Juleandakt:

 

Unnfanget

ved Den Hellige Ånd født av jomfru Maria

 

 

Av tidligere prost Stein Henriksen, i www.kommentar-avisa.no

 

Slik lyder beskrivelsen i Den Apostoliske Trosbekjennelses andre artikkel av Guds Evige Sønns komme til jord. Og i Lukasevangeliets 2. kapitel leser vi slik:

”Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte Ham og la Ham i en krybbe, fordi det var ikke rom for dem i herberget.”

Så fattigslige var omgivelsene rundt Jesu fødsel. Her var det ikke noe som samsvarte med det engelen Gabriel på forhånd hadde sagt til Maria om det barnet hun skulle føde. For da lød det slik: ”Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi Ham Hans far Davids trone, og Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på Hans kongedømme.”

Bare glimtvis kom denne storheten til syne når en ser på Jesu fødsel fra jorden av. Det skjedde overfor hyrdene på Bethlehemsmarkene. Om det leser vi slik hos Lukas: ”Og se, en Herrens engel stod hos dem, og  Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.”

Det skjedde i samband med tilbedelsen til vismennene fra Østerland, som vi leser om hos Matteus. Det skjedde også i samband med Simeon i templet, og Anna, Fanuels datter.

Og disse glimtene fortsetter videre gjennom Jesu liv på jorden. De trer frem gjennom Hans mange helbredelser og undergjerninger. Ikke minst møter vi dem ved Hans oppstandelse og himmelfart. Og de er der ved åpenbarelsen for Saulus utenfor Damaskus.

Men stort sett er et slør trukket over Jesu sanne vesen under livet her på jord. Her er det den situasjonen som gjelder, som er beskrevet slik i Jesaja 53 i versene 2b til 3: ”Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men Han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha var lyst i Ham. Foraktet var Han og forlatt av mennesker en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet Ham for intet”.

 

Det er først i Johannesevangeliet og Kolossenserbrevet sløret blir trukket til side så det blir klart hvem Jesus egentlig er. Vi leser i Johannesevangeliets l. kapitel: ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.......Han var i verden, og verden er blitt til ved Ham, og verden kjente Ham ikke. ....Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn. Han har forklart Ham.”

 

Det lille barnet som ble født i stallen i Bethlehem under så fattigslige forhold, var i virkeligheten Guds evige Sønn. Han som har skapt alle ting og fortsatt holder alt ved like. For skaperverket er av Faderen, men ved Sønnen. Han er den som har åpenbart Gud for oss, da spesielt ved at Han har gitt Skriftåpenbaringen. Han var det som åpenbarte seg for fedrene i Den gamle Pakt som Israels Gud. Men, som det står i Filipperbrevets 2. Kapitel: ”Han som da Han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da Han kom i menneskers liknelse.”

Dette er det da vi feirer i Julen. Jesu menneskevorden, samtidig som Han fortsatt er sann Gud. Inkarnasjonen, da Gud og menneske for første gang ble forenet. Og i Jesus Kristus som vår Stedfortreder, blir den kristne ved gjenfødelsen inkarnert, forenet med Ham og får del i det evige liv. Amen

 

Det kimer nå til julefest

Det kimer for den høye gjest

Som steg til lave hytter ned

Med nyttårsgave: Fryd og fred.

 

Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest!

Hold selv i oss din julefest!

Da skal med Davidsharpens klang

Deg takke høyt vår nyttårssang.