Den Hellige Åndens gjerning

 

Av Stein Henriksen

 

I Johannesevangeliets 16. Kapitel leser vi slik i versene 12-13: «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når Han kommer, sannhetens Ånd, skal Han veilede dere til hele sannheten.» I disse versene møter vi en side ved Den Hellige Åndens gjerning «Han skal herliggjøre meg,» sier Jesus, «for Han skal få av mitt og forkynne det for dere.» Det å åpenbare Gud, er egentlig en side ved den Herre Jesu gjerning. Som det står i Johannesevangeliets 1. Kapitel:

«Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har forklart Ham.» Men etterat frelsesverket er fullendt, og Jesus har vendt tilbake til Faderen, er dette oppdraget overlatt til Ånden. «for Han skal få av mitt og forkynne det for dere.»

Dermed er det sagt at Ånden har talt gjennom apostlene, og ved dem gitt hele den nytestamentlige åpenbaring.

At Det gamle Testamentet er gitt ved Ånden, ser vi av 2. Pet. 1,21, der det står slik: «For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.» Og i 2. Tim. 3,16  leser vi: «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i  rettferdighet.

 

Men Den Hellige Ånden har flere oppgaver. I Ap.gj. 2, 37 flg. Leser vi slik: «Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre?  Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. De som nå tok imot hans Ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler.» Ånden virker ved Ordet etter lov og evangelium.. Ved loven vekker Han til syndserkjennelse og anger, og ved evangeliet skaper Han den levende troen, rettferdiggjør og gjenføder. På det viset frelser Han det enkelte mennesket, samtidig som Han skaper fellesskapet av enkeltkristne, menigheten. Den som i 1. Pet. 2, 9 kalles «.....en utvalgt ætt, et kongelig presteskap,

et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne Hans storhet, Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys,».