Kristus vår rettferdighet!

Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.03.10

 

Han (Jesus) som for oss er blitt - rettferdighet! 1 Korinterbrev 1, 30


Denne rettferdighet blir vi delaktige i ved troen. Tro på den Herre Jesus, sa Paulus til fangevokteren, så skal du bli frelst, du og ditt hus! (Ap.gj. 16,31).
 

På et annet sted sier han: Guds rettferdighet kommer til alle og over alle som tror på Jesus Kristus (Rom. 3, 22).
 

Ved troen, som Gud har lagt i vår sjels innerste grunn, og der opptennes ved Den Hellige Ånd, må Kristi rettferdighet gripes, favnes og mottas. Alene av nåde ved samme tro blir vi gitt og tilregnet Kristi rettferdighet, uten noen av våre foregående eller medfølgende gjerningers, eller vår verdighets fortjeneste.
Gud, la derfor ditt ord og din ånd virke og opptenne troen i oss, for at vi ved den kan bli delaktige i Kristi rettferdighets usigelige skatt og eiendom!
 

Vi må rettferdiggjøres ved troen, som er i vår sjels innerste grunn. Liksom et menneske ved Satan er forgiftet i sjelens innerste krefter og dypeste grunn, så må det ved troen og Kristi store fortjenestes legedom leges og hjelpes i innerste hjerte. For ved troen blir mennesket delaktig i Kristi rettferdighet og hellige fortjeneste, ja, i hele Guds rike, som er innen i oss (Luk. 17,21).
 

Kristi rettferdighet blir derfor tillagt oss ved troen, fordi den er bygd på Guds sannhet og løfte, det løfte om rettferdighet og salighet som Gud lovte og tilsa Abraham og hele hans troende slekt. For løftet utkrever troen, og troen grunner seg på løftet og pakten.
Derfor skriver Paulus: Rettferdighet kommer av troen, for at den kan være av nåde, og at pakten skal stå fast. (Rom. 4, 16).  I Gal. 3,6 sier han dette: Det er som med Abraham: Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn.
Skriften som forutsa at Gud rettferdiggjør hedningene ved troen, forutsa dette evangelium til Abraham: I deg skal alle hedninger velsignes. De som er av troen blir derfor velsignet med den tro Abraham. I den mening blir det også sagt i Joh. 1,14 at Kristus er full av nåde og sannhet. Nåde og sannhet er gitt oss ved Jesus Kristus (Joh. 1,17). Denne sannhet er især oppfyllelse av løftene.