelen sier bokstavelig når det ikke  klart går fram av rammene og sammenhengene at det skal forstås annerledes! Saken er nemlig den at sentralt i angrepet på Bibelens fremstilling av skapelsen er tidsbegrepet. Hvor Bibelen klart taler om dag a 24 t. og en ung jord ca. 6000 år, der har teologene og den såkalte vitenskapen tøyd dager og jordens alder til millioner av år både med hensyn til de konkrete skaperdager som Bibelen taler om og jordens alder. Dette er en grunnforutsetning for hele utviklingslæren. Det slås fast både av tilhengere og motstandere av utviklingslæren. Det er kompromisset som teologene inngikk med "vitenskapen" for å bli regnet med, selv om man helt inntil for 150 - 200 år siden har regnet som Bibelen gjorde det. Men nå invaderte nye tanker Bibelen og fastholdes i dag langt inn i konservative rekker. Flere av de bøkene jeg nå har lest, fastslår at det var nettopp ved det Gud sa om "tidsbegrepet" i sitt åpenbaringsord  at man nå satte inn støtet: "Har Gud virkelig sagt" dette? Den siste boken som fremhever "tidsbegrepets" sentrale betydning er "Gud skapte. Hvordan jorden ble til " Lunde forlag 2004.

Her skriver forfatteren under avsnittet "Tidens betydning": "Lange tidsperioder kan få en tilsynelatende usannsynlig idé til å virke sannsynlig. - - - - Faktisk er en slik teori om menneskets opprinnelse og utvikling selve grunnlaget for evolusjonsteorien." s.106-107.

 

På hebraisk er ordet for "dag" "YOM" og det er nå fastslått til det ugjendrivelige at det i 1. Mosb. 1 betyr dag à 24 t. Det er det Bibelen sier, det Gud har talt! Andre forståelsesformer og utviklings-tanker i 1.Mosebok hadde man allerede i gammel hedensk gresk tid, noe som ble blankt avvist av de gamle rabbinerne. Både de gamle og nålevende rabbinere, andre godt vitenskapelig skolerte jøder, en rekke dyktige vitenskapsmenn i store kreasjonist-organisasjoner i utlandet samt hjemlig ekspert på hebraisk slår fast at dette er den rette forståelsen av "dag" og at jorden er ung , ca. 6000 år. Og man slår også fast at det er en avgjørende viktig sak å holde fast ved. Dette som "Fast Grunn" omtalte som "sørgelig" at noen forkludret debatten med! 

 

Vi er også fullt innforstått med at når disse falske tankebygninger skal rives og Guds Ord om "Troens første artikkel" komme på plass igjen med sitt fundament i Guds Ord, da blir det leven. Det forteller boken "Gud skapte - " slik: "Den som utforder evolusjonsteorien, bli ofte sett på som er religiøs tulling eller fanatiker. Evolusjonister møter ofte motstand mot sin teori med sinne og en nærmest fiendtlig innstilling." Det har vi allerede møtt flere ganger - fra godt skolerte folk som endatil nekter å debattere med oss! Noe jeg til dags dato ikke engang har møtt i harde politiske miljøer hvor jeg har deltatt i mange år. Samme bok sier også en annen viktig sannhet om mulighetene for å overbevise folk med argumenter: "Det kan være meget vanskelig - selv med de beste argumenter for hånden. Bare Guds Ånd kan åpne sinnet til en person som er åndelig blind." s. 12.

Nå skal man ikke ta motstand så tungt på egne vegne, og det er også en viss hjelp i å høre hva de opplever på troens slagmark i USA. Aft. har store to siders oppslag i sitt bilag 8. mai d.å. og der uttaler en av ICR`s ledere Morris: "I utviklingslæren er mennesket kun et utviklet dyr, fortsetter Morris. - Hvis Bibelen er sann, som vi selvfølgelig tror, er mennesket Guds skapning. Vi søker sannheten, en sannhet som er i samsvar med Guds ord. Dette faller mange tungt for brystet. Akademikerne starter med å ignorere oss, for så å gjøre narr av oss. Nå er de sinte på oss, og slåss mot oss. Vi gjør fremskritt!" ICR er i dag en lobbygruppe for kristne konservative i USA, "og kan ta en del av æren for at den bibelske skapelsesberetning møter stor aksept blant amerikanerne. Nylig viste en spørreundersøkelse at rundt 60% av den amerikanske befolkning tror skapelsen skjedde i løpet av seks dager, mens nesten halvparten  tror at mennesket ble skapt i Guds bilde for rundt 6000 år siden." Slikt trenger vi også i Norge!

 

Ordet sier:

I ca. 1 1/2 år har nå debatten rullet og gått i Dagen og litt mindre i flere andre blader bl.a. Utsyn og aviser. Sannheten er blitt fremholdt en rekke ganger, godt dokumentert både fra Skriften og relevant og overbevisende litteratur. En har ikke noe problem med å innrømme folk muligheten av å ta feil og drøfte saken videre til de og en selv kommer til klarhet og sier - beklager, sannheten var slik. Men når man ikke vil la seg overbevise, men fastholder de bibelstridige tanker - da står man overfor noe farlig og mye verre. Nedenfor tar jeg inn bibeltekstene som omtaler skapelsen i 1. Mosebok 1 og 2. Mosebok 20,10-11. Og div. uttalelser som er fremkommet i Dagen og Utsyn i det siste. Mange flere kunne vært sitert, men det får vi heller komme tilbake til.

 

1. Mosebok.1,v. 1-13: " I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.  - - -  "Og det blev aften og det blev morgen, tredje dag." Legg merke til at her markeres dagen med et nr., aften og morgen, i tillegg til det som er sagt om "YOM" over. Det vises for øvrig til artikler om saken i "Norges Kommentar Avis."

2. Mosebok 20,10 - 11: "Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; - - - -

v. 11: "For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dagen,- -." Dette Ord trenger en ikke hebraiske kunnskaper for å forstå. Det er krystallklart og bør være med å belyse dunklere ord om de måtte finnes. Også en rekke andre Ord kunne anføres også fra NT.

 

En anfører også at "den hele Skrift er innblest av Gud - " ikke bare deler av den. Bibelens selvvitnesbyrd er avgjørende også for en kristen fagmann innenfor de forskjellige disipliner - og fra utlandet ser en at dette er ikke noe problem - om man har en villig ånd. Der ligger det store alvoret som enhver kan prøve seg på. Vi har Skriftens egne skarpe advarsler mot å "legge til og trekke fra" Ordet som er oss åpenbart.

Og la det være klart at de av oss som er blitt overbevist av Ordet og ikke har større tillit til mennesketanken - uansett hvor skarp den måtte være - enn at der de kolliderer med Guds Ord, der må "vitenskapen" og menneskelig kunnskap vike med sine variable hypoteser og teorier inntil de samstaver med Bibelen. Vi bekjenner oss til en allvitende og allmektig Gud. "Å frykte Herren er begynnelsen til visdom-" Salm 111,10. "Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap,-" Ordsp. 1,7. Vi holder oss til Paulus`ord i 1. Tim 6,20-21: "Timoteus! Ta vare på det som er deg overgitt, så du vender deg bort fra det vanlige tomme snakk og motsigelsene fra den kunnskap som falskelig kalles så, som nogen bekjenner seg til, så de har faret vill i troen. "

 

Dagen og Utsyn setter på trykk

I Dagen har lektor Jon Kvalbein vært en svært aktiv skribent med til dels harde konfronta-sjoner. Nå skriver han, og Dagen trykker følgende på kronikkplass den 30. juni 2004 under overskriften: "Darwins tilfeldighetstro er uvitenskapelig" og så kommer det i forbindelse med drøftingen av begrepet "kreasjonist": "Nå definerer ikke Tunstad hva han mener med begrepet kreasjonister. Dersom han med dette vil betegne mennesker som hevder at verden er skapt på seks vanlige dager for ca. 6000 år siden, er jeg ingen kreasjonist" (uthev. av meg)

Så kan enhver sammenligne med det som er sagt over og konkludere selv. Dagen har også tatt inn en høyst omtrentlig og mangelfull anmeldelse av boken "Gud skapte"  - en anmeldelse  av Tore Lund som etter min mening overhode ikke yter boken rettferdighet. Nå har jeg lest det meste av den - og kommer tilbake til den saken. Man undres om man møter denne "kreasjonistinnstilte" boken - med de holdninger som er ref. til fra USA? Boka er etter min mening - så langt jeg er kommet - en utmerket bok som virkelig unge mennesker bør få til hjelp i den norske vantro situasjon!

 

Professor Kanestrøm (UIO)

er konsultert på underlig vis av Utsyn i forbindelse med annonseringen av boken "Gud skapte -". Hvorfor man ikke kunne la forlagssjefen Asbjørn Kvalbeins omtale av boken stå i første omgang  - samt gi boken en bred omtale - for deretter slippe til kritikerne. Man måtte endatil opplyse om at "Noen av konsulentene til Lunde anbefalte forlaget ikke å gi ut boka"! Nå slipper man til prof. Kanestrøms syn - som for øvrig er velkjent fra Dagens spalter. Utsyn introduserer med bl.a.: "Forfatteren tror at Gud skapte på seks dager. Dessuten sier de at jorda er ung, det vil si rundt 6000 år."  Så kommer Kanestrøm på banen med div. utsagn uten å ha lest boken: "ikke mange seriøse forskere som vil hevde noe slikt som dette. - -  Dette gjør en påstand om at jorda bare er 6000 år vanskelig å forsvare, sier han" Om vannkappen med sine funksjoner som falt ned fra himmelen og vannet som strømmet ut fra jordens indre og skapte "Syndefloden" sier han  - "er svært spekulativt." Han avslutter med: "Jeg mener folk kan bli ført bak lyset av ei bok som denne. Når menneskene som leser boka kanskje senere finner ut at opplysningene i den ikke stemmer, kan det gå på troen løs, mener professor Kanestrøm."Så kan man igjen sammenligne med Bibeltekstene og konkludere selv. De har gjentatte ganger blitt forholdt hva Skriften sier og hva en rekke høyst seriøse vitenskapsmenn i utlandet sier. De er dessuten intellektuelt oppegående menn som ikke har problemer med å lese utenlandsk litteratur, likevel fortsetter de som om ingen andre seriøse motforstillinger finnes på dette grunnleggende punkt om "tidsbegrepet" er slik som Bibelen sier, kristenheten fra gammelt av frem i ca. 1850 mente, rabbinerne mener den dag i dag og som er den rette utleggelse av Skriften og ordet "Yom".

Man forstår mer og mer hvorfor det har gått så galt innen norsk kristenhet og samfunnslivet i vårt arme land. Troen på Ordet og Gud som skaper "Troens første artikkel" blir nok bekjent, men har blitt hengende i løse luften for uttallige unge mennesker som gjennom TV, barneskolen, gymnas (også kristne) og høyskoler og Universiteter har blitt fortalte at, jo vi tror på Skaperen, men ikke slik som Gud har sagt det - for i dag vet vi så meget mer og så mye bedre.

Når man har tatt feil av veien - som mang en har gjort opp gjennom tiden - en selv inkludert - finnes det, som Vigilius sa, bare en mulighet: Gå helt tilbake til der en tok feil av veien - og så slå inn på den rette veien og holde seg der ved Guds nåde til en er helt hjemme. Stien er smal og foraktet - men er likevel den eneste vei som fører helt frem.

 

På gravstøtten til Søren Kierkegaard står dette gode vers: "Det er en liten tid så har jeg vunnet - så er den ganske strid med et forsvunnet. Så kan jeg hvile meg i rosendale og uavladelig med Jesum tala."