Om navnet Jesus


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.01.10

 

Da åtte dager var gått, og Han skulle omskjæres, fikk Han navnet Jesus, som Han var kalt av engelen før Han ble unnfanget i mors liv. Luk 2, 21


I dette navn er alle våre salighets skatter, alle himmerikes goder og hele evangeliet skjult. Derfor skal dette navn være alle kristnes gylne klenodium, sjelens skjønneste smykke, største skatt og skjønneste lys. For navnet Jesus stråler klarere for Gud i de troende hjerter, enn det klareste lys og den skjønneste rubin og diamant. I dette navn er det evige livs og den guddommelige erkjennelses lys, som fordriver all vantroens og fortvilelsens mørke og blindhet av hjertet. «Herren er Gud, Han lot det bli lyst for oss » (Slm. 118,27).

Hva følger nå av dette lys? Guddommelig visdom. Er nå Jesu navn vårt sjelelys, så er det også vår høyeste visdom. Hvorfor? Fordi det lærer oss hva for en mektig saliggjører vi har. For Han er ikke bare et sant menneske, men også en sann Gud, for Jesus betyr en saliggjører (frelser); men å gjøre salig, det kan ingen uten Gud. Slik er det vår visdom, at vår salighet ikke er grunnet på et blott menneske eller en engel, men på Gud selv. Derfor er det av en høy Guds visdom, at omskjærelsen og navnet Jesus er sammenføyd i dagens tekst.
For som omskjærelsen viser at Han er et sant menneske, slik viser navnet Jesus at Han er en sann Gud.
Han er omskåret som en sann Abrahams sønn, Jesus er Han som en sann Guds Sønn. Med navnet Jesus lærer Han oss at Han er vår saliggjører. Med omskjærelsen lærer Han oss hvordan Han er vår saliggjører, nemlig ved sin lydighet, fyllestgjørelse og blodsutgytelse.
Så er det også en stor visdom, at vi vet at Gud i dette navn hører vår bønn og gir oss det som vi ber om etter Hans vilje. Vi behøver ikke en helgens bønn til det.

Hva følger da av denne himmelske visdom i Jesu navn? Rettferdighet. For det er den høyeste visdom som gjør oss rettferdig. Så er nå Jesu navn vår rettferdighet, som det heter i 1 Kor. 6,11: «Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn.»

Hva følger av rettferdigheten i Jesu navn? Helliggjørelsen. Derfor er Jesu navn vår helliggjørelse, som helliger oss: «Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd» (1 Kor. 6,11).

Hva følger nå på en slik helliggjørelse? Den åndelige velsignelse i himmelske goder, ved Åndens mange slags gaver. Derfor er Jesu navn vår velsignelse til legeme og sjel. Forbanner verden deg, så velsigner dette navn deg. Det velsigner ditt embete, din inngang og utgang. Bruker Satan loven for å forbanne deg ved den, så velsigner Jesu deg, ja, dette navn gjør deg til Herrens velsignelse.

Hva følger da på velsignelsen? Den evige salighet! Derfor er Jesu navn vår salighet. «Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved» (Ap.gj. 4,12). «Du skal kalle Ham Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder» (Mt. 1,21).

Hva følger nå av disse himmelske goder og hva virker de i et troende hjerte? Sann trøst! Derfor er Jesu navn vår høyeste trøst, for det trøster oss imot våre synder, imot Guds vrede, død, djevel og helvete. Forsak derfor ikke i dine synder, bli ikke forskrekket for døden og djevelen! For Jesus er jo din saliggjører.
Av trøsten følger sann fred. Derfor er Jesu navn vår fred, vårt hjerte hviler så skjønt i Kristus, i Hans fortjeneste. Han har gjort fred ved sitt blod (Kol. 1,20). «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus» (Fil. 4,7).

Hva følger nå av denne hjertefred? Glede. Derfor er Jesu navn vår høyeste glede. Slm. 16,9: «Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære (sjel) fryder seg.» Luk. 1,47: «Min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Du er for mitt øre den deiligste sang! I munnen er du den søteste honning! For mitt hjerte er du den høyeste fryd!

Hva følger nå av denne sjeleglede? Styrke, beskyttelse og seier. Derfor er Jesu navn vår styrke i svakhet, vår beskyttelse imot fiender, vår seier over verden, døden, djevelen og helvete. Det er Guds sterke navn, som beskytter oss og holder oss oppe i kors, forfølgelse, fortvilelse og dødsnød.

Hva følger da på denne seier? Herlighetens krone. «Den som kjemper på idrettsbanen, får ikke seierskransen uten at han følger reglene» (2 Tim. 2,5).
Så er nå Jesu navn vårt hodes æreskrone, som vi på hin dag skal bære i herligheten. Se! da skal vi motta en skjønn krone av Herrens hånd. Kort sagt: I dette navn er hele Guds rike, som er rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd (Rom. 14,17).

 

Dette skal vi nå vakkert sammenfatte og bruke til en velsignelse, som vi daglig skulle velsigne oss med: Det hellige Jesu navn opplyse meg, lære meg, rettferdiggjøre meg, helliggjøre meg, velsigne meg, gjøre meg salig, trøste meg, gi meg fred, glede meg, styrke meg, beskytte meg og være min seier over alle mine fiender. Til det hører nå troen, som trekker alle disse krefter til seg av Jesu navn: Lys, visdom, rettferdighet, hellighet, velsignelse, liv, salighet, trøst, fred, glede, styrke, beskyttelse og seier.
Dersom du nå har Jesu navn i ditt hjerte, så har du alle disse himmelske skatter i deg.

- Vi vil slutte med den 115 Salme v. 1: «Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld!» Amen.